Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige bestemmelser, som gælder for regnskab mv. for virksomheder, der er omfattet af emballageafgiftsloven.

Afsnittet indeholder

  • Angivelse og afregning
  • Kontrol mv.
  • Straf
  • Oplysningspligt.

Se også

Se afsnit A.B.3.5 om de generelle regnskabsbestemmelser.

Angivelse og afregning

Se afsnit A.B.4.4 om reglerne for angivelse og afregning af afgift.

Kontrol mv.

Se afsnit A.C.2.5 om reglerne for kontrol (EMBAL §§ 15-17), for efterbetalinger, skønsmæssige ansættelser og afsnit A.C.3.2.1 for straffebestemmelser (EMBAL §§ 18-19). Se afsnit A.A.10 for klagevejledning.

Fra 1. januar 2009 er der ved lov nr. 1344 af 19.december 2008 skabt mulighed for at give et påbud om at overholde nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves. Se EMBAL §§ 9 og 15 b.x Se afsnit A.C.2.1.4.2 Tvangsbøderx.

Straf

Ved overtrædelse af EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 xeller 11x hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5, EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 xeller 11x, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse.

Har nogen overtrådt

  • EMBAL § 7a, stk. 1 eller 5
  • EMBAL § 9, stk. 1 - 3, 5 - 7 xeller 11x, eller forskrifter fastsat i medfør heraf
  • én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen

og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler for det.

xBemærk:

Fra og med 1. april 2019 vil der ikke længere være krav om at virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer, se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.x

Oplysningspligt

Skattestyrelsen kan afkræve erhvervsdrivende oplysning om deres indkøb og brug af emballager, der kan bruges til afgiftspligtigt formål. Se afsnit xE.A.7.1.15x om fritagelse og godtgørelse.