Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for CFC, HFC, PFC, SF6 og beskriver hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • CFC afgiftssatser
 • CFC dækningsafgift
 • CFC dokumentationskrav
 • HFC, PFC og SF6 afgiftssatser
 • HFC, PFC og SF6 dækningsafgift
 • Tidligere satser på HFC, PFC og SF6
 • HFC, PFC og SF6 dokumentationskrav
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

CFC afgiftssats

Afgiften for CFC-gassserne (Chlorfluorcarboner og haloner) udgør 30 kr. pr. kg af stoffernes nettovægt.

Se også

Se afsnit E.A.7.12.3 om afgiftspligtige stoffer.

CFC dækningsafgift

Der skal betales afgift ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder et eller flere af de CFC-afgiftspligtige stoffer. Afgiften udgør 30 kr. pr. kg. af CFC-stoffernes nettovægt. Se xCFCAL § 3x og xCFCAL § 1x, stk. 2.

Se også

Afsnit E.A.7.12.3 om hvilke CFC-dækningsafgiftspligtige varer, som er omfattet af afgiftspligten.

CFC dokumentationskrav

Virksomheder, der modtager dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, skal fremlægge en fabrikanterklæring om indholdet af afgiftspligtige stoffer. Analyse fra et akkrediteret institut kan evt. også anvendes.

Kan der ikke fremlægges en fabrikanterklæring eller analyseresultat fra et akkrediteret institut om indholdet af CFC-stoffer, er der i xbekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 § 3x, stk. 4, om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder chlorfluorcarboner og haloner fastsat nogle satser, som afgiften så beregnes efter.

HFC, PFC og SF6 afgiftssatser

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer er fastsat mellem 15 og 600 kr. pr. kg.

Afgiftens størrelse på det enkelte stof er i udgangspunktet bestemt på grundlag af stoffernes drivhuseffekt sat i forhold til CO2-afgiftssatsen. Stoffernes drivhuseffekt måles i GWP-værdier (Global Warming Potential). GWP fastsættes og revurderes løbende af FN's klimapanel IPCC. Dog er der en øvre grænse på maksimalt 600 kr. pr. kg. Se xCFCAL § 3bx.

Afgiften er:

   

Sats pr.kg

1.

HFC-23 (R-23)

600 kr.

2.

HFC-32 (R-32)

101 kr.

3.

HFC-41 (R-41)

  15 kr.

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

246 kr.

5.

HFC-125 (R-125)

525 kr.

     

6.

HFC-134 (R-134)

165 kr.

7.

HFC-134a (R-134a)

215 kr.

8.

HFC-143 (R-143)

  50 kr.

9.

HFC-143a (R-143a)

600 kr.

10.

HFC-152a (R-152a)

  19 kr.

     

11.

HFC-227ea (R-227ea)

 483 kr.

12.

HFC-236fa (R-236fa)

 600 kr.

13.

HFC-245ca (R-245ca)

   96 kr.

14.

HCF-245fa (R-245fa)

 155 kr.

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)

 119 kr.

     

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

 588 kr.

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

 266 kr.

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

 313 kr.

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

 308 kr.

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

 598 kr.

     

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

 600 kr.

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

 600 kr.

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

 600 kr.

24.

Perfluormethan (R-14)

 600 kr.

25.

Perfluorethan (R-116)

 600 kr.

     

26.

Perfluorpropan (R-218)

 600 kr.

27.

Perfluorcyclobutan

 600 kr.

28.

Perfluorhexan

 600 kr.

29.

Perfluorbutan

 600 kr.

30.

Perfluorpentan

 600 kr.

31.

HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetraflourpropene) 

     1 kr.

32.

HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetraflourpropene 

     1 kr.

Hvis et stof er afgiftspligtigt efter xCFCAL § 3ax, men ikke er nævnt ovenfor, udgør afgiften 600 kr. pr. kg. Se xCFCAL § 3bx, stk. 2.

Ved blanding af flere afgiftspligtige stoffer vil afgiften være lig med afgiften for hvert af stofferne lagt sammen. Hvis et stof udgør mere end 90 % (vægtprocent) af en blanding, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Se xCFCAL § 3bx, stk. 3.

