Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Varsel om afdragsordning
 • Aktuelle satser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.3.2 om indkomstbegrebet vedrørende hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne og hvilke oplysninger RIM benytter.

Regel

RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen xi inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.x

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke fastsættes afdragsordning eller træffes afgørelse om lønindeholdelse.

RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

RIM skal skriftligt varsle skyldneren, om at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse uden varsel. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3. pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive

 • den beregnede betalingsevne efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1,
 • det beregnede månedlige afdrag efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 2,
 • hvilken nettoindkomst, der er lagt til grund ved beregning af betalingsevne,
 • hvilke fordringer, der er omfattet af varslet, og
 • hvad den samlede gæld, der er omfattet af varslet er.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4. pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.
 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.

Hvordan forholder RIM sig efter et varsel

xHvis xskyldner indsender ikke budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med varslet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7. RIM underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.

xHvis xskyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering xpå baggrund af budgettetx. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering

Aktuelle satser

Skemaet nedenfor giver et overblik over de aktuelle satser for 2019. Se SKM2018.570.SKTST.

Ikke forsørgerpligt over for børn

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

118.430

147.689

0 %

6 %

147.690

156.049

4 %

7 %

156.050

164.409

4 %

8 %

164.410

172.769

4 %

9 %

172.770

181.129

4 %

10 %

181.130

189.489

5 %

11 %

189.490

197.849

6 %

12 %

197.850

206.209

7 %

13 %

206.210

214.569

8 %

14 %

214.570

222.929

9 %

15 %

222.930

231.289

10 %

16 %

231.290

239.649

11 %

17 %

239.650

248.009

12 %

18 %

248.010

256.359

13 %

19 %

256.360

264.719

14 %

20 %

264.720

273.079

15 %

21 %

273.080

281.439

16 %

22 %

281.440

289.799

17 %

23 %

289.800

298.159

18 %

24 %

298.160

306.519

19 %

25 %

306.520

314.879

20 %

26 %

314.880

323.239

21 %

27 %

323.240

331.599

22 %

28 %

331.600

339.959

23 %

29 %

339.960

348.319

24 %

30 %

348.320

356.679

25 %

31 %

356.680

365.039

26 %

32 %

365.040

373.399

28 %

33 %

373.400

381.759

29 %

34 %

381.760

390.119

30 %

35 %

390.120

398.479

31 %

36 %

398.480

406.839

32%

37 %

406.840

415.199

33 %

38 %

415.200

423.559

34 %

39 %

423.560

431.919

35 %

40 %

431.920

440.269

36 %

40 %

440.270

448.629

37 %

40 %

448.630

456.989

38 %

40 %

456.990

465.349

39 %

40 %

465.350

og derover

40 %

xBemærk
Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.x

xFradrag af udgifter til offentlige transportmidlerx

xI 2019 kan månedlige udgifter til offentlige transportmidler ud over 770 kr. fradrages efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3 og SKM2018.570.SKTST.x

Rådighedsbeløb

xEfter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 2, kan nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn fradrages, Nettoudgifterne er den mængde af husstandens udgifter til pasning af barnet, udgifter til barnets særlige behov sammenlagt med et fastsat rådighedsbeløb, der til sammen overstiger husstandens indtægter i form af børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21.x

xDe ovenfor nævnte fastsatte rådighedsbeløb er afhængige af det hjemmeboende barns alder og udgør i 2019:x

 • 1.750 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • 2.230 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • 3.210 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3, nr. 4 og SKM2018.570.SKTST.

xEfter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 7, kan et fastsat rådighedsbeløb fratrækkes skyldnerens nettoindkomst.x

xI 2019 udgør dette fastsatte rådighedsbeløb x6.410 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.460 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og SKM2018.570.SKTST.

x x

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2018.570.SKTST

Offentliggørelse af beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2019, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 44.

xDenne SKM regulerer de gældende satser vedrørende bl.a. tabeltræk, fradrag af udgifter og rådighedsbeløb.x