Indhold

Dette afsnit beskriver de to typer virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift på råstoffer.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer
  • Virksomheder, der erhvervsmæssigt importerer råstoffer.

Se også

  • Bagatelgrænse for registreringspligt E.A.7.4.1 

Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer

Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer nævnt i xAFFAL bilag 1x, skal registreres. Se xAFFAL § 4x.

Ved erhvervsmæssig indvinding forstås indvinding, hvortil der kræves en indvindingstilladelse.

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på land må kun ske efter tilladelse fra regionsrådet. Tilladelse til indvinding på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation, kan kun meddeles med tilslutning fra Kystdirektoratet. Se x§ 7, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstofferx (råstofloven).

Indvinding af råstoffer på havbunden (søterritoriet og kontinentalsoklen) må kun ske efter tilladelse fra miljø- og fødevareministeren. Se x§ 20, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstofferx (råstofloven).

Virksomheder, der har opnået tilladelse til indvinding af afgiftspligtige råstoffer, skal anmelde sig til registrering, hvis de ønsker at gøre brug af tilladelsen.

Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Se xAFFAL § 4x, stk. 2.

Virksomheder, der erhvervsmæssigt importerer råstoffer

Virksomheder, der erhvervsmæssigt importerer råstoffer nævnt i xAFFAL bilag 2x, skal registreres. Se xAFFAL § 4x.

Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget. Se xAFFAL § 4x, stk. 2.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Ved registrering skal blanket nr. 24.033 anvendes.