Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår og hvem der skal give oplysning til SKAT.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem skal afgive oplysninger
  • Efterfølgende omstrukturering.

Regel

Af kontrolhensyn skal det erhvervende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, give oplysning om, at selskabet har deltaget i en skattefri aktieombytning efter reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse.

Se ABL § 36, stk.7, 1. pkt.

Det skal også oplyses til SKAT, hvis der afstås aktier. Se afsnit C.D.7.4.1 om holdingkravet. Oplysningen skal gives senest en måned efter afståelsen. Se ABL § 36, stk. 7, 2. pkt.

Hvem skal afgive oplysninger

Hvis det erhvervende selskab er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktier i det erhvervede selskab til SKAT.

Hvis der ombyttes til et erhvervende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver SKAT oplysningerne om selskabets afståelse af aktier.

Efterfølgende omstrukturering

Hvis holdingkravet som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering, vil pligten til at oplyse om afståelse af aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.

Bemærk

Hvis selskabet ikke giver oplysningen, er der ikke selvangivet behørigt.

Selskabet vil kunne give oplysningen på selvangivelsesblanketten for selskaber. Selvangivelsen kan indgives elektronisk.

ABL § 36, stk. 7 svarer til FUL § 15 a, stk. 8, (skattefri spaltning uden tilladelse) og FUL § 15 c, stk. 11 (skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse).