Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 15 om, at fradrag for personer og dødsboer for tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked er betinget af, at der er afgivet oplysning til SKAT om erhvervelsen. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Regel

Fradrag for tab på fordringer efter KGL § 14, stk. 1, er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt., for det indkomstår, hvor fordringen er erhvervet. Se KGL § 15.

De oplysninger, der skal afgives er:

  • Fordringens identitet
  • Antal fordringer eller pålydende værdi (hvis fordringen er i fremmed valuta, angives den)
  • Anskaffelsestidspunktet
  • Anskaffelsessummen.

Bemærk

Betingelsen om oplysning til SKAT om erhvervelsen gælder for fordringer, der erhverves d. 1. januar 2011 eller senere. Se § 20, stk. 4, i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Se LV Almindelig del 2010-1 afsnit A.D.2.3 om de hidtil gældende regler.

Oplysningerne er indberettet til SKAT via en fondshandler mv.

Oplysningerne vil i mange tilfælde være indberettet til SKAT af en indberetningspligtig, fx en fondshandler. Se SKL §§ 10 B og 11 H. I disse tilfælde er betingelsen for fradrag opfyldt ved denne indberetning.

Hvis den skattepligtige kan påvise fejl i indberetningerne fra fondshandleren mv. foretaget efter SKL §§ 10 B, 10 E og 11 H, udløber fristen for at rette eller supplere indberetningen først ved fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvor tabet på fordringen skal medregnes til den skattepligtige indkomst, dvs. typisk det år, hvor fordringen afstås. Se KGL § 15, stk. 2, 2. pkt.

Indberetningen kan altså rettes eller suppleres, selvom selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret er udløbet. Det er uden betydning, om SKAT's elektroniske systemer er lukket for indberetning.

Hvis den indberetningspligtige ikke længere har de pågældende oplysninger, eller af andre årsager, fx på grund af konkurs, ikke kan korrigere indberetningen, kan ændring af indberetningen baseres på den skattepligtiges købsnota.

Oplysningerne er ikke indberettet til SKAT via en fondshandler mv.

Hvis oplysningerne ikke er indberettet til SKAT via en fondshandler mv., skal den skattepligtige selv afgive oplysningerne til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen er erhvervet. Det kan fx. være tilfældet, hvis fordringen er erhvervet ved arv eller gave, eller hvis den skattepligtige ikke har indgået en aftale om indberetning med den udenlandske fondshandler, der har deltaget i købet.

SKAT ligner ikke de oplysninger, der er indgivet til SKAT om erhvervelsen af fordringer optaget til handel, i takt med, at indberetningerne modtages. Det kan derfor forekomme, at SKAT efterfølgende tilsidesætter oplysningerne i forbindelse med en stillingtagen til opgørelsen af gevinst og tab for det indkomstår, hvor gevinst/tab skal medregnes til den skattepligtige indkomst, også selvom skattepligten først indtræder efter adskillige år.

Oplysninger til SKAT om erhvervelsen ved tilflytning

Personer, der bliver skattepligtige her til landet, og som på dette tidspunkt ejer fordringer optaget til handel på et reguleret marked, skal også opfylde betingelsen om oplysning til SKAT om erhvervelsen, for at kunne få fradrag for tab. Der gælder dog særlige regler. Se KGL § 15, stk. 3.

Betingelsen anses for opfyldt, hvis den tabsgivende fordring indgår i

  • oplysningerne i erklæringen efter SKL § 11 B, stk. 4, der skal sendes til SKAT inden udløb af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller
  • i en oversigt over beholdningen af fordringer ved indtræden af skattepligt her til landet.

Oversigten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i SKL § 11 B, stk. 4. Oversigten skal sendes til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder.

Hvis den skattepligtige har været fraflytningsbeskattet efter KGL § 37, og bliver skattepligtig her til landet igen (tilbageflytning), anses ovennævnte betingelse for opfyldt for fordringer, der fortsat indgår på beholdningsoversigten efter reglerne i KGL § 38 A. Se KGL § 15, stk. 3, 2. pkt.

Fordringer optaget til handel i den skattepligtiges ejertid

Hvis en fordring bliver optaget til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen om oplysninger om erhvervelsen til SKAT efter kursgevinstlovens § 15, stk. 1, for opfyldt, hvis SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen optages til handel på et reguleret marked. Se KGL § 15, stk. 4.

Betingelsen anses for opfyldt, hvis SKAT har modtaget oplysninger om besiddelsen efter SKL § 11 B, stk. 6, inden selvangivelsesfristens udløb. Betingelsen anses også for opfyldt, uanset tidsfristen, for oplysninger om besiddelsen efter SKL §§ 10 A eller 11 B, stk. 7 (oplysninger fra andre end den skattepligtige). Hvis indberetningerne, der er foretaget på vegne af den skattepligtige, er ukorrekte, er der mulighed for at rette eller supplere indberetningen efter KGL § 15, stk. 2, 2. pkt. Se afsnittet ovenfor om tilfælde, hvor oplysningerne er indberettet til SKAT via en fondshandler mv.

Fordringer erhvervet ved udlodning fra et dødsbo

Hvis en fordring er erhvervet ved udlodning fra et dødsbo, er det en betingelse for fradrag tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked, at udlodningsmodtageren senest samtidig med indlevering af boopgørelsen afgiver oplysninger til SKAT. Jf. KGL § 15, stk. 5.

Hvis dødsboet på vegne af udlodningsmodtageren indsender oplysningerne til SKAT, skal dette sidestilles med, at udlodningsmodtageren har afgivet oplysninger til SKAT.

Oversigt over lovændringer

KGL § 15 er indsat ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Der er efterfølgende ændret i bestemmelsen.

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

652 af 8. juni 2016

Henvisning til skattekontrollovens § 10 E udgår.

§ 9

433 af 16. maj 2012

Efter "selvangivelsesfristen" indsættes "efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt".

Ny "Stk. 5. For fordringer erhvervet ved udlodning fra et dødsbo, hvor boopgørelsen er indleveret efter fristen i stk. 1, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis udlodningsmodtageren senest samtidig med indlevering af boopgørelsen afgiver de i stk. 1 angivne oplysninger til told- og skatteforvaltningen.". 

§ 7, nr. 2 og 3

 557 af 18. maj 2012

I § 15, stk. 2, indsættes en henvisning til SKL § 10 E.

 § 5