Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af visse klorerede opløsningsmidler. Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglerne om fjernsalg.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Definition: Oplagshaver og oplagshavers rettigheder E.A.1.4.1
 • Definition: Varemodtager og varemodtagers rettigheder E.A.1.4.1
 • Bagatelgrænse for registreringspligt E.A.4.1.2
 • Fjernsalg, herunder postordresalg og internethandel E.A.1.4.1
 • Afgift af varer, der modtages fra udlandet E.A.1.4.1
 • Reglerne om registrering af virksomheder E.A.4.1.2
 • Blanket, der anvendes til anmeldelse af registrering nr. 24.023.

Oplagshaver

Virksomheder, der fremstiller eller med henblik på salg genindvinder tetraklorætylen, triklorætylen eller diklormetan, skal registrere sig som oplagshaver. Se KLORAL § 2, stk. 1.

Virksomheder, der med henblik på salg modtager afgiftspligtige opløsningsmidler fra udlandet, kan anmelde virksomheden til registrering. Se KLORAL § 2, stk. 2.

Oplagshavere har ret til at modtage ubeskattede opløsningsmidler fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, hvis varerne er bestemt til videresalg. Se KLORAL § 3.

xVirksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. For de virksomheder der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, fx et nystiftet selskabs første regnskabsår, regnes den årlige periode efter 12 på hinanden følgende måneder. Se KLORAL § 2, stk. 3.

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. Se KLORAL § 10, stk. 4.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

Se § 11 i lov nr. 1431 af 5. december 2018.x

Varemodtager

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, har pligt til at anmelde sig som varemodtager inden afsendelsen af varerne fra udlandet. Anmeldelsen er gældende for 5 år. Se KLORAL § 17.

xVirksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at lade sig registrere som varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se KLORAL § 17, stk. 4. Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se KLORAL § 10, stk. 4.

Betingelserne for at kunne undlade at lade sig registrere som varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet varemodtageren dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet ”oplagshaver” ovenfor.

Se § 11 i lov nr. 1431 af 5. december 2018.x

Fjernsalg

Virksomheder, som ved fjernsalg sælger afgiftspligtige varer her i landet og som er registreret efter ML § 47, stk. 1, er omfattet af reglerne og skal registrere sig som varemodtager. Se KLORAL § 22.

Eksempler er virksomheder, der handler via postordre eller internet.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos xErhvervsstyrelsenx.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter