Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der skal betales afgift af indholdet CFC, når stoffet anvendes i eller til fremstilling af nærmere angivne varer. Se afsnit E.A.7.12.3.

Der skal betales afgift af HFC, PFC og SF6 uanset hvilke varer stofferne anvendes i eller bruges til fremstillingen af. Se afsnit E.A.7.12.3. Under visse betingelser er der dog mulighed for at søge afgiften tilbage. Se nærmere om dette i afsnit E.A.7.12.7.

Der skal også betales afgift, når stofferne findes i blandinger med andre stoffer.

Se også

Se E.A.7.12.5 om dækningsafgift.

Formål

Formålet med loven er at begrænse udslippet af visse kemiske stoffer, som kan medføre nedbrydning af ozonlaget og ændringer i klimaet. Dette skal blandt andet ske ved at reducere spild fra eksisterende anlæg, hvor stofferne anvendes, men også ved at opsamle og genanvende stofferne.

CFC (også kaldet freon) er kendt for at nedbryde ozonlaget. HFC, PFC og SF6 bevirker, at jordens evne til at tilbageholde jordens overskudsvarme øges, hvilket betyder, at temperaturen stiger (drivhuseffekten).

Lovens formål er også at tilskynde til at bruge mere miljøvenlige stoffer og at tilskynde til udviklingen af alternativer, som kan træde i stedet for drivhus- og ozonlagsnedbrydende gasser.

Lovens formål er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder blandt andre Montreal-protokollen fra 1987 og Kyoto-aftalen fra 11.december 1997. Aftalen indebærer en forpligtelse på nationalt plan til at reducere udslippet af visse drivhusgasser.

HFC'er, PFCer og SF6 er med på listen i Kyoto-protokollen over drivhusgasser, hvor udledningen skal mindskes.

Lovgrundlag

Afgift af CFC, HFC, PFC og SF6 fremgår af xlovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020x om afgift af CFC og visse industrielle drivhusgasser med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til CFCAL.

Historik

Afgift på CFC blev indført pr. 1. januar 1989, som led i en handleplan om reduktion af forbruget af CFC.

Afgift på HFC, PFC og SF6 blev indført med virkning fra 1. marts 2001.

En forhøjelse af afgiften på HFC-gasser mv. blev vedtaget som en del af Forårspakke 2.0 (skattereformen i 2009). Afgifterne på disse drivhusgasser er herved balanceret efter CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter. Forhøjelsen er trådt i kraft pr. 1 april 2011.