Indhold

Dette afsnit handler om betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark erhverver varer fra andre EU-lande. Se ML § 46, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Administrative regler
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Der er betalingspligt for moms af varer, som er erhvervet fra andre EU-lande, i følgende tilfælde:

  • Erhvervelse af varer mod vederlag fra et andet EU-land, når leverandøren er en afgiftspligtig person, der er registreret for moms i det andet EU-land, og når erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig for dansk moms efter ML §§ 47 eller 50, eller som er valgfrit eller frivilligt registret for dansk moms efter ML §§ 49, 50 a, 51 eller 51 a
  • Erhvervelse af nye transportmidler mod vederlag fra et andet EU-land.

Se ML § 46, stk. 2.

Om momspligtige erhvervelser af varer. Se ML § 11 og afsnit D.A.4.8.1.

Bemærk

Hvis en afgiftspligtig person har forretningssted i et land uden for EU, og der ikke mellem dette land og Danmark er indgået en aftale om gensidig administrativ bistand på området for skatter og afgifter, der svarer til reglerne i EU, og den udenlandske afgiftspligtige person leverer varer eller ydelser i Danmark eller erhverver varer i Danmark fra andre EU-lande, skal den udenlandske afgiftspligtige person registreres for dansk moms ved en repræsentant i Danmark. Se ML § 47, stk. 2, 1.-2. pkt. og afsnit D.A.14.1.4.

Dog skal en udenlandsk afgiftspligtig person alligevel ikke registreres for dansk moms efter ML § 47, stk. 2, 1.-2. pkt. i det omfang, at den, der aftager den udenlandske afgiftspligtige persons leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, er betalingspligtig for dansk moms af de leverede varer eller ydelser. Se ML § 47, stk. 2, 3. pkt.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til betalingspligt for moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande:

Den betalingspligtige person i Danmark 

Den betalingspligtige person i Danmark har bogføringspligt og angivelsespligt. Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 4 og 6, ændret ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009, samt § 54 a, stk. 2, nr. 1, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011.

Vejledende skal den, der er betalingspligtig for moms af varer efter ML § 46, stk. 2, i et kreditorkartotek bogføre momsregistreringsnumrene for de udenlandske leverandører af varerne.

Oplysninger fra andre EU-lande om varer, der erhverves af en afgiftspligtig person i Danmark

Når en afgiftspligtig person, der er momsregistreret i et andet EU-land, leverer varer til en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig for dansk moms, skal leverandøren efter regler i det andet EU-land, der svarer til den danske momslov ML § 54, angive værdien af varerne ekskl. moms, som leveres til den danske erhverver.

SKAT har adgang til disse oplysninger, hvilket kan give grundlag for ændring af momstilsvaret, hvis erhvervelsen slet ikke er angivet eller er angivet med for et lille beløb. Se RFO 904/2010 af 07.10.2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende moms, artikel 21 samt SKM2011.801.ØLR og SKM2007.769.BR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2011.801.ØLR

Momstilsvar og punktafgiftstilsvar blev forhøjet, idet der ifølge oplysninger om EU-handel var importeret afgiftspligtige varer i et større omfang, end hvad der fremgik af virksomhedens regnskab. Virksomhedens skattepligtig indkomst blev forhøjet som konsekvens heraf.

Sagen beror på kontroloplysninger om ikke angivet moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande efter ML § 46, stk. 2.

Byretsdomme

SKM2007.769.BR

En dansk virksomhed afviste at have erhvervet og videresolgt et antal melpartier fra en tysk melproducent.

Retten lagde vægt på, at ToldSkat i Danmark havde modtaget listeindberetninger fra de tyske skattemyndigheder, hvoraf fremgik, at den tyske melproducent i en række tilfælde havde leveret mel til den danske virksomhed. Endvidere lagt til grund, at den danske virksomhed var anført på fragtbrevene som modtager, at varerne var leveret på den danske virksomheds adresse, og at fragtbrevene var kvitteret med den danske virksomheds underskrift. Herefter var der en formodning for, at den danske virksomhed var køber af varerne. En formodning, som den danske virksomhed ikke kunne afkræfte.

Sagen beror på kontroloplysninger om ikke angivet moms ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande efter ML § 46, stk.2.