Erstatnings- og forsikringssummer, der vedrører den del af ejendommen, der ikke tjener eller ikke har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, og som anvendes til opførelse af bygninger, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand, skal altid medregnes til den skattepligtige indkomst.

Se EBL § 10, stk. 9

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2008.99.ØLR

Landsretten fandt - efter en besigtigelse af ejendommen - at den nyopførte bygning ikke udgjorde en integreret del af den private bolig, og lokalerne derfor tjente drifts- og erhvervsmæssige formål. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at statuere beskatning efter AL § 24, stk. 5, og EBL § 10, stk. 9.

Landsskatteretten
SKM2012.410.LSR Der kunne ikke ske genanbringelse af fortjeneste opnået i forbindelse med branderstatning efter EBL § 10, stk. 1, vedrørende et stuehus, der indtil branden havde været udlejet, men som efter genopførelsen skulle anvendes som ejerbolig.