Indhold

I dette afsnit beskrives betingelserne for at genopføre på samme ejendom som de skadede bygninger.

Afsnittet indeholder:

 • Genopførelse på samme ejendom
 • Tidsfrister for opførelse på samme ejendom
 • Nedsættelse af anskaffelsessummen for den genopførte bygning med overskydende beløb, ikke-genvundne afskrivninger mv.
 • Forhøjelse af anskaffelsessummen for den genopførte ejendom
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Genopførelse på samme ejendom

Det er en betingelse for at udskyde beskatningen, at de genopførte bygninger eller installationer som udgangspunkt skal befinde sig på den samme ejendom som de skadede bygninger.

Det er ikke en betingelse, at der genopføres bygninger eller installationer af samme art som de beskadigede. Se dog afsnit (C.H.2.1.17.3) om EBL § 10, stk. 5.

Med genopførelse af den beskadigede ejendom sidestilles ombygning af eksisterende bygning. Se dog afsnit (C.H.2.1.17.4) om bygninger, der tjener til bolig.

Bemærk

Erhvervelse af en erstatningsejendom kan derimod ikke sidestilles med genopførelse. Se Skd. 1974.29.176.

Tidsfrister for genopførelse på samme ejendom

Genopførelsen skal ske enten i det

 • indkomstår, hvor skaden er sket, eller
 • nærmest følgende indkomstår.

Fristen udløber dog tidligst med det indkomstår, som følger nærmest efter det indkomstår, hvor erstatningssummen er blevet endeligt fastsat.

Bemærk

Når særlige omstændigheder taler for det, kan fristerne for at genopføre forlænges efter tilladelse fra Told- og Skatteforvaltningen. Se EBL § 10, stk. 2.

Nedsættelse af anskaffelsessummen for den genopførte ejendom med overskydende beløb, ikke genvundne afskrivninger mv.

Anskaffelsessummen for den beskadigede ejendom skal reguleres, hvis ikke hele erstatnings- eller forsikringsbeløbet bruges på genopførelse.

Hvis det ikke er tilfældet, skal

 • det ikke anvendte beløb (forskelsbeløbet) fratrækkes i anskaffelsessummen i det indkomstår, hvor skaden er sket, og
 • fradraget være maksimeret til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skaden.

Hvis det ikke anvendte beløb overstiger anskaffelsessummen for den beskadigede ejendom, beskattes det overskydende beløb i det indkomstår, hvor genopførelse senest skulle være sket. Se EBL § 10, stk. 3.

Hvis hele erstatnings- eller forsikringsbeløbet anvendes til genopførelse af den beskadigede ejendom, skal anskaffelsessummen for ejendommen således ikke korrigeres med beløbet.

Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter AL § 24, stk. 5, skal ikke påvirke anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 10, stk. 3.

Reglerne i EBL § 5, stk. 4- 8, om nedsættelse af anskaffelsessummen med ikke genvundne afskrivninger og andre fradragsbeløb gælder tilsvarende ved en (del)afståelse af ejendommen ved modtagelse af en erstatnings- eller forsikringssum.

Forhøjelse af anskaffelsessummen for den genopførte ejendom

Ved senere afståelse af den genopførte ejendom kan ejeren, efter at genopførelsen er sket, ved opgørelsen af den regulerede anskaffelsessum efter EBL § 5 og eventuelt § 5 A kun medregne:

 • Anskaffelsesudgifter, der har været afholdt før skaden
 • Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der har været afholdt før skaden, i det omfang de kan medregnes efter EBL § 5, stk. 2
 • Udgifter til genopførelse i det omfang de overstiger modtagne forsikrings- eller erstatningsudgifter
 • Udgifter til vedligeholdelse og forbedring af den genopførte ejendom i det omfang de kan medregnes efter EBL § 5, stk. 2.

Se EBL § 10, stk. 4.

Bemærk

Beløb, der dækker værdien af eget arbejde, kan medregnes, hvis ejeren er blevet beskattet af det. Se TfS 2000, 393 TSS.

Af denne meddelelse fremgår blandt andet, at det ikke er afgørende for den skattemæssige behandling af skadeserstatningen, hvordan erstatningsbeløbet er fastsat. Det er derfor som udgangspunkt uden betydning for den skattemæssige behandling af skadeserstatningen, om erstatningsbeløbet er fastsat ud fra en værdifastsættelse af arbejdsindsatsen, hvis ejeren selv skal eller har udbedret den skadede ejendom.

Det er derimod afgørende for den skattemæssige behandling, i hvilket omfang ejeren har anvendt forsikringserstatningsbeløbet på genopførelsesudgifter, fx til materialer, lønnet arbejdskraft eller andet.

Udgifter, som ejeren sparer ved selv at udføre et arbejde, som han eller hun ellers måtte betale andre for at udføre, regnes som udgangspunkt ikke med til genopførelsesudgifter i relation til ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. Hvis ejeren beskattes af værdien af eget arbejde, medregnes værdien i genopførelsesudgifterne efter praksis. Det vil sige, at en ejendoms anskaffelsessum reguleres med værdi af eget arbejde i de tilfælde, hvor beskatning har fundet sted.

Reglerne om opgørelse af anskaffelsessummen er uafhængige af, om der kan afskrives på ejendommen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.82.HR

En skatteyders ejendom med tilhørende bygninger blev beskadiget ved orkanen i 1999, idet der skete omfattende skader på 2 staldbygninger og mindre skader på et maskinhus og en farestald, og en lade blev totalskadet. Skatteyder fik efterfølgende udbetalt en stormskadeerstatning på 1.387.980 kr. Erstatningen blev fordelt på de enkelte bygninger. Landsskatteretten fandt, at AL § 24 og EBL § 10 skulle anvendes samtidigt, fordi AL § 24 var en tvungen ordning. Afgørelsen blev indbragt for Højesteret og blev stadfæstet.

Se også SKM2003.583.VLR 

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 639 LSR

En fortjeneste ved modtagelse af en branderstatning var skattepligtig, idet der ikke var sket genopførelse inden for tidsfristen i ejendomsavancebeskatningsloven, og der heller ikke var grundlag for efter ansøgning at forlænge fristen efter lovens bestemmelser. Skattepligt.

 

TfS 1984, 7 LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var omstændigheder, der talte for, at en udbetalt lovliggørelseserstatning skattemæssigt skulle behandles anderledes end en samtidigt udbetalt branderstatning.

 

Skatterådet og andet

SKM2013.795.SR

Skatterådet bekræftede, at der i forbindelse med fastsættelse af brandforsikringserstatning efter brand i 2010, men hvor erstatningen først fastsattes foreløbigt i 2012 og endeligt i 2013, kunne foretages genanbringelse efter regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2 i genopførelse foretaget i 2014. Skatterådet bekræftede også, at såfremt byggeriet ikke var endeligt færdiggjort ved udløbet af 2014, var det tilstrækkeligt for at kunne anvende reglerne om genopførsel, at der på dette tidspunktet forelå en bindende entreprisekontrakt på det resterende byggeri. Det var en forudsætning, at der forelå en endelig og bindende kontrakt om genopførelse, og at genopførelsen skulle være påbegyndt inden for rimelig tid, efter aftalen var indgået.

TfS 2000, 393 TSS

Beløb, der dækker værdien af eget arbejde, kan medregnes i erstatningen, hvis ejeren er blevet beskattet heraf.

 

TfS 1994, 626

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om beskatning af erstatninger for eget udført arbejde.