Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der er indført fra udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Godtgørelse ved eksport
  • Lukkede anlæg.

Afgiftsfritagelse for varer, der er indført fra udlandet

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under samme betingelser som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1 -3. Se DJV, afsnit D.A.10.3.3.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4 samt personer, der er knyttet til disse.

Godtgørelse ved eksport

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver efter KLORAL, kan få afgiften godtgjort af varer, der eksporteres. Dette gælder også for varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf.  KLORAL § 8, stk.1. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Lukkede anlæg

Virksomheder kan få bevilling til godtgørelse af den betalte afgift af opløsningsmidler, der anvendes i lukkede anlæg, hvor der ikke udledes klorerede opløsningsmidler til omgivelserne. Det er endvidere en betingelse, at de afgiftspligtige opløsningsmidler nedbrydes fuldstændigt til stoffer, der ikke indeholder organisk bundet klor, frit klor eller klorbrint. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Virksomheder, der ønsker bevilling til godtgørelse, skal rette henvendelse til Skatteforvaltningen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter