Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan penge- og pensionsinstitutter skal angive og afregne PAL-skat når en pensionsordning, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1 ophæves.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Skift af opgørelsesmetode ved overførsel af pensionsordning efter PBL § 41
 • Særlig om opgørelse af beskatningsgrundlaget mv. ved overførsel af en ordning mellem to pengeinstitutter, to pensionsinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut
 • Angivelses- og betalingsfrister
 • Indberetning og afregning
 • Ophævelse uden udbetaling
 • Underretning af den skattepligtige
 • Særligt ved ophævelse af pensionsopsparingskonti
 • Særligt ved ophævelse af pensionsordninger omfattet af PAL §§ 4-4a (PAL § 23, stk. 1, 7. pkt.).
 • Rettelser til opgørelser efter PAL § 23

Hovedregel (PAL § 23, stk. 1)

Når en pensionsordning, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, ophæves i løbet af indkomståret skal penge- og pensionsinstituttet lave en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf. Dette gælder både ved del- og helophævelse af pensionsordningen.

Se også

Se også afsnit C.G.3.2 om skattepligtigt afkast af pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde (PAL § 4).

Undtagelse (PAL § 23, stk. 4, 1. og 2. pkt.)

Der skal ikke ske ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1 ved en overførsel af pensionsordning efter PBL § 41 eller § 41 A af en af de opsparingsordninger, der er nævnt i PAL § 1, stk. 1, når overførslen sker

 • inden for samme penge- og pensionsinstitut
 • mellem to pengeinstitutter
 • mellem to pensionsinstitutter
 • mellem et penge- og pensionsinstitut.

I disse tilfælde succederer det modtagende penge- og pensionsinstitut i pligten til at indsende endelig opgørelse for hele indkomståret. Det vil sige, at det modtagende penge- og pensionsinstitut skal lave den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget, tilbageholde og indbetale PAL-skatten for hele indkomståret.

Bemærk

Der skal ikke foretages endelig opgørelse efter PAL § 23 ved en konvertering af en kapitalpension til en alderspension efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2.

Skift af opgørelsesmetode ved overførsel af pensionsordning efter PBL § 41

Hvis overførsel af ordningen medfører, at ordningen skifter opgørelsesmetode i løbet af indkomståret, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget for de forsikringer, der skifter opgørelsesprincip, på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af den almindelige årlige opgørelse af skatten efter §§ 21 og 22. Det afgivende penge- eller pensionsinstitut opgør beskatningsgrundlaget frem til overførselstidspunktet og videregiver disse oplysninger sammen med ordningen til det modtagende penge- eller pensionsinstitut, der opgør beskatningsgrundlaget for den resterende del af indkomståret.

Ved overgang til beskatning efter PAL § 4 anses værdien af forsikringens depot på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode for at være værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse, jf. § 4, stk. 1. Det vil sige i de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pengeinstitut eller fra et pensionsinstitut, der opgør pensionsordninger efter § 4 a, til et institut, der opgør pensionsordninger efter § 4, anser det modtagende pensionsinstitut værdien af ordningen ved overgang til opgørelse efter § 4 som primoværdien efter § 4, stk. 1.

Ved overgang til beskatning efter § 4 a opgøres det skattepligtige afkast efter § 4 a, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 4 a. I de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pengeinstitut eller fra et pensionsinstitut, der opgør pensionsordninger efter § 4, til et institut, der opgør pensionsordninger efter § 4 a, opgør det modtagende pensionsinstitut beskatningsgrundlaget for den resterende del af året som om, indkomståret er den del af indkomståret, hvor ordningen er opgjort efter § 4 a, dvs. som om indkomståret er påbegyndt på datoen for overgang til beskatning efter § 4 a.

Ved overgang til beskatning efter § 3 opgøres det skattepligtige afkast efter § 3, som om indkomståret for ordningen er den del af indkomståret, hvor ordningen opgøres efter § 3. I de situationer, hvor der sker § 41-overførsel fra et pensionsinstitut til et pengeinstitut, opgør det modtagende pengeinstitut beskatningsgrundlaget for den resterende del af året som om, indkomståret er den del af indkomståret, hvor ordningen er opgjort efter § 3, dvs. som om indkomståret er påbegyndt på datoen for overgang til beskatning efter § 3. 

