Dato for udgivelse
24 May 2011 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2011 12:48
SKM-nummer
SKM2011.357.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-128900
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, momsfritagelse, fagforeningsmæssigt formål, momsfritaget, organisation
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at foreningens formål er fagforeningsmæssigt, således som EU-domstolen har defineret dette begreb. Skatterådet bekræfter, at foreningen, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis hovedformål er at forsvare og repræsentere medlemmernes fælles interesser, opfylder det kriterium om en virksomhed af almen interesse, som fritagelserne i momssystemdirektivet og den danske momslov, bygger på, idet medlemmerne herigennem kan råde over et repræsentativt organ og opnå en styrkeposition i forhandlinger med andre.

Skatterådet bekræfter at følgen heraf er, at foreningens levering af ydelser, som kan henføres til foreningens formål, og indtægter i form af kontingent , er momsfritagne ydelser.

Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3
Reference(r)
Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4)
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit D.11.
Henvisning
Den Juridiske Vejledning 2011-1, afsnit D.A.5.4.3

Spørgsmål

1. . Skal der betales moms af de af foreningen opkrævede kontingenter?

Spørgers opfattelse

1. Nej

Skatteministeriets indstilling

2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en forening bestående af 5 medlemmer.

Samtlige medlemmer er SLV-godkendte fragthandlere i danske lufthavne.

Medlemmerne er alle momsregistrerede.

Foreningens vedtægtsbestemte formål er følgende:

 • At søge klarhed i regler om myndighedskrav for medlemmerne og deres kunder.
 • At sikre en dialog med myndighederne.
 • Være branchens stemme i forhold til myndighedernes regler og krav til branchen.
 • Gennem dialog sikre at myndighederne og hele lufttransportkæden forstår branchens vilkår, og ved fælles holdning præge og være part i trafikale og transport politiske diskussioner, debatter og lignende til gavn for medlemmerne i branchen generelt.

Skatteministeriet er forelagt en kopi af foreningens vedtægter.

Som det fremgår af vedtægterne, er foreningens formål at søge klarhed i regler om myndigheders krav for medlemmer samt medlemmernes kunder.

Denne klarhed søges via dialog med myndighederne.

De to centrale myndigheder, som foreningen via dialog forsøger at påvirke, er Statens Luftfartsvæsen (også benævnt SLV) og SKAT. Foreningen inviteres ofte til høring af disse myndigheder med henblik på gennemgang og kommentering af bl.a. ny lovgivning.

Foreningen henvender sig herudover ofte af egen drift til de pågældende myndigheder med henblik på at opnå en dialog med myndighederne af bl.a. gældende lovgivning. Formålet hermed er at søge at påvirke disse myndigheder til at gennemføre en ensartet fortolkning og anvendelse af de regler der regulerer foreningens medlemmer.

Udover myndigheder som SLV og SKAT repræsenterer foreningen ligeledes medlemmernes interesser i forbindelse med diskussion om fortolkning af nye og gældende regler i forhold til andre brancherelevante organer.

En af disse brancherelevante organer har bl.a. inviteret foreningen til møde i "fagudvalg" med henblik på diskussion vedrørende fortolkning af nye toldregler, herunder afdække eventuelle uklarheder samt forskelligartet praksis med deraf følgende behov for henvendelse til offentlige myndigheder med henblik på en egentlig afklaring heraf.

Som led i foreningens aktiviteter og med henblik på at afdække fortolkning og rækkevidde af gældende og ny lovgivning afholder foreningen jævnligt informationsmøder for sine medlemmer.

Formålet hermed er over for medlemmerne at informere omkring resultaterne af foreningens drøftelser med tredjemand, herunder offentlige myndigheder som f.eks. SLV og SKAT.

Foreningens møder anvendes herudover til at afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder ved den aktuelle håndtering af gældende regler med henblik på at afklare et eventuelt behov for henvendelse til offentlige myndigheder herom. Foreningen opkræver et årligt kontingent af sine medlemmer. Der opkræves ikke moms af kontingentet.

Foreningen har ingen indtægter udover modtagelsen af kontingent. Foreningen har ikke til formål at optjene et overskud. Foreningen har ingen ansatte. Foreningens arbejde varetages dermed vederlagsfrit af repræsentanter fra medlemmerne.

Der foretages ingen omkostningsrefusion i forbindelse med medlemmernes deltagelse i offentlige høringer mv. De årlige opkrævede kontingenter går derfor udelukkende til dækning af omkostninger, herunder omkostninger til advokat mv.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter momslovens § 3, stk. 1 er momspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

"Økonomisk virksomhed" omfatter i den forbindelse alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomheder inden for de liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden.

Afgiftspligtige personer, der opfylder en række nærmere bestemte betingelser, kan i visse tilfælde være fritaget for moms efter momslovens § 13.

