Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragssatser på basis af tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktuelle satser.

Se også

Se også afsnit  G.A.3.1.1.1.3.2 Indkomstbegrebet om, hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne - og hvilke oplysninger RIM benytter.

Regel

RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke foretages inddrivelse overfor en skyldner, hverken i form af en afdragsordning eller en lønindeholdelse.

RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 42.

Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til det fastsatte årlige afdragsbeløb delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, anses skyldneren normalt for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Aktuelle satser

Dette skema giver et overblik over de aktuelle satser for 2015. Se SKM2014.788.SKAT.

 

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

109.420

136.449

0 %

6 %

136.450

144.179

4 %

7 %

144.180

151.899

4 %

8 %

151.900

159.629

4 %

9 %

159.630

167.349

4 %

10 %

167.350

175.069

5 %

11 %

175.070

182.799

6 %

12 %

182.800

190.519

7 %

13 %

190.520

198.249

8 %

14 %

198.250

205.959

9 %

15 %

205.960

213.689

10 %

16 %

213.690

221.419

11 %

17 %

221.420

229.139

12 %

18 %

229.140

236.869

13 %

19 %

236.870

244.569

14 %

20 %

244.570

252.299

15 %

21 %

252.300

260.019

16 %

22 %

260.020

267.749

17 %

23 %

267.750

275.479

18 %

24 %

275.480

283.189

19 %

25 %

283.190

290.919

20 %

26 %

290.920

298.639

21 %

27 %

298.640

306.369

22 %

28 %

306.370

314.089

23 %

29 %

314.090

321.809

24 %

30 %

321.810

329.539

25 %

30 %

329.540

337.259

26 %

30 %

337.260

344.989

28 %

30 %

344.990

252.709

29 %

30 %

352.710

og derover

30 %

Udgifter til offentlige transportmidler kan for 2015 fradrages ud over 730 kr. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 3.

Rådighedsbeløb

De fastsatte rådighedsbeløb udgør

  • 1.620 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
  • 2.080 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
  • 2.980 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 4

Det fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.930 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.130 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

Bemærk
Når der afdragsfastsættes skal man være opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samlevende, så er det den forælder, der får udbetalt (børnefamilieydelsen) nu børne- og ungeydelsen, som bliver anset for forsørger. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 10.

Se også
Afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens§ 5, stk. 6, der beskriver, hvilke særlige forhold, der kan medføre, at RIM kan fastsætte en afdragsordning selv om skyldnerens indtægt ligger under tabellens nedre grænse.