Indhold

Dette afsnit beskriver overordnet reglerne for udskydelse af beskatningen af fortjeneste ved modtagelse af en erstatningssum.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Betingelser for at udskyde beskatningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Udgangspunktet er, at fortjenester ved at modtage en erstatningssum eller en forsikringssum for en skade på en fast ejendom skal sidestilles med fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven. Fortjeneste ved at modtage beløbene skal derfor medregnes ved indkomstopgørelsen efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.

Ejeren kan dog under visse betingelser udskyde beskatningen af sådanne beløb ved at genopføre den skadelidte ejendom eller genopføre på anden ejendom. Se EBL § 10, stk. 1.

Beskatningen udskydes, indtil den genopførte ejendom eller den anden ejendom, hvorpå genopførelsen er sket, afstås.

Undtagelse

Reglerne om udskydelse af beskatningen gælder ikke for ejendomme, der er omfattet af EBL § 8, eller for den del af erstatnings- eller forsikringssummen, der er skattefri efter EBL § 9.

Se EBL § 10, stk. 1.

Bemærk

  • Genvundne afskrivninger: Udskydelse af beskatningen efter EBL § 10 betyder også udskydelse af beskatningen af eventuelle genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven. Se AL § 24 og EBL § 10, stk.10.
  • Modtagelse af erstatninger, som nævnt i EBL § 2, stk. 1, kan også være omfattet af reglerne i EBL § 11 om ekspropriationserstatninger, når betingelserne herfor er opfyldte. Se EBL § 2, stk. 1.
  • Bestemmelsen i AL § 24 skal anvendes, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Når bestemmelsen i AL § 24 anvendes, skal bestemmelsen i EBL § 10 også anvendes.

Betingelser for at udskyde beskatningen

Hvilke ejendomme?

Reglerne gælder som udgangspunkt ved modtagelse af en erstatnings- eller forsikringssum for en opstået skade på en fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Reglerne omfatter derfor ikke ejendomme, der er erhvervet som led i ejerens næring ved handel med fast ejendom. Se EBL § 1, stk. 2.

Reglerne om genopførelse gælder for både afskrivningsberettigede og ikke-afskrivningsberettigede faste ejendomme.

Som nævnt gælder reglerne ikke for ejendomme, der er omfattet af EBL § 8 eller for den del af erstatnings- eller forsikringssummen, der er skattefri efter EBL § 9. Se EBL § 10, stk. 1.

Hvornår kan reglerne anvendes?

Reglerne kan i visse tilfælde og under visse betingelser anvendes, når ejeren i forbindelse med en skade på en fast ejendom har modtaget en erstatnings- eller forsikringssum og genopfører den skadede ejendom.

Hvornår skal reglerne anvendes?

Hvis en ejer modtager en erstatnings- eller forsikringssum som følge af en skade på sin ejendom, betragtes erstatnings- eller forsikringssummen som en salgssum. Se AL § 48 og EBL § 2, stk. 1.

Ejeren skal herefter opgøre eventuelle genvundne afskrivninger efter AL § 21 og ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven (delsalg).

Vælger ejeren at genopføre eller ombygge den skadelidte bygning, skal bestemmelsen i AL § 24 anvendes på afskrivningsberettigede bygninger, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte. Se afsnit C.C.2.4.4.7 om forsikrings- og erstatningssummer.

Hvis bestemmelsen i AL § 24  finder anvendelse, skal reglerne i EBL § 10 også anvendes. Se AL § 24, stk. 10. Betingelserne for anvendelsen er de samme i AL § 24 og EBL § 10.

På ejendomme, hvorpå der ikke findes afskrivningsberettigede bygninger, finder alene reglerne i EBL § 10 anvendelse. EBL § 10 er i dette tilfælde en valgfri ordning.

Bemærk

Det er ikke en betingelse for anvendelse af bestemmelserne i AL § 24 og EBL § 10, at hele erstatningssummen anvendes til genopførelse

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2005.82.HR

En skatteyders ejendom med tilhørende bygninger blev beskadiget ved orkanen i 1999, idet der skete omfattende skader på 2 staldbygninger og mindre skader på et maskinhus og en farestald, og en lade blev totalskadet. Skatteyder fik efterfølgende udbetalt en stormskadeerstatning på 1.387.980 kr. Erstatningen blev fordelt på de enkelte bygninger. Landsskatteretten fandt, at AL § 24 og EBL § 10 skulle anvendes samtidigt, fordi AL § 24 var en tvungen ordning. Afgørelsen blev indbragt for Højesteret og blev stadfæstet.

Se også SKM2003.583.VLR.