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 momsfritages foreninger og organisationers levering af varer og ydelser i tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesser mod kontingent.

Der opstilles en række betingelser for momsfritagelse. Betingelserne er følgende:

 1. Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål.
 2. Foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål.
 3. Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje.
 4. Leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger).
 5. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrence forvridning.

Momslovens § 13 stk. 1 nr. 4 er en implementering af momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra L (tidligere 6. momsdirektivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra L).

Blandt de formål, som en forening efter bestemmelserne skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Ved EU-domstolens dom i sag C-149/97, "The Institute of the Motor Industrie" tog EU-domstolen stilling til rækkevidden af begrebet fagforeningsmæssig karakter indeholdt i bestemmelsen om afgiftsfritagelse i 6. momsdirektivs artikel 13 punkt A, stk. 1, litra L.

EU-domstolen fastslog i sagen, at kernen i fritagelsesbestemmelsen, for så vidt angår organisationer med fagforeningsmæssigt formål, er at fungere som et repræsentativt organ med varetagelse af medlemmernes fælles interesser, og i den forbindelse foretage repræsentationer af medlemmerne over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

Der henvises til dommens præmis 19 - 21, hvoraf fremgår:

"På baggrund heraf bemærkes det at en organisation der ikke arbejder med gevinst for øje og hvis formål er virke for medlemmernes interesser uden at der derved bliver tale om en virksomhed til forsvar og repræsentation af medlemmernes fælles interesser i forhold til de beslutningscentre, som berører dem, ikke kan antages at have formål af fagforeningsmæssig karakter i den betydning, og i udtrykket anvendt i direktivets artikel 13, stk. 1, litra L.

Udtrykket fagforeningsmæssigt i den sammenhæng er en særlig betegnelse for en organisation, hvis hovedformål er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvad enten der er tale om arbejdstagere, arbejdsgivere, personer af liberalt erhverv eller erhvervsdrivende, og at repræsentere disse over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

En organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis hovedformål er at forsvare og repræsentere medlemmernes fælles interesser, opfylder det kriterium om en virksomhed af almindelig interesse, som fritagelser i henhold til direktivets artikel 13, punkt A stk. 1 litra L bygger på, idet medlemmerne derigennem kan råde over et repræsentativt organ og opnå en styrkeposition i forhandlinger med andre."

*****

Foreningen har til formål at fungere som et repræsentativt organ med varetagelse af medlemmernes fælles interesser over for tredjemand, herunder navnlig offentlige myndigheder som f.eks. SLV og SKAT.

Formålet hermed er gennem dialog med myndighederne at søge klarhed og ensartethed i de regler om myndighedskrav for medlemmer og deres kunder, herunder i den forbindelse påvirke offentlige myndigheders fortolkning og anvendelse af diverse regelsæt, der er relevante for foreningens medlemmer.

Foreningen har oparbejdet branchekendskab som repræsentant for foreningens medlemmer.

Foreningen inviteres derfor jævnligt af organer og offentlige myndigheder til deltagelse i drøftelser omkring forståelsen af ny og gældende lovgivningen. Foreningen varetager i den forbindelse medlemmernes interesse med henblik på at påvirke disse eksterne grupper og offentlige myndigheders forståelse og anvendelse af gældende lovgivning.

Med henblik på at sikre medlemmernes forståelse og kendskab til foreningens arbejde og resultaterne heraf afholder foreningen jævnligt informationsmøder for foreningens medlemmer.

Foreningen afholder herudover møder med foreningens medlemmer med henblik på at afdække uhensigtsmæssig fortolkning og praktisering af gældende regler. Formålet hermed er, at afklare et  eventuelt behov for henvendelse til myndighederne. Denne aktivitet udgør et integreret led i foreningens varetagelse af medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre uafhængige organer.

Det kan på den baggrund konstateres, at foreningens aktivitet udelukkende er et fagforeningsmæssigt formål og derfor opfylder et af de i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 nævnte formål med henblik på at opnå fritagelse for moms.

Hertil kommer, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje, ligesom foreningens aktiviteter er finansieret med kontingent.

Endeligt vil en momsfritagelse for så vidt angår foreningens kontingentmodtagelse ikke fremkalde konkurrenceforvridning, idet der hverken aktuelt eller potentielt eksisterer andre foreninger, som har til formål at repræsentere fragthandlernes interesser over for bl.a. offentlige myndigheder.

Det er derfor foreningens opfattelse, at samtlige betingelser for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 herefter er opfyldt.

