Dato for udgivelse
24 May 2011 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2011 13:15
SKM-nummer
SKM2011.355.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-153537
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Andet om moms
Emneord
Moms, udlægsordningen, udlæg, gebyr, fradrag, fragtomkostning
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at såfremt udlægsreglerne i momsloven anvendes, er der ikke fradrag for momsen hos postordrevirksomheden, som foretager udlægget.
Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 13,
Momsloven § 27, stk. 3, nr. 3,
Momsloven § 37
Henvisning

Momsvejledningen 2011-1, afsnit G.1.3.

Den juridiske vejledning, afnit D.A.8.1.1.3.3.3


Spørgsmål

 1. Kan homeshoppingvirksomheder (postordrefirmaer), som indkøber pakkedistribution hos andre transportfirmaer end Post Danmark  - i nærværende tilfælde fragtfirma A  - anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, jf. TfS 2000.700SKM således, at fragtomkostningen faktureres slutkunden som et gebyr uden moms, der helt eller delvist udgør betaling af fragtomkostningen, som homeshoppingvirksomheden har afholdt til fragtfirma A?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes Skatterådet meddele, om homeshoppingvirksomheden har fradrag for den moms, som fragtfirma A  tillægger fragtafregningen overfor homeshoppingvirksomheden, jf. momslovens § 37?

Spørgers opfattelse

 1. Ja
 2. Ja

Skatteministeriets indstilling

 1. Ja
 2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Fragtfirma A er et nordisk post- og logistikselskab. Fragtfirma A er koncernens satsning indenfor pakkemarkedet i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Fragtfirma A, som distribuerer ca. 12 mio. pakker om året, har siden august 2008 været 100% norsk ejet, da fragtfirma B blev eneejer af pakkeselskabet.

Fragtfirma A indgår aftaler med homeshoppingvirksomheder (postordrefirmaer) om lagerhåndtering og distribution af pakker, som skal sendes til homeshoppingvirksomhedernes kunder, som typisk er forbrugere, der bestiller varer på internettet.

Som fundament for fragtfirma A's indenrigs satsning på distribution af pakker i Danmark ønsker selskabet at få afklaret, om det har nogen omkostningsmæssig betydning for homeshoppingvirksomhederne (postordrefirmaerne), om de indkøber pakkedistributionen hos Post Danmark, som i henhold til momslovens § 13, nr. 13 er momsfritaget, eller andre pakkedistributører - fragtfirma A - som ikke har en tilsvarende momsfritagelse.

Post Danmark er i henhold til momslovens § 13, nr. 13 fritaget for at tillægge moms på fragtafregning for pakkedistribution overfor homeshoppingvirksomhederne. Ved homeshoppingvirksomhedernes viderefakturering af fragtomkostningen overfor slutkunden (forbrugeren) anvendes udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, jf. TfS 2000.700SKM således, at forbrugeren alene faktureres et eller flere standardgebyrer til helt eller delvis dækning af homeshoppingvirksomhedens udgifter til porto (fragtomkostninger) betalt til Post Danmark. Gebyret tillægges ikke moms.

Spørgers evt. opfattelse ifølge anmodning og bemærkning til sagsfremstilling

Fragtfirma A har ikke en tilsvarende momsfritagelse, som Post Danmark og skal derfor tillægge moms på transportomkostningen overfor homeshoppingvirksomheden. For herefter konkurrencemæssigt at blive ligestillet med Post Danmark, vil det være nødvendigt, at homeshoppingvirksomheden kan fradrage den afholdte moms, som fragtfirma A har tillagt fragtafregning i homeshoppingvirksomhedens momsregnskab. Det vil ligeledes være nødvendigt, at homeshoppingvirksomheden også i denne situation herefter kan anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3 på tilsvarende vis, som var pakkedistributionen indkøbt hos Post Danmark.

