Indhold

Dette afsnit beskriver §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for overførsel af en pensionsordning efter PBL § 41
 • Videregivelse af oplysninger til opgørelse 
 • Udlodning efter PBL § 30, stk. 2 og 3 
 • Overførsel fra et pengeinstitut til et pensionsinstitut 
 • Pligt til at indbetale PAL-skat og eventuelle renter.

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger efter PBL § 41 

Betingelser for overførsel af en pensionsordning efter PBL § 41

PBL § 41 indeholder reglerne for skatte- og afgiftsfri overførsel af en række pensionsordninger fra en ordning til en anden bestående eller nyoprettet ordning. Efter PBL § 41 betragtes overførsel af en hel ordning eller delvis overførsel af en forsikring eller pensionsaftale eller lignende ikke som ud- eller indbetaling, såfremt overførslen sker i henhold til nedenstående regler. Overførslen udløser således hverken skatte- eller afgiftspligt eller fradragsret for det overførte beløb. 

Skatte- og afgiftsfri overførsel kan efter PBL § 41 ske på følgende måder:

 1. mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger
 2. fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger jævnfør dog PBL § 41, stk. 8 vedrørende PBL § 15B
 3. fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en anden rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog PBL § 41, stk. 8, medmindre kun én af pensionsordningerne omfattes af  PBL § 15 A eller overførslen sker efter første rateudbetaling fra en af ordningerne, idet overførsel dog kan ske, hvis et påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne kan fortsætte på samme vilkår
 4. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger
 5. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden
 6. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, hvis overførsel sker, inden efterlønsalderen nås, jævnfør § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jævnfør dog PBL § 41, stk. 8
 7. mellem SP-konti, jævnfør § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 8. fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jævnfør § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, hvis overførsel finder sted, inden efterlønsalderen nås, jævnfør § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en SP-konto, jævnfør lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
 9. fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af PBL § 2, nr. 4, eller § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomhed §§ 233-235, eller
 10. under andre omstændigheder, hvor udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person.

Videregivelse af oplysninger til opgørelse

Overføres en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 til et forsikringsselskab m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af lovens § 1, stk. 1, skal det modtagende forsikringsselskab m.v. oplyse det afgivende forsikringsselskab m.v. om, hvilken opgørelsesmetode det anvender til opgørelse af pensionsopsparernes skattepligtige afkast med henblik på at afgøre, om det afgivende forsikringsselskab m.v. skal lave en opgørelse af beskatningsgrundlaget, jf. lovens § 23, stk. 4, 3. pkt., på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode.

Når en ordning, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1 bliver overført efter PBL § 41 til et andet penge- eller pensionsinstitut, skal det afgivende penge- eller pensionsinstitut, samtidig med overførslen, sende oplysninger om ordningen, så det modtagende penge- eller pensionsinstitut kan indsende opgørelser efter PAL §§ 21-23 og 25.

SKAT har udarbejdet et skema, der kan bruges ved overførsel efter PBL § 41. Skemaet indeholder mindstekravene til de oplysninger der skal gives videre.

Se § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven .

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger efter PBL § 41 

Udlodning efter PBL § 30, stk. 2 og 3

Udloddes en ordning til en ægtefælle i forbindelse med skifte eller bosondring efter PBL § 30, stk. 2 og 3, laver penge- eller pensionsinstituttet en opdeling i forhold til den aftalte udlodning. Dette skyldes, at den udloddede del betragtes som oprindeligt oprettet af ægtefællen. Der skal derfor ikke ske ophørsbeskatning efter PAL § 23, stk. 1.

Skattestyrelsen har udarbejdet et skema, der kan bruges ved overførsel efter PBL § 41. Skemaet indeholder mindstekravene til de oplysninger der skal gives videre.

Se § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Pligt til at betale PAL-skat og eventuelle renter

Penge- og pensionsinstitutter, der efter reglerne i

 • bekendtgørelsen § 5
 • PAL §§ 21-23a og 25

skal indsende opgørelse, skal tillige betale PAL-skat med eventuelle renter.

Se § 5, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Yderligere PAL-skat

Ændres et skattebeløb, kan yderligere PAL-skat med renter efter PAL, kræves indbetalt af det penge- og pensionsinstitut, hvori ordningen befinder sig på det tidspunkt, hvor betalingen skal ske.

Se § 5, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Overskydende PAL-skat

Tilbagebetaling af overskydende skattebeløb med renter kan ske til det penge- og pensionsinstitut, der har indsendt opgørelsen. For indsendelse af opgørelser efter bekendtgørelsen § 4 finder PAL § 26 tilsvarende anvendelse.

Se § 5, stk. 1, 3. og 4. pkt. i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Modtagende penge- og pensionsinstitut hæfter for skat

Er PAL-skatten ikke betalt rettidigt af det afgivende penge- og pensionsinstitut, skal det modtagende penge- og pensionsinstitut efter påkrav fra Skattestyrelsen betale PAL-skat med renter.

Se § 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven .

Om opgørelse af beskatningsgrundlaget ved overførsel efter § 41. Se afsnit C.G.4.1.3.1 om endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt angivelse og betaling af PAL-skat ved ophævelse af en pensionsordning.

Se også afsnit C.G.4.1.6.1 Videregivelse af oplysninger ved overførsel af ordninger efter PBL § 41.