Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder som skal lade sig registrere efter emballageafgiftsloven som varemodtagere.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering som varemodtager
  • Registrering som midlertidig varemodtager
  • Regler om fjernsalg
  • Bagatelgrænse for registrering som varemodtager
  • Krav om sikkerhedsstillelse
  • Fratagelse af registrering som varemodtager.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om de generelle bestemmelser for varemodtagere.

Registrering som varemodtager

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshavere, skal lade sig registrere som varemodtagere.

Bestemmelserne om registrering som varemodtagere findes i EMBAL §§ 7 og 7a.

Bemærk

Hvis virksomheden driver mellemhandel (engroshandel), er der mulighed for at blive registreret som oplagshaver.

Registrering som midlertidig varemodtager

Virksomheder, institutioner eller personer

  • der lejlighedsvist modtager varer fra udlandet som led i udøvelsen af deres erhverv eller
  • erhvervsdrivende, som selv henter varer i udlandet

kan registreres som midlertidig varemodtager. Se EMBAL § 7a, stk. 5.

Regler om fjernsalg

Virksomheder registreret efter momslovens § 47, stk. 1, dvs. har postordresalg eller lignende fra udlandet til kunder i Danmark, skal registreres efter loven. Se EMBAL § 3, stk. 7.

Bagatelgrænse for registrering som varemodtager

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer, dvs. volumenpligtige emballager, bæreposer, engangsservice og pvc-folier, fra udlandet til et samlet afgiftsbeløb på under 5.000 kr. årligt (12 måneders periode), skal ikke registreres og ikke betale afgift.

Der er ikke tale om et bundfradrag ved afgiftsbetalingen, men kun om en fritagelse for registrering og dermed betaling af afgift.

Virksomheden skal løbende vurdere, om modtagelsen af varer vil komme til at ligge under eller over bagatelgrænsen. Hvis virksomheden vurderer, at bagatelgrænsen er eller vil blive overskredet, skal virksomheden straks anmelde sig til registrering.

Bagatelgrænsen gælder også for privatpersoners indførsel (modtagelse) af afgiftspligtige varer fra udlandet.

Bestemmelsen om bagatelgrænsen for varemodtagere findes i EMBAL § 7a, stk. 6.

Krav om sikkerhedsstillelse

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter EMBAL § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr.

Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter EMBAL § 18. Sikkerheden skal være SKAT i hænde før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Bestemmelsen om sikkerhedsstillelse findes i EMBAL § 7a, stk. 2. Bestemmelserne om sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11 gælder også.

Fratagelse af registrering som varemodtager

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis

  • virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt eller
  • virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i EMBAL § 9.

Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Se SKM2009.443.SKAT. Se EMBAL § 7a, stk. 7.