Hvis homeshoppingvirksomheden ikke kan fradrage momsen i kombination med brug af udlægs-reglerne har man reelt ved TfS 2000.700SKM skabt en situation, hvor andre pakkedistributører stilles konkurrencemæssigt ulige i forhold til Post Danmark indenfor det meget betydelige og voksende marked for internethandel.

Da en sådan diskrimination næppe har været tilsigtet, er der et behov for en bekræftelse på, at homeshoppingvirksomhederne har mulighed for at indkøbe pakkedistribution hos fragtfirma A - eller andre pakkedistributører - uden at moms omkostningsmæssigt vil belaste prisen på pakkedistributionen.

På baggrund af en mundtlig besked fra en medarbejder i SKAT om, at homeshoppingvirksomheder i henhold til momslovens § 37 har momsfradrag for afholdt moms på transportomkostningen og samtidig kunne anvende udlægsreglerne således at fragtomkostningerne blev afregnet overfor slutkunden som et gebyr uden moms, indledte fragtfirma A en markedsføringskampagne overfor homeshoppingvirksomheder. Denne kampagne er p.t. sat på hold afventende Skatterådet's bindende svar.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Uddrag fra momslovens § 13, stk. 1, nr. 13:

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

Postydelser og dertil knyttede varer, der leveres af postoperatører, der varetager postbefordringspligten helt eller delvis. Fritagelsen gælder alene ydelser og dertil knyttede varer omfattet af postbefordringspligten. Fritagelsen omfatter ikke leverancer, hvor der er forhandlet individuelle vilkår.

Uddrag fra momslovens § 27:

§ 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

...

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

1)   Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.

2)   Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted.

3)   Beløb, som virksomheden modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

Momslovens § 37:

§ 37.Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er:

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

2) den afgift, som efter § 11 påhviler varer, der er erhvervet fra et andet EU-land,

3) den afgift, som efter § 12 påhviler varer, som virksomheden har indført fra steder uden for EU, jf. dog § 69, stk. 2,

4) afgiften af ydelser, som virksomheden er betalingspligtig for efter § 46, stk. 1, nr. 3 og 6,

5) den afgift, der skal betales efter §§ 6 og 7.

Stk. 3. Såfremt der skal betales afgift ved udtagning, kan afgiften af indkøb m.v. hertil fradrages i det omfang, dette ikke allerede er sket. Fradragsbeløbet kan ikke overstige 25 pct. af afgiftsgrundlaget ved udtagningen.

Stk. 4. Såfremt indkøb af varer foretaget til blandet momspligtig og momsfrit formål og derfor med opnåelse af delvis fradragsret efter § 38, stk. 1, efter købet udelukkende anvendes til momspligtigt formål, kan det oprindelig foretagne fradrag reguleres til fuld fradragsret. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen.

Stk. 5. Udenlandske virksomheder registreret efter §§ 50-50 b kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage den afgift, som virksomheden efter § 45, stk. 1, ville være berettiget til godtgørelse af, hvis virksomheden ikke havde været registreret efter §§ 50-50 b."

Stk. 6. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan desuden som indgående afgift fradrage merværdiafgift på passagen af den faste forbindelse over Øresund, der ikke er omfattet af det danske afgiftsområde.

Ved lov nr. 1361 af 8. december 2010:

blev momsfritagelsen præciseret for postydelser omfattet af postbefordringspligt efter Postloven. Det understreges ved lovændringen, at momsfritagelsen for postydelser kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, som forpligter sig til at opfylde den postbefordringspligt, som EU-landene nationalt fastsætter i henhold til postdirektiverne.

Praksis

Sag fra EU-domstolen C-357/07, TNT Post UK Ltd.:

EF-domstolen præciserer i sag C-357/07, TNT Post UK Ltd., at momsfritagelsen kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, der forpligter sig til helt eller delvist at opfylde postbefordringspligten, således som denne pligt er defineret i postdirektiv 97/67/EF.

