Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne som det er beskrevet i xbekendtgørelse nr. 1347 af 21. november 2016x (bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk).

I § 2 i bekendtgørelse xnr. 1347 af 21. november 2016x forstås ved

Belastningsindeks:

Angiver med en værdi, hvor meget vægt dækket er konstrueret til at bære. Også benævnt Loadindex (LI).

Gebyrpligtige dæk:

Dæk omfattet af gebyrpligten i bekendtgørelsens § 1, jf. § 3.

Karkasse:

Et dæks bærende konstruktion hvorpå der pålægges slidbane. En karkasse er halvfabrikata til produktion af regummierede dæk.

Knallert:

Som defineret i færdselsloven

Motorcykel:

Som defineret i færdselsloven.

Motordrevent køretøj:

Som defineret i færdselsloven.

Oparbejdning:

En proces hvor dækkene materialenyttiggøres ved hel eller delvis genanvendelse.

Oparbejdningsvirksomhed:

Virksomhed, der genanvender brugte dæk og massive gummiringe eller indsamlingsvirksomhed der forbehandler brugte dæk og massive gummiringe med henblik på genanvendelse.

Personbil:

Bil, som defineret i færdselsloven, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Påhængskøretøj:

Som defineret i færdselsloven.

Regummiering:

Hvor karkassen i et nedslidt dæk genbruges ved pålægning af en ny slidbane.

Varebil:

Som defineret i Færdselsstyrelsens detailforskrifter for køretøjer, afsnit 1.024; Bil, der er indrettet til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter