Indhold

Dette afsnit handler om, hvem ansøgningen skal sendes til og klageadgang.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgningsprocedure
  • Omgørelse
  • Klageadgang.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning sendes til SKAT.

Det forhold, at en ombytning allerede er foretaget, før tilladelse foreligger, er ikke i sig selv til hinder for, at tilladelse til succession gives.

Omgørelse

Hvis en aktieombytning ikke opfylder betingelserne i ABL § 36 for at kunne gennemføres skattefrit, forudsætter en berigtigelse af aktieombytningen, at der tillades omgørelse efter SFL § 29. SKAT har kompetencen til at tillade omgørelse.

Klageadgang

En afgørelse om skattefri aktieombytning truffet af SKAT kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 11, stk. 1, nr. 1. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal klagen derfor sendes til Skatteankestyrelsen.Det samme gælder, hvis ansøger ønsker at klage over en afgørelse, hvor den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning ikke kan opretholdes, hvis anmeldte ændringer gennemføres/er gennemført.