Den i sagen omhandlede virksomhed Royal Mail er pålagt postbefordringspligten, og leverer dermed posttjenester under en retlig ordning, der er væsentlig anderledes end den, hvorunder en virksomhed som TNT Post leverer sådanne tjenester.

Royal Mail er således pålagt en postbefordringspligten som bl.a. omfatter et bestemt antal indleveringssteder, indsamling og omdeling alle hverdage og udbringning til enhver adresse.

Der skal derfor sondres mellem virksomheder, der er pålagt at opfylde postbefordringspligten og andre virksomheder.

TfS 2000.700SKM:

Virksomheden kan ved fakturering af forsendelser til kunder anvende et eller flere standardgebyrer til hel eller delvis dækning af virksomhedens udgifter til porto og interne forsendelsesomkostninger. Gebyrer skal anføres særskilt over for kunden uden angivelse af, at gebyret indeholder moms.

Virksomheden er herefter berettiget til under ét at behandle portoudgifter vedrørende sådanne forsendelser som momsfrie udlæg for kunderne, således at den del af de samlede gebyrer, opgjort under ét, der modsvares af portoudgifter under udlægsordningen, ikke indgår i den momspligtige omsætning. Der kræves ikke en opgørelse kunde for kunde. Portoudgifter under udlægsordningen føres på en samlet udlægskonto.

Der foretages i forbindelse med hver momsangivelse en opgørelse over størrelsen af periodens samlede fakturerede gebyrer og afholdte portoudgifter under udlægsordningen. En afholdt portoudgift, hvis størrelse ikke kendes ved periodeudgang, kan overføres til den efterfølgende periode.

I periodens samlede fakturerede gebyrer kan modregnes de gebyrer, som vedrører forsendelser, som virksomheden modtager retur (både gebyrer vedrørende uafhentede forsendelser og forsendelser, hvor kunden har returret), og for hvilke kunden derfor ikke har betalt gebyret. Det er en betingelse, at der herved foreligger annullering af handlen.

Virksomheden er berettiget til - i stedet for at opgøre de faktiske gebyrer vedrørende returforsendelser - at anvende skøn over disse udgifters størrelse baseret på virksomhedens gennemsnitlige returprocent. Grundlaget for skønnet skal kunne dokumenteres.

Under udlægsordningen

Følgende portoudgifter kan medtages under udlægsordningen:

 • portoudgifter, som vedrører afsendelse af forsendelser, hvor virksomheden har faktureret gebyr,
 • portoudgifter, som vedrører afsendelse af delleverancer og efterforsendelser, hvor virksomheden uden at opkræve særskilt gebyr vederlagsfrit eftersender restordre. Det er således en betingelse, at virksomheden tidligere har faktureret gebyr vedrørende ordren, og
 • portoudgifter vedrørende modtagelse af returforsendelser (både uafhentede forsendelser og forsendelser, hvor kunden har returret), hvor kunden har betalt gebyr, herunder tilfælde, hvor der er tale om returnering af en restordre, hvor kunden har betalt gebyr for den første udsendelse, men ikke et selvstændigt gebyr for restordren.

Ikke under udlægsordningen

Følgende portoudgifter kan ikke medtages under udlægsordningen:

 • portoudgifter, som vedrører afsendelse af forsendelser, der returneres (både portoudgifter vedrørende uafhentede forsendelser og forsendelser, hvor kunden har returret), og for hvilke kunden derfor ikke har betalt gebyret. Virksomheden er berettiget til - i stedet for at opgøre faktiske portoudgifter vedrørende returforsendelser - at anvende et skøn over disse udgifters størrelse baseret på virksomhedens gennemsnitlige returprocenter. Grundlaget for skønnet skal kunne dokumenteres.
 • portoudgifter, som vedrører afsendelse af forsendelser, hvor virksomheden tilbyder gratis forsendelse, det vil sige uden at virksomheden fakturerer gebyr,
 • portoudgifter, som vedrører modtagelse af returforsendelser (både portoudgifter vedrørende uafhentede forsendelser og forsendelser, hvor kunden har returret), hvor virksomheden tilbyder gratis forsendelse, det vil sige uden at virksomheden fakturerer gebyr, og
 • portoudgifter, som vedrører modtagelse af returforsendelser (både portoudgifter vedrørende uafhentede forsendelser og forsendelser, hvor kunden har returret), og for hvilke kunden derfor ikke har betalt gebyret.

