Selvpensioneringskonti er individuelle opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål.

PAL § 1, stk. 1, nr. 3, blev ændret ved L. 396 af 2. maj 2018. Dagældende PBL § 51 regulerede børneopsparingskonti såvel som selvpensioneringskonti. Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev PBL § 51 ændret således, at børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti nu behandles særskilt i henholdsvis PBL §§ 51 og 51 A.

PBL § 51 A om selvpensioneringskonti viderefører reglerne om selvpensioneringskonti i den dagældende PBL § 51. Det vil sige, at der ikke er sket nogen indholdsmæssig ændring af reglerne for selvpensioneringskonti.

Se afsnit C.A.10.4.1.5 om selvpensioneringskonti.

Selvpensioneringskonti med ret til skattemæssige fradrag kunne oprettes indtil 2. juni 1998. For disse selvpensioneringskonti er der fradrag for de indskud, der er foretaget i indkomståret. I bindingsperioden er renter og udbytter med videre, der tilskrives kontoen, ikke indkomstskattepligtige, men PAL-skattepligtige.

Selvpensioneringskonti oprettet efter den 2. juni 1998 anses for at være almindelige bankkonti, hvor der ikke er fradrag for indskud og afkastet skal regnes med ved indkomstopgørelsen. Disse ordninger beskrives ikke nærmere, da de ikke er omfattet af PAL.

Betingelser for oprettelse

Alle mellem 18 og 50 år kunne oprette en fradragsberettiget selvpensioneringskonto. Kontoen skulle lyde på kontohaverens eget navn og med et udbetalingstidspunkt, der tidligst kunne være 15 år efter oprettelsen og på et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år. Samtidig med oprettelsen skulle kontohaveren underskrive en erklæring om, at den pågældende ikke havde oprettet tilsvarende konto andre steder.

Indskud og anbringelse af indestående

Kontohaveren kan hvert år efter eget valg indskyde beløb på kontoen, dog maksimum 3.000 kr. og 40.000 kr. i alt. I det beløb indgår ikke renter, da det ikke anses som indskud.

Kontohaveren kan anbringe indeståendet på kontiene

  • på en indlånskonto enten kontant eller i puljeordninger, eller
  • i et særkilt depot.

Mulighed for at hæve indestående

Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v. kan hæves når som helst, jf. PBL § 51 A, stk. 3. Indeståendet skal hæves på én gang. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigivet i sin helhed. Det indebærer, at kontoen herefter er en almindelig bankkonto.

Ved kontohaverens død

Hvis kontohaveren dør før bindingsperiodens udløb, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

Se også

Reglerne for selvpensioneringskonti fremgår af PBL § 51 A, og af bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2018 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998.

Bemærk

Selvpensioneringskonti oprettet før indkomståret 1987 med et indestående, der er mindre end 500 kr., kan hæves selv om de almindelige betingelser ikke er opfyldt.