Bemærk: Der skal kun beregnes ét overgangsfradrag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 10, og at overgangsfradraget beregnes som efter gældende regler ved udgangen af indkomståret på det samlede beskatningsgrundlag. Endvidere skal det afgivende pensionsinstitut ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget ikke medregne en forholdsmæssig andel af gruppens foreløbige omkostnings- og risikoresultat.

Særligt om opgørelse af beskatningsgrundlaget mv. ved overførsel af en ordning mellem pengeinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut 

Anmoder den skattepligtige om at få overført en ordning fra et pengeinstitut til et andet  pengeinstitut eller mellem et penge- og pensionsinstitut i perioden fra den 15. december i indkomståret til og med den 22. januar året efter indkomståret, kan overførslen tidligst ske med virkning fra den 23. januar året efter indkomståret. Se § 2 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Angivelses- og betalingsfrister (PAL § 23, stk. 1 og 2)

Penge- og pensionsinstituttet skal tilbageholde, angive og indbetale skatten til Skattestyrelsen indenfor 3 hverdage efter, at penge- og pensionsinstituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse. Se PAL § 23, stk.1.

Eksempel

En skattepligtig kontohaver meddeler 1. februar sit pengeinstitut, at hun ønsker at ophæve sin pensionsordning i pengeinstituttet. Beløbet udbetales den 15. februar og pengeinstituttet laver endelig opgørelse af kontoens beskatningsgrundlag, den skattepligtige del heraf, og PAL- skatten. Pengeinstituttet har herefter 3 hverdage (bankdage) til at betale PAL-skatten til Skattestyrelsen. Det vil sige, at betalingen skal ske senest 18. februar samme år. Kunden skal have besked samtidig med indbetalingen.

Angivelse og indbetaling efter indkomstårets udløb

Penge- og pensionsinstitutter skal efter indkomstårets udløb, angive og indbetale den resterende skyldige PAL-skat med tillæg af beregnede renter efter PAL § 23, stk. 3. Penge- og pensionsinstitutter skal desuden sende opgørelse over beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf, samt skatten for hver af de pensionsordninger, som er nævnt i PAL § 1, stk. 1. Se PAL § 23, stk. 2.

Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde har frist til den 22 . januar efter indkomstårets udløb. Øvrige pensionsinstitutter har frist til 31. maj efter indkomstårets udløb.

Opgørelsen kan ske samlet for

 • pensionsopsparingskonti efter PBL §§ 12, 12 A eller 13
 • konti efter PBL § 42
 • rateopsparingskonti efter PBL §§ 11 A, 15 A og 15 B, jævnfør § 11 A, og
 • SP-konti, jævnfør lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Penge- og pensionsinstitutter får udbetalt det overskydende skattebeløb med tillæg af beregnede renter efter PAL § 23, stk. 3. Se nærmere herom i afsnit C.G.4.1.3.2 om renter ved ikke rettidig indbetaling.

Angivelsen skal ske på et skema udarbejdet af Skattestyrelsen.

Se også

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7, Særligt om fristen for indsendelse af opgørelsen og indbetaling af PAL-skat

Indberetning og afregning

Penge- og pensionsinstitutter skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt PAL-skatten skal ske i dansk mønt. PAL-skatten skal indbetales i danske kroner. Se bemærkningerne til PAL §§ 21 og 22 i L 10 af 28. november 2007.

Udenlandske penge- og pensionsinstitutter skal ved aftalen mellem penge- og pensionsinstitutter og pensionskunden forpligte sig til at omregne fra den udenlandske valuta til dansk mønt til den gennemsnitlige dagskurs på ophævelsestidspunktet. Se PBL § 15 C, stk. 5.

Ophævelse uden udbetaling (PAL § 23, stk. 1, 3. pkt.)

I sjældne tilfælde ophæves en pensionsordning, uden at der i den forbindelse sker udbetaling. Dette er fx tilfældet ved pantsætning af ordningen.

Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal pensionsinstituttet tilbageholde skatten og indbetale den til Skattestyrelsen inden en måned efter, at pengeinstituttet har fået kendskab til ophævelsen.

Dette gælder også ved overførsel af en ordning efter PBL § 41, hvor der sker ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1.

Underretning af den skattepligtige (PAL § 23, stk. 1, 4. pkt.)

