Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Fordeling
  • Yderligere ansættelse på 2001/2002-niveau.

Fordeling

Ved hver vurdering fastslår xVurderingsstyrelsenx, hvad en ejendom benyttes til.

En ejendom, der overgår til anden benyttelse, og som derfor måske ændrer værdi, tager xVurderingsstyrelsenx op til omvurdering.

Når en ejendom samtidigt anvendes til både bolig for ejeren og til andet formål, så fordeler xVurderingsstyrelsenx ejendomsværdien på den del af ejendommen, der anvendes til ejerbolig, og på den øvrige ejendom. Se EVL § 30, stk. 1 og § 35, stk. 1 og 2. 

Hvis omfanget af den ejerbolig, der faktisk har været til rådighed i løbet af indkomståret, afviger fra det omfang, der er forudsat ved vurderingen eller vurderingsfordelingen, så skal ejendomsværdiskatten udelukkende betales på grundlag af den vurdering eller vurderingsfordeling, der er foretaget pr. 1. september i indkomståret.

Yderligere ansættelse på 2001/2002-niveau

Til brug for beregning af ejendomsværdiskatten skal der ske en yderligere ansættelse af ejendomsværdien efter EVL § 38, hvis der sker

  • om- eller tilbygning
  • nybygning
  • ændring af ejendommens areal
  • ændring af ejendommens anvendelse, eller
  • ændring af planforholdene,

som ikke er omfattet af 2001-vurderingen.

Ejendomsværdien inklusiv om- eller tilbygning mv. fastsættes på samme niveau som 2001-vurderingen. Desuden fastsættes der tilsvarende en ejendomsværdi på samme niveau som 2002-vurderingen.x Vurderingsstyrelsenx giver ejeren meddelelse om begge ejendomsværdier.

Det gælder dog ikke for ejendomme, der er omfattet af EVSL 4, nr. 11, dvs. ejendomme, der ligger i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Disse ejendomsværdier skal som hovedregel anvendes fra og med året efter det år, hvor de er fastsat. Se EVSL § 4 a, stk. 2 og 3.

Hvis ejeren både før og efter en ændring af anvendelsen af ejendommen eller en ændring af planforholdene har beboet ejendommen, får den nye ejendomsværdi ingen betydning for den eksisterende ejer. Den får først virkning for en ny ejer fra og med året efter ejerskiftet.