Dato for udgivelse
22 Jun 2011 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 10:40
SKM-nummer
SKM2011.429.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-197447
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
afgift, gebyr, tilstandsrapport, erergimærkning, udlæg, godtgørelse
Resumé

Skatterådet bekræftede, at de afgifter/gebyrer som spørger betaler til henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen for en tilstandsrapport og til Energistyrelsen for energimærkning kan betragtes som udlæg som spørger har afholdt for kunderne, således at spørger ikke skal afregne moms af kundernes godtgørelse af udlægget.

 

Reference(r)
Momslovens § 27, stk. 3.
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit G.1.3.2.

Spørgsmål:

1. Kan de afgifter/gebyrer som spørger betaler til henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen for en tilstandsrapport og til Energistyrelsen for energimærkning betragtes som udlæg som spørger har afholdt for kunderne, således at spørger ikke skal afregne moms af kundernes godtgørelse af udlægget?

Svar:

1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en arkitekt- og ingeniørvirksomhed med speciale inden for tilstandsrapporter, ener­gi­mærkning og byggeteknisk gennemgang.

Spørger er leverandør til sælgere af fast ejendom, og til de største forsikringsselskaber, ejendoms­mæg­lere, stat og kommune, samt andre ejendomsbesiddere overalt i Danmark.

Ved udarbejdelse af tilstandsrapporter betaler spørger et gebyr til Erhvervs- og Byggestyrelsen på 296 kr.

Ved udarbejdelse af energimærkning betaler spørger et gebyr på 125 kr. til Energistyrelsen.

Spørger opkræver gebyret hos kunderne, og der beregnes ikke avance af det betalte beløb.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Med henvisning til momslovens § 27, stk. 2, nr. 3, er det spørgers opfattelse, at spørger ikke skal afregne moms af kundernes tilbagebetaling af gebyret til spørger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at de afgifter/gebyrer som spørger betaler til henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen for en tilstandsrapport og til Energistyrelsen for energimærkning kan betragtes som udlæg som spørger har afholdt for kunderne, således at spørger ikke skal afregne moms af kundernes godtgørelse af udlægget?

Lovgrundlag:

Momslovens § 27:

Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

(...)

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

1) Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.

2) Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted.

3) Beløb, som virksomheden modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

(...)

Praksis:

Betaling for nummerplader i forbindelse med salg og reparation af biler kan af forhandleren/værkstedet holdes uden for momsgrundlaget som udlæg, se TfS 1997, 546, og Mn.1017/87.

I TfS 1996, 847, har Momsnævnet taget stilling til, om et teleselskab (fællesantenneanlæg) kunne anvende udlægsreglerne på afgifter til Copy Dan og gebyrer til Telestyrelsen, som selskabet opkrævede hos sine kunder. Nævnet fandt, at afgiften til Copy Dan (licensen) kunne holdes uden for momsgrundlaget, fordi der var tale om en godtgørelse af en omkostning, som reelt blev afholdt af selskabet på vegne af dets kunder i forhold til disses træk på ydelserne.

Begrundelse:

I henhold til momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, kan beløb, som en sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for dennes regning, holdes uden for momsgrundlaget. Betingelserne er, at sælger opfører de omhandlede beløb på en udlægskonto, og at han kan gøre rede for de enkelte udlægsbeløb. Kan et beløb holdes uden for momsgrundlaget som udlæg, har den sælger, der foretager udlægget, følgelig ikke fradrag for den købsmoms, der vedrører udlægget.

Det fremgår af momsvejledningen 2011-1, afsnit G.1.3.2, at den, der foretager udlægget, ikke må beregne avance heraf. Som typiske eksempler på, at der kan afregnes efter udlægsreglerne, hvis betingelserne er opfyldt, nævnes ydelser eller afgifter, der erhverves fra eller betales til offentlige myndigheder, og som har tilknytning til sælgers egentlige leverance uden at indgå i leverancen. Det kan f.eks. dreje sig om betaling af stempelafgifter, lossepladsafgifter, afgifter for patenter og varemærker, synsgebyr og registreringsafgifter mv.

Spørger udarbejder tilstandsrapporter og energimærkninger for sine kunder. Spørger betaler i den forbindelse gebyrer til henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen på 296 kr. og Energistyrelsen på 125 kr.

Spørger har oplyst, at han opkræver gebyrerne fra kunderne uden at beregne avance.

Skatteministeriet finder, at gebyrerne, der betales af spørger til offentlige myndigheder, har tilknytning til spørgers egentlige leverance - tilstandsrapporter og energimærkninger - uden egentlig at indgå i leverancen. Skatteministeriet finder endvidere, at spørger betaler beløbet på kundernes vegne.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at spørger kan afholde udgiften til gebyrerne som et udlæg og således ikke afregne moms af kunderne godtgørelse af udlægget, under forudsætning af, at beløbene opføres på en særlig udlægskonto, og at spørger kan redegøre for de enkelte udlægsbeløb.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.