Foreningen skal på den baggrund anbefale, at spørgsmål 1 besvares med et: "nej".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Afgiftspligtige personer

§ 3, stk. 1:  

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

§ 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Uddrag af § 13, stk.1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

-

4)   Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Praksis

EU-domstolens dom i sag C-149/97, The Institute of the Motor Industry:

EU-Domstolen har taget stilling til rækkevidden af afgiftsfritagelsen i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l, i relation til organisationer med formål af fagforeningsmæssig karakter.

Det kan på baggrund af EU-dommen lægges til grund, at kernen i fritagelsesbestemmelsen for så vidt angår organisationer med fagforeningsmæssigt formål er et repræsentativt organs varetagelse af medlemmernes fælles interesser og i den forbindelse et sådant organs repræsentation af medlemmerne overfor tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

De centrale præmisser findes i dommens præmis 19-21, hvor domstolen udtaler:

"På baggrund heraf bemærkes det, at en organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis formål er at virke for medlemmernes interesser, uden at der herved bliver tale om en virksomhed til forsvar og repræsentation af medlemmernes fælles interesser i forhold til de beslutningscentre, som berører dem, ikke kan antages at have formål af fagforeningsmæssig karakter i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l.

Udtrykket "fagforeningsmæssig" i denne bestemmelse er en særlig betegnelse for en organisation, hvis hovedformål er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvad enten der er tale om arbejdstagere, arbejdsgivere, personer i liberale erhverv eller erhvervsdrivende, og at repræsentere disse over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

En organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis hovedformål er at forsvare og repræsentere medlemmernes fælles interesser, opfylder det kriterium om en virksomhed af almen interesse, som fritagelserne i henhold til direktivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l, bygger på, idet medlemmerne derigennem kan råde over et repræsentativt organ og opnå en styrkeposition i forhandlinger med andre."

Momsvejledningen

Uddrag fra momsvejledningen afsnit D.11.4:

Efter bestemmelsen omfatter momsfritagelsen foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt:

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

De formål, som foreningen mv. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, bygger på momssystemdirektivets artikel 132-134 (tidligere sjette momsdirektivs artikel 13, punkt A), om fritagelser i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse. § 13, stk. 1, nr. 4, bygger specifikt på bestemmelsen i artikel 132, stk. 1, litra l) (tidligere artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l).

...

Hvorvidt en organisation falder indenfor kategorien foreninger eller organisationer med formål af fagforeningsmæssig karakter, skal afgøres med udgangspunkt i organisationernes vedtægter, herunder vedtægternes angivelse af organisationens formål.

Indstilling

Ad spørgsmål 1:

Skal der betales moms af de af foreningen opkrævede kontingenter?

Foreningen består af fem medlemmer, som alle er godkendte fragthandlere i danske lufthavne.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreninger, der opfylder en række nærmere bestemte betingelser, er fritaget for moms.

Betingelserne er:

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning

Bestemmelsen er udtømmende, dvs. en forening skal opfylde alle betingelserne, for at være momsfritaget.

Det fremgår af foreningens vedtægter, som er forelagt Skatteministeriet, at formålet med foreningen er:

 • At søge klarhed i regler om myndighedskrav for medlemmerne og deres kunder.
 • At sikre en dialog med myndighederne.
 • Være branchens stemme i forhold til myndighedernes regler og krav til branchen.
 • Gennem dialog sikre at myndighederne og hele lufttransportkæden forstår branchens vilkår, og ved fælles holdning præge og være part i trafikale og transport politiske diskussioner, debatter og lignende til gavn for medlemmerne i branchen generelt.

De to centrale myndigheder som foreningen forsøger at påvirke, er Statens Luftfartsvæsen og SKAT.

Momsloven skal fortolkes i overensstemmelse med EU-domstolens praksis. I denne sammenhæng er den under praksis nævnte dom C-149/97, om "The Institute of the Motor Industry" relevant.

Dommen konkluderer, at udtrykket "fagforeningsmæssigt" i denne bestemmelse er en særlig betegnelse for en organisation, hvis hovedformål er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvad enten der er tale om arbejdstagere, arbejdsgivere, personer i liberale erhverv eller erhvervsdrivende, og at repræsentere disse over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

Ifølge dommen kan medlemmerne derigennem råde over et repræsentativt organ og opnå en styrkeposition i forhandlinger med andre.

Ud fra spørgers vedtægter, er hovedformålet med foreningen, at forbedre branchens vilkår ved dialog med relevante myndigheder og andre brancherelevante organer, og at udbrede denne viden generelt i branchen.

Med udgangspunkt i EU-dommen, indstiller Skatteministeriet, at spørger anses som en momsfritaget forening, hvis levering af ydelser, som kan henføres til organisationens formål, og indtægter i form af kontingent, er en momsfritaget ydelse jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje. Momsfritagelsen for foreningen ville ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning, hverken aktuelt eller potentielt i fremtiden.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 1, besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.