Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om succession, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Betydningen af at succedere
  • Personkredsen
  • Virksomhedsskat ved succession i konto for opsparet overskud
  • Tilkendegivelse om succession.

Resumé

Når en virksomhed bliver overdraget med succession, kan erhververen også succedere i konto for opsparet overskud. Erhververen indtræder i den tidligere ejers skattemæssige sted. Både ægtefæller, nærtbeslægtede og visse medarbejdere kan overtage konto for opsparet overskud med succession. Der gælder særlige regler for modregning af virksomhedsskat i slutskat mv., når det opsparede overskud bliver overført til erhververens personlige indkomst. Der skal gives besked om successionen til SKAT.

Regel

En erhverver kan succedere i konto for opsparet overskud, når en virksomhed bliver overdraget efter reglerne i kildeskatteloven. Se KSL § 26 A, stk. 4-7 om ægtefæller og KSL § 33 C, stk. 5 om andre slægtninge og medarbejdere.

Det gælder, uanset om virksomheden bliver overdraget i levende live eller ved død. Se KSL § 33 C og DSl § 39.

Ved lov nr. 992 af 9. september 2014 er det i henhold til KSL § 26 A, stk. 6 en betingelse for succession, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen.

Betydningen af at succedere

Når der overdrages med succession, betyder det, at overdrageren ikke bliver beskattet af sin fortjeneste ved overdragelsen. I stedet indtræder (succederer) erhververen i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. Erhververen overtager i princippet en udskudt skat, der svarer til den skattebesparelse, som overdrageren opnår.

Baggrunden for reglerne er, at det ikke er hensigtsmæssigt for virksomhedens fortsatte drift, hvis et generationsskifte bliver udskudt til ejerens død på grund af skattereglerne. Valget af generationsskiftetidspunkt og -form skal i mindre grad være bestemt af skattemæssige hensyn, så fx ledelsesmæssige, forretningsmæssige og familiemæssige hensyn bliver de væsentlige for at gennemføre et generationsskifte.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7 om succession.

Personkredsen

De personer, der har mulighed for at succedere i konto for opsparet overskud, er virksomhedsejerens ægtefælle, børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Adoptivbørn og stedbørn har de samme rettigheder. Se KSL § 33 C og KSL § 26 A, stk. 4-7.

Visse medarbejdere og tidligere medarbejdere kan succedere i opsparet overskud, når overdragelsen er sket den 1. juli 2002 eller senere. Se lov nr. 394 af 6. juni 2002.

Virksomhedsskat ved succession i konto for opsparet overskud

Hvis en person succederer i indeståendet på konto for opsparet overskud, sker der samtidig succession i den virksomhedsskat, der blev betalt i forbindelse med opsparingen af overskuddet.

Når det opsparede overskud bliver overført til beskatning som personlig indkomst, vil virksomhedsskatten helt eller delvist blive modregnet i slutskatten mv. Virksomhedsskatten vil ikke blive udbetalt kontant, hvis den ikke kan rummes i slutskatten mv. Se VSL § 10, stk. 4.

Der kan højst ske en kontant udbetaling af virksomhedsskat, der svarer til årets slutskat mv. for erhververen og dennes ægtefælle. Hvis virksomhedsskatten ikke kan rummes i erhververens slutskat mv., kan den modregnes i en ægtefællens slutskat mv. Virksomhedsskat, der ikke er modregnet i ægtefællens slutskat mv., bliver fremført til modregning i ægtefællernes slutskat mv. for de følgende indkomstår.

Det betyder, at den nye ejer ikke kan få udbetalt virksomhedsskat fra tidligere år, hvis han eller hun har underskud. Reglen gælder alene for opsparet overskud, hvori der er succederet.

Erhververen skal derfor skelne mellem konto for opsparet overskud, hvori der er succederet, og konto for opsparet overskud, hvori der ikke er succederet. Ved hævning af opsparet overskud kan erhververen vælge, om de hævede beløb skal stamme fra opsparingskontoen, der er succederet i, eller fra opsparingskontoen, som erhververen selv har sparet op. Inden for hver af de to slags opsparet overskud skal det tidligst opsparede overskud anses for hævet først. Se VSL § 10, stk. 5.

Tilkendegivelse om succession

SKAT skal have besked, når en erhverver succederer i konto for opsparet overskud, senest i forbindelse med selvangivelsen for det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted. Se KSL § 33 C, stk. 7.

Der skal også gives besked til SKAT, når en virksomhed overdrages mellem ægtefæller. Se KSL § 26 A, stk. 6 og 7.