Kendes blandingsforholdet ikke, kan afgiften fastsættes til 600 kr. pr. kg.

Eksempel

Et stof er sammensat af 50 pct. HFC-32 og 50 pct. HFC-125. Afgiften for det sammensatte stof vil være 313,00 kr. pr. kg (0,50x101 kr. pr. kg + 0,50x525 kr. pr. kg).

Se også

Se afsnit E.A.7.12.3 om afgiftspligtige stoffer.

HFC, PFC og SF6 dækningsafgift

Der skal betales dækningsafgift af følgende varer, som indeholder stofferne HFC, PFC eller SF6:

 1. Husholdningskøleskabe og -fryser
    
 2. Jævnstrømskøleskabe og -frysere
  Fx små køleskabe og frysere til lastbiler, lystbåde og andre anvendelser til områder uden netspænding. Omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 3. Vaccinekølere
  Køleskabe til vacciner.
    
 4. Kommercielle køle- og fryseskabe, herunder plug-in-møbler som iscreme-frysere og flaskekølere
  Fx køleskabe til sodavand og øl samt frysere til is i kiosker, restauranter, bagere mv. Kan også betegnes som kølemøbler med integrerede køleanlæg. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 5. Kommercielle køle- og fryseanlæg
  Større anlæg til køl/frys i fx supermarkeder.
    
 6. Mælkekøleanlæg
  Anlæg til nedkøling af råmælk på gårde mv.
    
 7. Kølerum uden offentlig adgang
  Mindre kølerum uden offentlig adgang i forbindelse med supermarkeder, slagterforretninger, en gros virksomheder mv.
    
 8. Industrielle køle- og fryserum
  Større køletekniske installationer til køle- og frysehuse, indfrysning og produktnedkøling af fødevarer. Området dækker også proceskøling i produktionsvirksomheder til plastproduktion og lignende, samt specialanlæg til fx iscremeproduktion, margarineproduktion og isbaner, isbanksystemer.
    
 9. Lavtemperaturanlæg
  Anlæg, der kan køle ned til meget lave temperaturer til fx nedfrysning af laboratorieprøver, frysetørring mv.
       
 10. Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system.
  Køleanlæg, der tapper varme fra en kilde (luft, jord), der afsættes til en varmebærer som fx centralvarmevand. For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5%, fx ved en fabrikanterklæring.
    
 11. Airconditionanlæg i bygninger
  Klimaanlæg og lignende.
    
 12. Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser
  Klimaanlæg og lignende primært beregnet til komfortkøling.

  Stoffer i airconditionanlæg, der ved indførslen er monteret i personbiler, busser, vare- og lastbiler, er dog fritaget for afgift, jf.x § 3c, xstk. 2, og §x 3d,x stk. 2. Efterfølgende påfyldning af stoffer på sådanne anlæg er afgiftspligtig.
    
 13. Affugtere, dog ikke varmepumpebaserede affugtere, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5 pct., fx ved en fabrikanterklæring.
     
 14. Fjernvarmerør
    
 15. Isolerede porte og døre
    
 16. Fugeskum
    
 17. Paneler til køle- og fryserum
  Typisk sandwich-isoleringspaneler.
     
 18. Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)
  Bruges i specielle tilfælde til isolering af tage mv. Normalt anvendes CO2 til skumproduktionen.
    
 19. Spraydåser
     
 20. Ruder
  SF6 bliver typisk brugt til støjisolerende termoruder.
    
 21. Isolatorgas i el-installationer, dog undtaget SF6-isoleret koblingsudstyr <=36 kV
  Bruges i forbindelse med eldistribution.
    
 22. Sporgas
  Bruges typisk til atmosfæriske spredningsforsøg og spredningsforsøg i bygninger og ventilationsanlæg.

Oplistningen omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskefartøjer og køretøjer. Airconditionanlæg til brug i personbiler, busser, vare- og lastbiler er dog omfattet. Se xCFCAL bilag 1x.

