Indhold

Afsnittet beskriver lovgrundlaget for ML § 13, stk. 1, nr. 9 samt historikken for bestemmelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Historik
  • Overgangsregler

Regel

ML § 13, stk. 1, nr. 9, har følgende ordlyd:

"§ 13 Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a)      Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b)      Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

[...]

11) Følgende finansielle aktiviteter:

[...]

e)      Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

[...]

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af fast ejendom i henhold til stk. 1, nr. 9."

Momssystemdirektivets artikler 12, 15 og 135 har følgende ordlyd: 

"Artikel 12

1. Medlemsstaterne kan som afgiftspligtig person anse enhver, der lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed og især en enkelt af følgende transaktioner:

a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning

b) levering af en byggegrund.

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), forstås ved »bygning« enhver grundfast konstruktion.

Medlemsstaterne kan fastlægge de nærmere betingelser for anvendelsen af det i stk. 1, litra a), anførte kriterium på ombygninger og definere begrebet »tilhørende jord«.

Medlemsstaterne kan anvende andre kriterier end første indflytning, som f.eks. perioden mellem dagen for bygningens færdiggørelse og dagen for første levering, eller perioden mellem dagen for første indflytning og dagen for senere levering, såfremt disse perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to år.

3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), forstås ved »byggegrunde« grunde, hvad enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne."

 

"Artikel 15

1. [...]

2. Medlemsstaterne kan anse følgende som materielle goder:

a)      bestemte rettigheder over fast ejendom

b)      tinglige rettigheder, som giver indehaveren heraf brugsret til en fast ejendom

c)      andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom."

 

"Artikel 135

1.      Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

j) levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord bortset fra levering omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a)

k) levering af ubebygget fast ejendom bortset fra de i artikel 12, stk. 1, litra b), nævnte byggegrunde

[...]"

EU-definition af fast ejendom fra 2017

Ved Momsforordningens artikel 13b er der med virkning fra 2017 indført en fælles definition af "fast ejendom". Artikel 13b er indsat i Momsforordningen ved artikel 1, nr. 2, litra a),i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013.

Historik

Med baggrund i momssystemdirektivets artikel 371, jf. bilag X, del B, nr. 9), har levering af fast ejendom hidtil uden undtagelser været momsfritaget.

Momsfritagelsen blev imidlertid delvist ophævet med virkning fra den 1. januar 2011, og de danske momsregler på dette område er herefter i overensstemmelse med de almindelige regler i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. september 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet).

Omfattet af momspligten er herefter levering af nye bygninger og byggegrunde. Se lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) og bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven. Denne bekendtgørelses § 1 er indarbejdet i Momsbekendtgørelsens kapitel 11, særligt §§ 57-59. § 2 er indarbejdet i Momsbekendtgørelsens § 140, stk. 2-6.

Det er kun afgiftspligtige personer, som er omfattet af lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.3.1.4.

Nye bygninger
Der skal betales moms ved alle leveringer af nye bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere. Se nærmere i Vejledning E nr. 191, afsnit 1.4.1.

Der skal ligeledes betales moms ved alle leveringer af bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- eller ombygningsarbejder, som er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere. Se nærmere i Vejledning E nr. 191, afsnit 1.4.2

Byggegrunde
Der skal betales moms af leveringer af byggegrunde og særskilte leveringer af bebyggede grunde, der sælges den 1. januar 2011 eller senere. Se nærmere i Vejledning E nr. 191, afsnit 2.3.

Overgangsregler

I forbindelse med, at levering af byggegrunde samt særskilt levering af bebyggede grunde efter den 1. januar 2011 er der fastsat en overgangsordning om godtgørelse af ikke tidligere tilbagebetalt moms. Se nærmere i Vejledning E nr. 191, kapitel 9.