Samtidig med indbetaling af PAL-skatten giver penge- eller pensionsinstituttet den skattepligtige besked om indbetalingen. Vedrørende formen for underretningen - se § 22 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014. 

Særligt ved ophævelse af pensionsopsparingskonti (PAL § 23, stk. 1, 5. og 6. pkt.)

Når beskatningsgrundlaget for en pensionsopsparingskonto gøres op, anses værdipapirerne for afstået på tidspunktet for ophævelse af kontoen for et beløb svarende til handelsværdien på ophævelsestidspunktet.

Når beskatningsgrundlaget skal gøres op medregnes

 • forfaldne renter og
 • påløbne, men ikke forfaldne renter.

Særligt ved ophævelse af pensionsordninger omfattet af PAL §§ 4-4a (PAL § 23, stk. 1, 7.pkt.)

Regel

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter PAL §§ 4 eller 4a, medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Se PAL § 23, stk. 1, 7. pkt. som indsat ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 2, nr. 7 

Ved udbetaling før det aftalte udbetalingstidspunkt (ophævelse i utide) fra en pensionsordning omfattet af PAL §§4-4a, skal der ske opgørelse og afregning efter PAL § 23. 

Ved en eventuel delophævelse i utide skal pensionsinstitutterne på samme måde som pengeinstitutterne foretage opdeling af ordningen i delperiode 1 og delperiode 2:

Delperiode 1 dækker perioden fra 1. januar til og med dagen for delophævelsen. Der sker opgørelse af PAL på hele ordningen pr. denne dag (ikke kun på den delophævede del) og den beregnede PAL afregnes efter PAL § 23.

Delperiode 2 dækker perioden fra dagen efter delophævelsen frem til indkomstårets udløb (medmindre der sker flere delophævelser i samme indkomstår). Opgørelsen af PAL-skatten sker for den resterende del af ordningen og indberettes efter PAL § 21 som en igangværende ordning.

 

Baggrund:

Efter PAL § 4 opgøres det skattepligtige afkast som udgangspunkt som forsikringens korrigerede ultimodepot minus et korrigeret primodepot. Hensigten er at beskatte den del af pensionsinstituttets formueafkast, der tilfalder den enkelte pensionsordning. Efter PAL § 4 a opgøres det skattepligtige afkast på en mere direkte måde, hvor der som udgangspunkt kun sker beskatning af aftalt rente og rentebonus, der tilskrives den pensionsberettigedes depot.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der indsat et nyt punktum i PAL § 23, stk. 1, henholdsvis PAL § 23 a, stk. 1, hvorefter der ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget for en pensionsordning, der opgør det skattepligtige afkast efter PAL §§ 4 eller 4 a, skal medregnes den del af det skattepligtige afkast, der er påløbet i indkomståret. Derved præciseres det, at påløben rente og bonus m.v. skal medregnes, uanset at renten m.v. først formelt tilskrives den pensionsberettigedes depot efter ophævelsen af ordningen eller efter den pensionsberettigedes ophør af skattepligt. Såfremt beskatningsgrundlaget opgøres efter PAL § 4, skal pensionsordningens korrigerede ultimodepot opgøres på tidspunktet for udtræden af skattepligt. Ved opgørelsen af ultimodepotet tillægges påløbne renter m.v., selvom de formelt endnu ikke er tilskrevet depotet.

Det bemærkes dog, at der ved opgørelsen af det skattepligtige afkast ved ophævelse eller ophør af skattepligt i løbet af indkomståret ikke skal medregnes en forholdsmæssig andel af gruppens foreløbige omkostnings- og risikoresultat. Det skyldes, at det først er muligt at opgøre gruppens omkostnings- og risikoresultat efter udløbet af indkomståret i forbindelse med årsregnskabsafslutningen. I de tilfælde, hvor der endnu ikke foreligger et endeligt omkostnings- og risikoresultat for gruppen, skal der derfor ikke udarbejdes et foreløbigt omkostnings- og risikoresultat.

Bestemmelsen har størst betydning i forbindelse med ophør af skattepligt efter PAL § 23 a. I forbindelse med ophævelse af pensionsordninger efter PAL § 23 må det som udgangspunkt forudsættes, at afkastet helt frem til ophævelsestidspunktet allerede efter gældende regler føres til beskatning.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 23

Pensions- og pengeinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 23 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj. 1. august og 1. november. Pensionsinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven