Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår de pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, som udbyder ordninger efter PAL § 1, stk. 1, skal sende opgørelse over beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

 • Frist
 • Indbetaling
 • Hævning af PAL-skatten på kontoen
 • Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber
 • Rettelser til opgørelse efter PAL § 22
 • Underretning af den skattepligtige.

Frist

Senest den 22 . januar efter indkomstårets udløb, skal pensionsinstitutter med videre sende:

 • opgørelsen over beskatningsgrundlaget
 • den skattepligtige del heraf
 • skatten for indkomståret 

Se PAL § 22, stk. 1, 1. pkt.

Pensionsinstitutterne skal lave en opgørelse for hver af de forskellige opsparingsordninger.

Opgørelsen kan dog ske samlet for pensionsopsparingskonti efter

 • PBL §§ 12, 12 A eller 13
 • konti efter PBL § 42
 • rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jævnfør. § 11 A og
 • SP-konti, jævnfør lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen. Se afsnit C.G.4.1.7, Særligt om fristen for at sende opgørelse og betale PAL-skat.

Indbetaling

Pensionsinstitutter skal betale PAL-skatten samtidig med at de sender opgørelsen. Se PAL § 22, stk. 1, sidste pkt.

Af den beregnede endelige skat for indkomståret beregnes renter fra den 8. januar i året efter indkomståret til den 15. januar i året efter indkomståret. Renten svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., og er for indkomståret 2020 beregnet til 2,5 pct. Se SKM2019.630.SKTST.

Pensionsinstitutterne skal indberette beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf og PAL-skatten skal ske i dansk mønt. Skatten skal betales i danske kroner. Udenlandske pengeinstitutter mv. skal ved aftalen mellem pengeinstituttet og pensionskunden forpligtige sig til at foretage en omregning fra den udenlandske valuta til dansk mønt. Omregning skal ske til den gennemsnitlige dagskurs ved udgangen af indkomståret, det vil sige den 31. december. Se bemærkningerne til § 22 i L 10 af 28. november 2007.

Det samlede skattebeløb og det samlede rentebeløb skal afrundes til nærmeste hele kroner. Opkrævning af skattebeløbet hos pensionskunden skal ske uden afrunding.

Pensionsinstitutterne skal sende opgørelsen til Skattestyrelsen på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven.

Hævning af PAL-skatten på kontoen (PAL § 22, stk. 2)

Pengeinstituttet hæver PAL-skatten på den skattepligtiges konto, som PAL-skatten vedrører, en uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Det vil sige den 15. januar efter indkomstårets udløb.

Hvis der er tale om et værdipapir med tilknyttet kontantkonto, skal pengeinstituttet hæve PAL-skatten, selvom der ikke er dækning for beløbet på kontantkontoen.

Er kontoen overtrukket forrenter kontohaveren det beløb, hvormed kontoen er overtrukket. Renten svarer som udgangspunkt til den for kontoen gældende indlånsrentesats. Dog kan overtrækket forrentes efter aftale med penge- eller kreditinstituttet med en udlånsrentesats, der måtte være aftalt med det pågældende institut, fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrækket.

Kontohaveren kan ikke trække en sådan renteudgift fra ved opgørelsen af den PAL-skattepligtige indkomst.

PAL tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind. Den giver heller ikke pengeinstituttet bemyndigelse til at tvangssælge værdipapirer til dækning af underskuddet. Det er op til det enkelte pengeinstitut og kunden selv at løse denne konflikt.

Pengeinstituttet indberetter PAL-skatten samlet for alle de administrerede pensionskonti.

Specifikation over PAL-skattens beregning

Pensionskunden har ret til at få en specifikation over PAL-skattens beregning i sit pengeinstitut. Det vil sige, at pengeinstituttet skal give kunden en sådan specifikation, hvis kunden anmoder om det.

Manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber (PAL § 30)

Har en skattepligtig kontohaver ikke har indsendt oplysning om

 • værdien på de unoterede aktier og anparter efter PAL § 15, stk. 7
 • værdien af andele i kommanditselskaber efter PAL § 16, stk. 3

skal pengeinstituttet i forbindelse med indgivelsen af den endelige opgørelse efter PAL § 22 orientere Skattestyrelsen om, at de nævnte værdier ikke er modtaget.

Skattestyrelsen kontakter kontohaveren og fortæller, at oplysningerne om værdierne mangler. Skattestyrelsen giver pensionskunden en frist på 1 måned til at sende værdierne til pengeinstituttet og orienterer pengeinstituttet herom.

Se afsnit C.G.4.5 om manglende oplysninger om værdi på unoterede aktier og anparter, samt andele af kommanditselskaber.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 22

Pengeinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 22 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Pengeinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven .

Bemærk

Efter den sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 22 . januar, forrentes den skyldige PAL-skat efter bestemmelsen i PAL § 28. Se afsnit C.G.4.3 om morarenter.

Underretning af den skattepligtige

Pengeinstituttet skal senest 8 uger efter PAL-skattens betaling underette den skattepligtige om PAL-skattebeløbet.

Vedrørende formen for underretningen - se § 21 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven og afsnit C.G.4.1.1.2

Fristen løber fra den faktiske indbetaling til Skattestyrelsen og underretningen skal være fremme hos pensionskunden inden fristen udløber.

Er kontoen overtrukket, skal penge- eller pensionsinstituttet samtidig underrette pensionskunden om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket.