Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om mulighederne for at ændre på overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen, hvis der efterfølgende sker ændringer af virksomhedens resultat.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betydning af reglen
  • Eksempel på efterfølgende ændringer af overskud
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Når virksomhedens overskud bliver ændret, fordi der sker ligningsmæssige ændringer, har den selvstændige efterfølgende mulighed for at ændre på eller hensætte beløb til senere hævning. Se VSL § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt.

Hensættelsen eller ændringer af hensættelserne kan højst udgøre et beløb, der svarer til ændringen af virksomhedens skattemæssige resultat. Den selvstændige har denne mulighed, når betingelserne i skatteforvaltningsloven for at ændre skatteansættelsen er opfyldt. Se SFL § 26 og SFL § 27

Betydning af reglen

Den selvstændige kan som udgangspunkt kun overføre overskud fra virksomheden indtil udløbet af fristen for selvangivelse. Se VSL § 10. Indskud kan ikke ske efter indkomstårets udløb. Overførsel af finansielle aktiver og passiver kan ske med virkning for indkomstårets ultimobalance, selv om den er udarbejdet efter indkomstårets udgang.

Hvis SKAT ændrer virksomhedens overskud, vil det medføre en ændret skatteberegning.

Den selvstændige har mulighed for at ændre overskudsdisponeringen ved at hensætte eller ændre hensættelser til senere hævning. Ændringen kan højst udgøre et beløb, der svarer til ansættelsesændringen.

Hvis den selvstændige ikke anviser, hvordan ændringen skal effektueres, vil et yderligere overskud blive anset for opsparet, hvis det er muligt efter virksomhedsskattelovens regler.

Adgangen til at ændre overskudsdisponeringen gælder kun ændring af hensættelser til senere faktisk hævning. Den selvstændige kan hæve beløb på kontoen for hensættelser til senere faktisk hævning i det følgende år forud for visse andre hævninger. Beløb, der er hensat til senere faktisk hævning, er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.7.1.

Det er ikke muligt at ændre på beløb, der er overført til privat forbrug.

Adgangen til at hensætte yderligere beløb til senere hævning gælder ikke ved ansættelsesændringer, der er en følge af fejl ved den selvangivne overskudsdisponering, men kun ved ændringer af virksomhedens overskud. Se TfS 1998, 720 LSR.

SKAT skal gøre den selvstændige opmærksom på muligheden for at få ændret hensættelserne.

Eksempel på efterfølgende ændring af overskud

Ved beregningerne anvendes den for 2013 gældende virksomhedsskat på 25 pct. For 2014 er virksomhedsskatten 24,5 pct., for 2015 23,5 pct. og for 2016 og efterfølgende år 22 pct.

Forudsætninger:

 

Selvangivet overskud

400.000 kr.

Hævet - heraf hensat 100.000

300.000 kr.

Konto for opsparet overskud

100.000 kr.

 

 

Virksomhedsindkomst

133.333 kr.

Kapitalindkomst

0 kr.

Personlig indkomst

266.667 kr.

 

400.000 kr.

Virksomhedens overskud forhøjes med 50.000 kr.

 

Forhøjelse påvirker hævning

Forhøjelse påvirker ikke hævning

Overskud

400.000 kr.

400.000 kr.

Forhøjelse

50.000 kr.

50.000 kr.

 

450.000 kr.

450.000 kr.

Hævet

300.000 kr.

300.000 kr.

Påvirker hævning

50.000 kr.

 

Påvirker ikke hævning

 

0 kr.

 

350.000 kr.

300.000 kr.

Konto for opsparet overskud

100.000 kr.

150.000 kr.

Plus virksomhedsskat (25 pct.)

33.333 kr.

50.000 kr.

Virksomhedsindkomst

133.333 kr.

200.000 kr.

Kapitalindkomst

0 kr.

0 kr.

Personlig indkomst

316.667 kr.

250.000 kr.

 

450.000 kr.

450.000 kr.

Den selvstændige ønsker, at den personlige indkomst fortsat skal være 266.667 kr.

Overskud

 

450.000 kr.

 

450.000 kr.

Hævet

350.000 kr.

 

300.000 kr.

 

Heraf personlig indkomst

-266.667 kr.

266.667 kr.

-266.667 kr.

266.667 kr.

Virksomhedsskat (183.333 x 25 pct.)

-45.833 kr.

 

-45.833 kr.

 

Difference

37.500 kr.

 

-12.500 kr.

 

Virksomhedsindkomst

 

183.333 kr.

 

183.333 kr.

Hensat til senere faktisk hævning

 

100.000 kr.

 

100.000 kr.

Forøgelse

 

 

 

12.500 kr.

Nedsættelse

 

-37.500 kr.

.

 

Hensat efter ændring

 

62.500 kr.

 

112.500 kr.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2001.660.HR

Højesteret fandt ikke, at der var adgang til efterfølgende at indskyde privat gæld samt renter heraf i virksomhedsordningen for tidligere indkomstår. Dommen blev begrundet med, at et sådant indskud ville indebære en faktisk hævning fra virksomhedsordningen.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 219 LSR

Skattemyndighederne havde ansat værdi af fri bil (varevogn), som indgik i virksomhedsordningen, da bilen blev anset for privat anvendt. Efter selvangivelsesfristens udløb blev der anmodet om, at bilen blev udtaget af virksomhedsordningen med virkning fra den 1. januar 1995. Landsskatteretten imødekom ikke anmodningen. Bilen kunne ikke efterfølgende udtages af virksomhedsordningen, allerede fordi der alene kunne ske overførsel indtil udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen.

 

TfS 1998,720 LSR

Adgangen til at afsætte yderligere beløb til overførsel gælder ikke ved ansættelsesændringer som følge af fejl ved den selvangivne overskudsdisponering. Der kan kun hensættes yderligere beløb, når der sker ændringer af virksomhedens overskud.

 

SKAT-meddelelser

SKM2002.212.LR

En bil kunne ikke føres ud af virksomhedsordningen efter omgørelsesreglerne i dagældende SSL § 37 C.