Rabatter fra post

Der skal mindst én gang årligt foretages en opgørelse og fordeling af de rabatter, som virksomheden oppebærer fra postvæsenet, hvorefter momsopgørelsen om nødvendigt korrigeres, således at det kun er virkomhedens nettoportoudgifter, der er medtaget under udlægsordningen.

Begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Kan homeshoppingvirksomheder (postordrefirmaer), som indkøber pakkedistribution hos andre transportfirmaer end Post Danmark  - i nærværende tilfælde spørger  - anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, jf. TfS 2000.700SKM således, at fragtomkostningen faktureres slutkunden som et gebyr uden moms, der helt eller delvist udgør betaling af fragtomkostningen, som homeshoppingvirksomheden har afholdt til fragtfirma A?

Homeshoppingvirksomheden kan, i henhold til momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, holde beløb uden for momsgrundlaget, som denne modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som homeshoppingvirksomheden har afholdt i købers navn og for dennes regning. For så vidt angår udlæg for portoudgifter, kan homeshoppingvirksomheden anvende reglerne i TfS2000.700.SKM.

Virksomheden er herefter berettiget til under ét at behandle portoudgifter vedrørende sådanne forsendelser som momsfrie udlæg for kunderne, således at den del af de samlede gebyrer, opgjort under ét, der modsvares af portoudgifter under udlægsordningen, ikke indgår i den momspligtige omsætning. Der kræves ikke en opgørelse kunde for kunde. Portoudgifter under udlægsordningen føres på en samlet udlægskonto.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med ja.

Ad spørgsmål 2:

Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes Skatterådet meddele, om homeshoppingvirksomheden har fradrag for den moms, som spørger tillægger fragtafregningen overfor homeshoppingvirksomheden, jf. momslovens § 37?

Såfremt homeshoppingvirksomheden har valgt at anvende udlægsordningen i henhold til momslovens § 27, stk. 3. nr. 3, skal denne ikke pålægge fragtomkostningen moms, idet det er udgifter, som homeshoppingvirksomheden afholder i købers navn. Derfor kan homeshoppingvirksomheden heller ikke fradrage momsen af udlægget, idet udlægget holdes helt uden for momsgrundlaget, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Spørger har anført, overfor Skatteministeriet, at det er konkurrenceforvridende, at Post Danmark kan levere pakker momsfrit. Skatteministeriet bemærker, at der er fuld parallelitet mellem momsfritagelsen og postbefordringspligten i henhold til postlovgivningen.

Ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 blev momsfritagelsen præciseret for postydelser omfattet af postbefordringspligt efter Postloven. Det understreges ved lovændringen, at momsfritagelsen for postydelser kun omfatter de offentlige eller private virksomheder, som forpligter sig til at opfylde den postbefordringspligt, som EU-landene nationalt fastsætter i henhold til postdirektiverne. Loven trådte i kraft 1. januar 2011. Præciseringen blev lavet på baggrund af EU-Domstolens dom i sagen C-357/07, TNT Post UK Ltd, og omhandler, at der skal sondres mellem virksomheder, der udtrykkeligt er pålagt at levere postydelser og dertil knyttede varer i henhold til postbefordringspligten og andre virksomheder. Det præciseres videre i dommen, at momsfritagelsen ikke omfatter leverancer i henhold til en individuelt forhandlet aftale.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 2, besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.