Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan den genanbragte fortjeneste beskattes, når ejendommen har ændret karakter efter genopførelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Hvilke ejendomme?
  • Undtagelse
  • Genopførelse og parcelhusreglen mv.
  • Genopførelse og stuehuse mv. og ejerboliger i blandet benyttede ejendomme

Hovedregel

Udgangspunktet er, at den anbragte fortjeneste skal beskattes, når den ejendom, som fortjenesten er anbragt i, afstås. Se EBL § 10.

For at sikre, at der altid sker beskatning af en genanbragt fortjeneste, gælder der særlige regler for beskatningen, når den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, efterfølgende har ændret karakter. Ændringen kan være sket ved, at hele ejendommen efter genopførelsestidspunktet er omklassificeret til et parcelhus eller ved, at den erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen er blevet begrænset i forhold til anvendelsen på tidspunktet for genopførelsen. Se EBL § 8, stk. 5, og EBL § 9, stk. 4.

Hvilke ejendomme?

De nævnte regler har virkning for ejendomme, der afstås den 14. december 2005 eller senere. Se § 3 i lov nr. 308 af 19. april 2006 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre love (Justering af erhvervsbeskatningen).

Undtagelse

Reglerne gælder dog ikke for ejendomme, der før den 15. december 2005 havde ændret anvendelse til beboelsesejendomme, der er omfattet af EBL § 8, stk. 1-3. Reglerne gælder heller ikke for blandet benyttede ejendomme, i det omfang boligdelen er forøget før den 15. december 2005.

Genopførelse og parcelhusreglen mv.

Når en fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom efter reglerne i EBL § 10 er genanbragt i en ny erhvervsejendom, der efter genanbringelsen har ændret karakter til et parcelhus mv., er den genanbragte fortjeneste ikke omfattet af reglerne om skattefritagelse i EBL § 8, stk. 1-3. Se EBL § 8, stk. 5.

Beskatningstidspunkt

Den genanbragte fortjeneste fra den tidligere afståelse af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den nye ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste skal opgøres med eventuelt ejertidsnedslag eller bundfradrag efter de dagældende regler i ejendomsavancebeskatningsloven, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på det oprindelige tidspunkt for afståelsen af erhvervsejendommen. Se EBL § 8, stk. 5.

Genopførelse og stuehuse mv. og ejerboliger i blandet benyttede ejendomme

Tilsvarende gælder, at reglerne i EBL § 9, stk. 1-3, om skattefritagelse for boligdelen i en erhvervsejendom i visse tilfælde ikke kan anvendes, når der er genanbragt en fortjeneste i ejendommen efter EBL § 10. Det gælder,

  • hvis boligandelen efter, at fortjenesten er genanbragt, er forøget, og
  • det ikke er muligt at beskatte hele den genanbragte fortjeneste ved afståelsen af den erhvervsmæssige del af den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt i. Se EBL § 9, stk. 4.

Beskatningstidspunkt

Den genanbragte fortjeneste fra den tidligere afståelse af erhvervsejendommen skal beskattes i det indkomstår, hvor den nye ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste skal opgøres med eventuelt ejertidsnedslag eller bundfradrag efter de dagældende regler i ejendomsavancebeskatningsloven, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på det oprindelige tidspunkt for afståelsen af erhvervsejendommen. Se EBL § 9, stk. 4.

Den nyerhvervede erhvervsejendom

Når den tidligere genanbragte fortjeneste bliver beskattet særskilt på den måde, så bortfalder det nedslag, der efter EBL § 10 er givet med den genanbragte fortjeneste i anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom. Den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af den erhvervede ejendom skal derfor tage udgangspunkt i anskaffelsessummen uden hensyntagen til den genanbragte fortjeneste.

Se EBL § 9, stk. 4.

Bemærk

Ejendomme, der omklassificeres til andre ejendomstyper som fx udlejningsejendomme, hvor fortjeneste ikke kan genanbringes, er ikke omfattet af ændringen. Det skyldes, at fortjenesten ved afståelse af disse ejendomme i forvejen skal beskattes ved afståelsen.