Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller, når der er valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Overdragelse af virksomheden til medarbejdende ægtefælle
  • Overdragelse af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab
  • Overdragelse af virksomheden og af driften til ægtefællen.

Resumé

Når en virksomhed helt eller delvist bliver overdraget mellem ægtefæller, kan den ægtefælle, der overtager virksomheden, indtræde i den anden ægtefælles konti i virksomhedsordningen uden, at det udløser beskatning.

Overdragelse af virksomheden til medarbejdende ægtefælle

Den ægtefælle, der ejer virksomheden, kan overdrage virksomheden til den medarbejdende ægtefælle uden, at det udløser beskatning af opsparet overskud i virksomheden. Det er dog en betingelse, at den ægtefælle, der får overdraget virksomheden, fortsætter med at drive den og benytter virksomhedsordningen.

Det betyder, at opsparede overskud ikke skal tvangshæves og beskattes som personlig indkomst i forbindelse med overdragelsen af virksomheden til ægtefællen.

Beskatning af kapitalafkast skal dog altid ske hos den af ægtefællerne, der ejer virksomheden, hvis kapitalafkastet ikke er sparet op i virksomheden. Se KSL § 25 A, stk. 2.

Overdragelse af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab

Når en virksomhed overgår fra udelukkende at være drevet af en ægtefælle i virksomhedsordningen til at blive drevet af ægtefællerne i fællesskab, skal der ske en fordeling af indskudskonto, mellemregningskonto, konto for opsparet overskud og hensættelser til senere faktisk hævning mellem ægtefællerne.

I de tilfælde, hvor en ægtefælle overtager hele driften af en virksomhed, som hidtil har været drevet af den anden ægtefælle i virksomhedsordningen, succederer den ægtefælle, der overtager, i virksomhedsordningen. Det indebærer, at ægtefællen overtager indskudskonto, mellemregningskonto, konto for opsparet overskud og hensættelser til senere faktisk hævning. Se TfS 1989, 103 DEP.

Når en ægtefælle overtager en del af driften af en virksomhed, som hidtil har været drevet af den anden ægtefælle i virksomhedsordningen, succederer ægtefællen i en del af ordningen. Ægtefællen overtager en forholdsmæssig del af de forskellige konti mv. i virksomhedsordningen i samme forhold, som de fordeler virksomhedens resultat. Det gælder dog kun, når der er én virksomhed i ordningen.

Før en ægtefælle kan overtage en del af driften af en af flere virksomheder i virksomhedsordningen, skal virksomheden udskilles fra de øvrige virksomheder. Den ægtefælle, der overtager, skal kun overtage den del af indestående på de konti, der hører til den virksomhed, der skal overdrages.

Fordelingen af kontiene mellem virksomhederne sker på grundlag af forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget, der vedrører den virksomhed som ægtefællerne skal drive i fællesskab, og det samlede kapitalafkastgrundlag forud for overførslen. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlagene skal ske på grundlag af værdierne ultimo året forud for overførselsåret.

Vælger den ægtefælle, der overtager virksomheden, ikke at bruge virksomhedsordningen, er der tale om ophør af virksomhedsordningen. Det betyder, at der skal ske beskatning af den andel af et eventuelt opsparet overskud, der er overført til ægtefællen. Beskatningen sker i overførselsåret. Se VSL § 15 b.

Overdragelse af virksomheden og af driften til ægtefællen

Når en virksomhed bliver overdraget mellem ægtefæller, har den ægtefælle, der overtager, mulighed for at succedere i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning. Se KSL § 26 A, stk. 4 - 7.  Ved lov nr. 992 af 16. september 2014 er der indsat et særligt vilkår om, at succession - med virkning fra og med den. 3. september 2014 - forudsætter, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.13.8 om succession i virksomhedsordningen ved overdragelse mellem nærtstående og visse medarbejdere.

Se endvidere afsnit C.C.5.2.4.3 om overdragelse af fælles drevet virksomhed til andre end ægtefællen.