Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.C. Erhvervsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.C Erhvervsbeskatning handler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Hvad er nyt?

 

Faglige nyheder i afsnit C.C Erhvervsbeskatning    

 • Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.
 • I afsnit C.C.1.3.2.2 er indarbejdet ordlyden af styresignalet SKM2011.282.SKAT, og et kommende styresignal omtales. 
 • I afsnit C.C.2.1.4.4.1 omtales lov nr. 1584 af 27. december 2019 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.)  
 • Afsnit C.C.2.2.2 er delt op i et afsnit C.C.2.2.2.1.1 Lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed mv., og et nyt afsnit C.C.2.2.2.1.2 Fradrag for udgifter til løn under ferie og feriegodtgørelse mv. I sidstnævnte afsnit omtales den nye ferielovgivning, dvs. den nye ferielov, lov nr. 60 af 30. januar 2018 og Lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Styresignalet SKM2019.636.SKTST om arbejdsgiveres skattemæssige behandling af feriepenge mv. er indarbejdet i dette afsnit.
 • I et nyt afsnit C.C.2.2.1.13 Dobbelt fradrag - dobbelt dip, omtales reglerne i LL § 5 G. Afsnittets indhold er til dels flyttet fra afsnit C.D.2.3.3 Værnsregler ved udenlandsk indkomst, idet de regler, der tidligere var omtalt i dette afsnit, ikke længere gælder for selskaber mv.
 • I afsnit C.C.2.4.5.2 omtales, at det ved lov nr. 1577 af 27. december 2019 blev tilføjet i AL § 40, stk. 1, at der ikke kan afskrives  på goodwill, der er erhvervet fra et selskab omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 9 eller 18. Dette betyder, at der ikke kan afskrives på goodwill, der er erhvervet fra en pensionskasse eller et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab. Denne undtagelse til retten til at afskrive på vederlag for goodwill gælder for goodwill, der erhverves den 1. januar 2020 eller senere.
 • Afsnit C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat er redigeret og omskrevet.

Bemærk om forholdet til vurderingslovgivningen:

Ny ejendomsvurderingslov, lov nr. 654 af 8. juni 2017

Med lov nr. 654 af 8. juni 2017 (L211) blev der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (lov om vurdering af landets faste ejendomme) blev samtidig ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af vurderingsloven gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven, uanset ophævelsen. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

Der er efterfølgende ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af ejendomsvurderingsloven, der også har virkning fra den 1. januar 2018.

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 er der vedtaget flere justeringer i forhold til ejendomsvurderingsloven, der har virkning fra 1. januar 2018. Loven viderefører samtidig de hidtidige vurderinger i 1 år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt 2 år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme mv. foretages pr. 1. januar 2021. Dette skyldes, at it-systemet, som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er helt færdigudviklet.

Se nærmere herom i afsnit H.A Ejendomsvurdering og C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) (L 212).

Som følge af den nye ejendomsvurderingslov er der foretaget ændringer i en række andre love. Se lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) og lovforslag nr. 212 af 3. maj 2017. Vejledningen blev derfor ændret på flere punkter. 

Se også herom i afsnit C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

I nærværende afsnit C.C. gav lovændringerne anledning til en række konsekvensændringer i de relevante afsnit i udgaven 2018-1.

Fra og med udgaven 2019-1 er lov nr. 1729 af 27. december 2018 bl.a. omtalt i afsnit C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C.