Det er en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning af et selskab, at det indskydende og det modtagende selskab er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat".

Begrebet "selskab i en medlemsstat" omfatter ethvert selskab:

  • der antager en af de former, der er anført i bilag I til direktiv 2009/133/EF
  • som ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være hjemmehørende i denne stat i skatteretlig forstand, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med et tredjeland ikke anses for at være hjemmehørende uden for Fællesskabet
  • som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af en af de former for skat, der er nævnt i direktivets artikel 3 litra c, eller enhver anden form for skat, der træder i stedet for en af de nævnte former for skat.

For Danmarks vedkommende opfylder aktieselskaber og anpartsselskaber, der er skattepligtige efter SEL§ 1, stk. 1, nr. 1, betingelserne for at være et "selskab i en medlemsstat". Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven opfylder også betingelserne for at være et "selskab i en medlemsstat", hvis deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. Se bilag I til direktiv 2009/133/EF.

Foruden at skulle være omfattet af begrebet "selskab en medlemsstat" må selskabet ikke ved beskatningen her i landet anses som en transparent enhed. Se FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt. 

For omstruktureringer med fusionsdato 1. januar 2013 eller senere omfatter successionsreglerne i fusionsskattelovens kapitel 4 også tilfælde, hvor det ene af de deltagende selskaber er registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et EU-land) og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i EU/EØS, og det andet deltagende selskab er et EU-selskab, herunder et dansk selskab, samt tilfælde hvor begge de deltagende selskaber EØS-selskaber (der ikke samtidig er EU-selskaber). Se FUL § 15 a, stk. 7. 

Se også

Se også afsnit C.D.6.1.2 om spaltning af investeringsforeninger og spaltning af el-, vand-, og spildevandsforsyningsselskaber.

 Se også afsnit

  • C.D.6.1.3.1 om grenkrav, når det indskydende selskab ikke ophører (også en af de objektive betingelser for skattefri spaltning)
  • C.D.6.1.3.2 om vederlæggelse af selskabsdeltagerne (også en af de objektive betingelser for skattefri spaltning)
  • C.D.5.4.3 om skattefri fusion af EU/EØS-selskaber.