Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på visse klorerede opløsningsmidler, se KLORAL § 1.

Der skal også betales dækningsafgift af afgiftspligtige klorerede opløsningsmidler, når opløsningsmidlet indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare med en koncentration på over 1 vægtprocent. Se KLORAL § 18.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved indførsel til landet. Afgiftspligten omfatter også udlevering af genindvundne afgiftspligtige opløsningsmidler.

xBemærk:

Fra og med 1. juli 2019 ensrettes de administrative regler for registrering på tværs af en række afgiftslove, så der anvendes ens terminologi for registreringsformerne, se § 16 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. En ”registreret virksomhed” vil således blive kaldt for en ”oplagshaver”, og en ”erhvervsdrivende varemodtager” vil blive kaldt for en ”registreret varemodtager”. Dette medfører ingen indholdsmæssige ændringer. De nye betegnelser anvendes allerede i dag i vidt omfang i Den juridiske vejledning.x

xFra og med 1. april 2019 ændres bestemmelsen i KLORAL § 8, stk. 1 om godtgørelse af afgift ved erhvervsmæssig levering til udlandet, så den registrerede varemodtager ikke skal have nogen bevilling for at kunne få godtgørelse via afgiftsangivelsen. Se § 16 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.x

Bagatelgrænse

Virksomheder, der fremstiller, modtager fra udlandet eller med henblik på salg genindvinder afgiftspligtige opløsningsmidler xbehøver dog ikke lade sig registrere eller betale afgift, hvis mængden af de afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt, se KLORAL § 2, stk. 3 og E.A.7.8.4.x

Se også:

Dækningsafgift, der skal betales, når afgiftspligtige varer indgår i en i øvrigt afgiftsfri vare E.A.1.2

Formål

Afgiften er et led i planen om i højere grad at inddrage afgiftspolitikken i miljøindsatsen.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af visse klorerede opløsningsmidler står i lovbekendtgørelse nr. 432 af 2. maj 2017 (KLORAL) med senere ændringer.

Historik

Afgiften blev indført med virkning fra 1. januar 1996.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter