Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for årlige reguleringer af indskudskontoen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reguleringer af indskudskontoen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Indskudskontoen skal reguleres ved udløbet af indkomståret. Ved disse årlige reguleringer tillægges årets indskud, mens hævninger på indskudskontoen trækkes fra. Se VSL § 3, stk. 6.

Reguleringer af indskudskontoen

Enhver overførsel af værdier fra privatøkonomien til virksomheden er et indskud. Se VSL § 3, stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis beløbet er bogført på mellemregningskontoen. Se VSL § 4 a.

Det betyder bl.a., at den selvstændige eller en eventuel ægtefælle ikke kan yde "lån" til virksomheden, som derefter ville kunne tilbageføres uden om hæverækkefølgen.

Se også

Se også afsnit

Urealiserede og realiserede kapitalgevinster og -tab

Det påvirker ikke indskudskontoen, at værdierne af aktiver og passiver i virksomheden, som fx en ændring af ejendomsværdi eller ændret kontantværdiansættelse af aktiver og gæld, bliver reguleret. Det er uden betydning, om reguleringerne er skattepligtige eller fradragsberettigede. Det er også uden betydning, om fortjenesten eller tabet er realiseret eller urealiseret. Disse bevægelser er posteringer inden for virksomhedens bogføring, som ikke medfører transaktioner mellem virksomheden og privatdelen. De påvirker derfor ikke indskudskontoen.

Hvis den selvstændige overfører et aktiv med en urealiseret fortjeneste fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, skal det ske i hæverækkefølgen. Der er vil kun blive tale om en hævning på indskudskontoen, hvis overførslen sammen med andre overførsler overstiger virksomhedens overskud og eventuelle opsparede overskud. Se VSL § 5, stk. 1.

Belåner den selvstændige et aktiv i virksomhedsordningen, hvorpå der er en urealiseret fortjeneste, og bliver lånet placeret i virksomheden, skal låneprovenu også indgå i virksomhedsordningen. Overfører den selvstændige låneprovenuet til privatøkonomien, er der tale om en hævning i hæverækkefølgen. Sammen med andre overførsler kan det eventuelt påvirke indskudskontoen. Se VSL § 5, stk. 1. Hvis låneprovenuet anvendes inden for virksomhedsordningen, vil der være tale om interne posteringer inden for virksomhedens bogføring, som ikke medfører transaktioner mellem virksomheden og privatøkonomien. Der vil ikke i denne situation ske nogen påvirkning af indskudskontoen.

Belåner den selvstændige et aktiv i virksomhedsordningen, hvorpå der er en urealiseret fortjeneste, og bliver lånet placeret uden for virksomheden, vil låneprovenu heller ikke indgå i virksomhedsordningen. Vælger den selvstændige at indskyde låneprovenuet i virksomheden, er der tale om enten et indskud på indskudskontoen eller på mellemregningskonto.

Realiserede kapitalgevinster i virksomheden forøger ikke indskudskontoen. De kan kun tages ud til private formål i hæverækkefølgen.

Indskud af ejendomme og prioritetsgæld

Når en ejendom med prioritetsgæld bliver overført fra privatøkonomien til virksomheden, er der tale om både et indskud og en hævning. Ejendommen skal anses for indskudt i virksomheden, mens overførslen af prioritetsgælden er en hævning i hæverækkefølgen. Prioritetsgælden anses for hævet uden hensyntagen til, om den må anses for privat eller erhvervsmæssig. Hvis mellemregningskontoens indestående er tilstrækkeligt stort, kan prioritetsgælden dog hæves helt eller delvist uden skattemæssige konsekvenser på mellemregningskontoen.

Indskuddet af ejendommen kan ikke ske til nettoværdien af ejendommens værdi reduceret med prioritetsgælden. Der er tale om to transaktioner bestående af et indskud og en hævning. Se SKM2005.537.LSR og SKM2006.721.SR.

Den selvstændige kan frit vælge, om prioritetsgælden skal overføres til virksomheden. Vælger den selvstændige at overføre gælden til virksomheden, skal det ske med virkning fra indkomstårets udløb. Bliver prioritetsgælden i privatøkonomien, sker der ingen hævninger i hæverækkefølgen i forbindelse med indskuddet af ejendommen. Til gengæld kan renteudgifterne kun trækkes fra i kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen.

Overførsel af beløb til mellemregningskontoen ved delvis afståelse eller ophør

Ved delvis afståelse og delvist ophør er der mulighed for at overføre beløb til mellemregningskontoen. Hvis den selvstændige vælger at overføre beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen i disse situationer, skal indskudskontoen reduceres med det overførte beløb.

Ved en delvis skattefri omdannelse af virksomheden skal der ske overførsel af beløb til mellemregningskontoen. Der skal overføres et beløb, da de aktier eller anparter, den selvstændige modtager i forbindelse med omdannelsen, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Der skal overføres et beløb, der udgør kontantværdien af vederlaget for den omdannede del af virksomheden. Indskudskontoen skal reduceres med det overførte beløb.

Se VSL § 15 a, stk. 1-2 om delvis afståelse, VSL § 15 a, stk. 3, om delvist ophør, og VSL § 16 a, stk. 2, om delvis skattefri virksomhedsomdannelse.

Se også

Se også afsnit

Ekstraordinære reguleringer af indskudskontoen efter lov nr. 992 af 9. september 2014

Ved lov nr. 992 af 9. september 2014 er der indført hjemmel til ekstraordinære reguleringer af indskudskontoen.

Det fremgår således af lov nr. 992, § 3, stk. 8, at den skattepligtige kan omgøre valget af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 vedrørende overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. VSL § 2, stk. 5, 2. pkt. og beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 4 a, stk. 1.

Skattepligtige kan kun omgøre valg, hvis de omfattes af nævnte lov nr. 992, § 1, nr. 6 om negativ indskudskonto, eller de har stillet aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, den 10. juni 2014.

De nævnte betingelser for at omgøre valg finder ikke anvendelse for skattepligtige, der omfattes af overgangsreglen i lov nr. 992, § 3, stk. 6 , hvorefter en mindre negativ indskudskonto m.v. på under 500.000 kr. - efter nærmere regler - ikke er omfattet af de indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. , som er hjemlet i lov nr. 992.

Det fremgår endvidere af Skatteudvalgets svar på spørgsmål 260 af 5. december 2014, at: " ..beløb, der er hensat til senere hævning, kan indskydes på indskudskontoen efter bestemmelsen (i § 3, stk. 8), hvis det hensatte beløb alternativt kunne være overført til indskudskontoen med virkning for indtjeningsåret."

Omgørelse af valget af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 kan meddeles til SKAT til og med den 31. marts 2015.

Det fremgår endeligt af lov nr. 992, § 3, stk. 10, at den skattepligtige har mulighed for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen på tidspunktet, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes, jf. VSL § 3, stk. 2.

Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen påvirker ikke reguleringer på indskudskontoen efter det tidspunkt, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes.

Ved ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen skal betingelserne i VSL § 3, stk. 5  om dokumentation for, at gælden er erhvervsmæssig m.v.,være opfyldt.

Ansøgning om ekstraordinær tilladelse til nulstilling af indskudskontoen skal være indgivet til SKAT senest den 31. marts 2015.

Opnår den skattepligtige tilladelse til ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, har nulstillingen virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014.

Der består afslutningsvis en mulighed for at korrigere en indskudskonto, som er opgjort fejlagtigt. Hvis en indskudskonto for en selvstændigt erhvervsdrivende er opgjort fejlagtigt, vil den forkerte saldo på indskudskontoen kunne korrigeres, således at den korrekte saldo kan lægges til grund for fremtidige skatteansættelser. En særskilt ændring af tidligere års skatteansættelser som følge af ændringen af den fejlagtigt opgjorte saldo kan derimod kun ske i overensstemmelse med genoptagelsesreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.537.LSR

En selvstændig drev virksomhed ved landbrug og som vognmand og anvendte virksomhedsordningen. I 2000 flyttede klageren fra stuehuset på landbrugsejendommen, og stuehuset blev udlejet. Stuehuset blev indskudt i virksomhedsordningen til et nettobeløb opgjort som ejendomsværdien med fradrag af forholdsmæssig prioritetsgæld. Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne foretages fradrag af gæld ved opgørelsen af indskuddet Samtidig overførsel af gæld fra klageren til virksomheden blev efter VSL § 5 anset som en hævning.

 

SKAT-meddelelser

SKM2006.721.SR

Der kunne ikke bruges en nettoopgørelse ved overførsel af en privat ejendom med tilhørende gæld til virksomhedsordningen Overførslen skulle behandles som to transaktioner, dvs. dels tilførslen af ejendommens værdi til indskudskontoen, dels hævning af et beløb svarende til prioritetsgældens værdi, jf. VSL § 5. Den selvstændige kunne vælge mellem at indskyde prioritetsgælden i virksomhedsordningen eller holde gælden udenfor. Hvis gælden blev overført til virksomhedsordningen, skulle overførslen anses for en hævning efter VSL § 5.