Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvilke selskaber, fonde og foreninger mv. der er omfattet af kursgevinstlovens regler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke selskaber mv., der er omfattet af reglerne i kursgevinstloven
  • Kommentarer til udvalgte bestemmelser i selskabsskatteloven om skattepligt efter kursgevinstloven
  • Begrænset skattepligt
  • Ikrafttrædelse og lovændringer
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Selskaber, fonde og foreninger mv., der er skattepligtige her til landet efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, skal medregne gevinster og tab på fordringer og gæld efter reglerne i kursgevinstlovens kapitel 2, 4, 4 a, 5 og 7 og § 29. Se KGL § 2.

KGL § 2 fastlægger med andre ord

  • hvilke selskaber mv., der er skattepligtige efter reglerne i kursgevinstloven, og
  • hvilke regler i kursgevinstloven, der gælder for selskaber mv.

Hvilke selskaber mv., der er omfattet af reglerne i kursgevinstloven

Kredsen af skattepligtige selskaber mv., der er omfattet af reglerne i kursgevinstloven er

  • selskaber mv., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven
  • fonde og foreninger mv., der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven.

I det følgende dækker betegnelsen "selskaber" samtlige selskaber, fonde og foreninger mv., der er omfattet af skattepligten i KGL § 2.

Kommentarer til udvalgte bestemmelser i selskabsskatteloven om skattepligt efter kursgevinstloven

Dette skema indeholder kommentarer til udvalgte bestemmelser i selskabsskatteloven om skattepligt efter kursgevinstloven.

Subjektiv skattepligt

Objektiv skattepligt

Kommentar - beskatning efter kursgevinstloven

SEL § 1, stk. 1, nr. 3 Andelsforeningen

Andelsforeninger opgør indkomsten efter reglerne i SEL §§ 14-16 A.

Det vil sige, at den skattepligtige indkomst udgør en procentdel af foreningens formue.

Andelsforeninger er ikke skattepligtige efter kursgevinstloven. Se SKM2009.135.ØLR - værdien af en terminskontrakt medregnes til foreningens formue.

SEL § 1, stk. 1, nr. 6

Kontoførende investeringsforeninger

Foreningen beskattes ikke af indtægterne. Foreningens medlemmer beskattes af foreningens indtægter efter investeringsforeningsbeskatningsloven.

Foreningens medlemmer bliver beskattet efter reglerne i kursgevinstloven.

SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra C

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Investeringsforeningen er kun skattepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed efter SEL § 1, stk. 4.

Beskatning efter kursgevinstloven, hvis indtægten vedrører eller har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

SEL § 1, stk. 1, nr. 5a

Akkumulerende investeringsforeninger

SEL § 1, stk. 1, nr. 5a omfatter akkumulerende investeringsforeninger, som ikke opfylder betingelserne for at være investeringsselskab efter ABL § 19.

Foreningerne opgør indkomsten efter skattelovgivningens almindelige bestemmelser.

Foreningerne er omfattet af skattepligten efter KGL § 2.

SEL § 3, stk. 1, nr. 19

Investeringsselskaber efter ABL § 19 beskattes ikke af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter.

Ingen skattepligt efter kursgevinstloven.

Begrænset skattepligt

Kursgevinstlovens regler gælder for både fuldt og begrænsede skattepligtige selskaber.

Her er to eksempler med begrænset skattepligt.

Eksempel 1 - begrænset skattepligt - fast driftssted

Et udenlandsk selskab driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark efter SEL § 2, stk. 1, litra a.

Selskabets gevinst og tab på fordringer og gæld, der har tilknytning til virksomheden her i landet medregnes i den skattepligtige indkomst efter reglerne i kursgevinstloven.

Eksempel 2 - begrænset skattepligt - fast ejendom

Et udenlandsk selskab ejer fast ejendom i Danmark, uden at ejendommen er knyttet til et fast driftssted efter SEL § 2, stk. 1, litra b.

Selskabets gevinst og tab på fordringer og gæld, der har tilknytning til den faste ejendom medregnes i den skattepligtige indkomst efter reglerne i kursgevinstloven.

Ikrafttrædelse og lovændringer

KGL § 2 er indsat ved lovnr. 439 af 10. juni 1997. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1.

Efterfølgende er der sket følgende lovændring:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

407 af 1. juni 2005

Der blev indsat en henvisning til KGL § 29 i KGL § 2. Anvendelsesområdet for KGL § 29 blev udvidet. Herefter blev det sådan, at obligationer, der indfries med et beløb, der udvikler sig i overensstemmelse med kursudviklingen i hedgeforeninger eller andre investeringsselskaber, skal beskattes efter reglerne for finansielle instrumenter, KGL § 29 (lagerprincippet) og ikke efter de almindelige regler for fordringer.

§ 5, nr. 1

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2004.29.ØLR

Et komplementarselskab havde lidt et tab som følge af deltagelse i et kommanditselskab. Komplementarselskabet hæftede ubegrænset for kommanditselskabets forpligtelser. Kommanditisterne hæftede alene med den indskudte kapital. Østre Landsret nægtede fradrag for tab efter KGL § 2. Komplementarselskabet havde ikke en fordring mod kommanditselskabet, der ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

Dommen vedrører indkomståret 1994.

Forudsætningen for at komplementaren kan siges at have erhvervet et regreskrav på kommandit-
selskabet ved indfrielsen af kommanditselskabets forpligtelser var, at kommandit-
selskabet i skattemæssig henseende var et skattesubjekt, hvilket der ikke er hjemmel til.  Et eventuelt tab er ikke lidt på en fordring, fordi "fordringen" er på komplementaren selv som komplementar i kommandit-
selskabet. Kommandi-
tisterne havde opfyldt deres forpligtelser til at indbetale 8 millioner kroner.

SKM2009.135.ØLR

Andelsforeninger skal ikke opgøre formuen efter reglerne i kursgevinstloven, uanset ordlyden i KGL § 2. Andelsforeninger skal opgøre den skattepligtige indkomst som en procentdel af formuen efter SEL §§ 14-16A.

Valutaterminskontrakterne var et aktiv efter SEL § 14. Andelsforeningen skulle derfor medregne værdien af terminskontrakterne ved opgørelse af andelsforeningens skattepligtige formue og dermed indkomst.

Kursgevinstlovens regler gælder som udgangspunkt for selskaber mv., i det omfang gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter følger af den objektive skattepligt. Se SEL § 8, stk. 1.

Det betyder, at andelsforeninger, der opgør deres indkomst efter de særlige regler i SEL §§ 14-16 A, ikke er særskilt skattepligtige af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter ud over det, der følger af en forøgelse eller formindskelse af deres formue. Se forarbejderne til lov nr. 439 af 10. juni 1997 (KGL).