Dækningsafgiften betales på grundlag af mængden af afgiftspligtigt stof i varen, og afgiftssatsen for det pågældende stof. Se xCFCAL § 3cx og xbilag 1 til CFCALx.

Der er ikke dækningsafgift på kølemidler i airconditionanlæg i biler. Se xCFCAL § 3cx, stk. 2.

Se også

Vedrørende punkt 11 i xbilag 1 til CFCAL xudsendte Told- og Skattestyrelsen i 2002 en meddelelse om kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionanlæg og mælkekøleanlæg og kriterier for hvornår der er tale om "et hermetisk lukket system" i varmepumper. Se SKM 2002.570 TSS.

Tidligere satser på HFC, PFC og SF6:

I perioden fra lovens ikrafttræden den 1. marts 2004 til 31. marts 2011 var der følgende afgiftssatser for HFC, PFC og SF6:

 

 

Sats pr. kg.

1.

HFC-23 (R-23)

400 kr.

2.

HFC-32 (R-32)

  55 kr.

3.

HFC-41 (R-41)

  10 kr.

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

150 kr.

5.

HFC-125 (R-125)

340 kr.

6.

HFC-134 (R-134)

110 kr.

7.

HFC-134a (R-134a)

130 kr.

8.

HFC-143 (R-143)

  33 kr.

9.

HFC-143a (R-143a)

400 kr.

10.

HFC-152a (R-152a)

  12 kr.

11.

HFC-227ea (R-227ea)

350 kr.

12.

HFC-236fa (R-236fa)

400 kr.

13.

HFC-245ca (R-245ca)

  64 kr.

14.

HCF-245fa (R-245fa)

  95 kr.

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)

  89 kr.

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

378 kr.

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

165 kr.

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

198 kr.

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

192 kr.

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

385 kr.

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

400 kr.

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

400 kr.

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

400 kr.

24.

Perfluormethan (R-14)

400 kr.

25.

Perfluorethan (R-116)

400 kr.

26.

Perfluorpropan (R-218)

400 kr.

27.

Perfluorcyclobutan

400 kr.

28.

Perfluorhexan

400 kr.

29.

Perfluorbutan

400 kr.

30.

Perfluorpentan

400 kr.

31.

Andre stoffer

400 kr.

Vedx lov nr. 1353 af 21. december 2012 xblev afgiften for nr. 31 HFO-1234ze og nr. 32 HFO-1234yf fastsat. De to HFO'er udviklet til at erstatte hidtidige HFC-kølemidler. Lempelsen trådte i kraft den 1. januar 2013. 

HFC, PFC og SF6 dokumentationskrav

For varer, som fremgår af xbilag 1 til CFCALx, og som indeholder HFC; PFC g SF6, skal der også fremlægges en fabrikanterklæring om mængden og type af de pågældende stoffer. Afgiften beregnes ud fra mængden af det eller de pågældende stoffer og satsen herfor.

Hvis en varemodtager ikke fremlægger et analyseresultat fra et akkrediteret institut, eller har en fabrikanterklæring eller kun en mangelfuld erklæring om stoffets vægt, skal vægten fastsættes efter standardvægten for den pågældende vare. Standardvægten for de pågældende varer fremgår af xbekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 xom beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder visse industrielle drivhusgasser.

Er det ikke muligt at fremlægge en fabrikanterklæring om typen af industriel drivhusgas, beregnes afgiften med satsen 600 kr. pr. kg.

Se også

Se xbekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 § 3x, stk. 4 om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder CFC-gasser.

Se xbekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 xom beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder HFC, PFC eller SF6.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet

SKM2014.223.SR

Skatterådet bekræfter, at varmepumper med lodde- eller skruesamlinger med et årligt udslip af industrielle drivhusgasser under 0,5 pct. af påfyldningen (hermetisk lukkede) er fritaget for HFC-afgift.

 

SKAT

SKM2002.559.TSS

 

Meddelelsen er erstattet af SKM2002.570.TSS

SKM2002.570.TSS

Kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionanlæg og mælkekøleanlæg og kriterier for "et hermetisk lukket system" i varmepumper, der anvender drivhusgasser.