Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.C. Erhvervsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.C Erhvervsbeskatning handler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Hvad er nyt?

 ►Faglige nyheder i afsnit C.C Erhvervsbeskatning    

 • Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.
 • LL § 15 R er ændret ved Lov nr. 203 af 13. februar 2021, § 4, nr. 1-6. Loven indsætter et nyt stk. 3 om nul- og lavemmissionsbiler samt indfører en ny bundgrænse for biler omfattet af det nye stk. 3. Den nye bundgrænse indsættes i forbindelse med en nyaffattelse af LL § 15 R, stk. 1. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2021, jf. § 9, stk. 5. Se afsnit C.C.1.1.3.
 • Der er indsat et nyt afsnit vedrørende fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter efter LL § 8 N i afsnit C.C.2.2.2.1.2. Afsnittet vedrørende fradrag for udgifter til løn under ferie og feriegodtgørelse mv. er rykket til afsnit C.C.2.2.2.1.3.
 • Afsnit C.C.5.2.4.4 omhandler overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller, når virksomhedsordningen anvendes og afsnit C.C.5.2.13.8 omhandler overdragelse af virksomhed til børn m.fl., når virksomhedsordningen anvendes. Afsnittene indeholder en beskrivelse af de nye regler i lov nr. 1178 af 8. juni 2021, som regulerer i hvilket omfang modtageren kan overtage konto for opsparet overskud. De nye regler har virkning for overtagelser, der sker den 22. december 2020 eller senere.
 • De tidligere afsnit C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver og C.C.5.2.2.5 Aktier, andelsbeviser mv. er sammenskrevet til ét nyt afsnit C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver. Afsnit C.C.5.2.2.5 vil fremover indeholde reglerne om udlejningsejendomme, når virksomhedsordningen benyttes. Det nye afsnit C.C.5.2.2.5 er under udarbejdelse.

Coronapandemien og Covid-19-kompensationer

I afsnit C.C.2.5.3.2.10 om periodisering af tilskud og kompensationer er indsat en beskrivelse af, hvorledes Covid-19-kompensationer skal periodiseres og dermed på hvilket tidspunkt kompensationerne skal indkomstbeskattes.

Endvidere er i samme afsnit indsat en henvisning til og en kort beskrivelse af et udkast til lovforslag om en undtagelse til den almindelige hovedregel om anvendelse af retserhvervelsesprincippet. Dette udkast til lovforslag vedrører alene modtagne Covid-19-kompensationer. Udkastet er sendt i høring den 18. juni 2021 med høringsfrist til den 18. august 2021. Udkastet forventes fremsat som lovforslag i oktober 2021. 

Erstatninger til minkavlere og følgeerhverv

Ved lov nr. 2185 af 29. december 2020, Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, blev der hjemmel til aflivning af alle mink, og indført et forbud mod hold af mink indtil 31. december 2021.

Den 25. januar 2021 blev indgået aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatninger mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.

På baggrund af aftalen, og med de bemyndigelser, der fremgår af Lov nr. 2185 af 29. december 2020, og de efterfølgende ændringer ved lov nr. 784 af 4. maj 2021, er vedtaget forskellige ændringer i andre love, samt udarbejdet en række bekendtgørelser. Der er yderligere lovforslag og bekendtgørelser på vej.

Der er således på nuværende tidspunkt ikke et endeligt grundlag for hverken proces for udbetaling eller udmåling af erstatninger, som følge af aflivning af mink. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke redegøres for de skattemæssige konsekvenser som følge heraf.  ◄

Bemærk om forholdet til vurderingslovgivningen

Ny ejendomsvurderingslov, lov nr. 654 af 8. juni 2017

Med lov nr. 654 af 8. juni 2017 (L211) blev der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering. Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (lov om vurdering af landets faste ejendomme) blev samtidig ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af vurderingsloven gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven, uanset ophævelsen. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

Der er efterfølgende ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af ejendomsvurderingsloven, der også har virkning fra den 1. januar 2018.

Ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 er der vedtaget flere justeringer i forhold til ejendomsvurderingsloven, der har virkning fra 1. januar 2018. Loven viderefører samtidig de hidtidige vurderinger i 1 år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt 2 år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme mv. foretages pr. 1. januar 2021. Dette skyldes, at it-systemet, som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er helt færdigudviklet.

Se nærmere herom i afsnit H.A Ejendomsvurdering og C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) (L 212).

Som følge af den nye ejendomsvurderingslov er der foretaget ændringer i en række andre love. Se lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) og lovforslag nr. 212 af 3. maj 2017. Vejledningen blev derfor ændret på flere punkter. 

Se også herom i afsnit C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder?"

I nærværende afsnit C.C. gav lovændringerne anledning til en række konsekvensændringer i de relevante afsnit i udgaven 2018-1.

Fra og med udgaven 2019-1 er lov nr. 1729 af 27. december 2018 bl.a. omtalt i afsnit C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C.