Dette afsnit beskriver undtagelsen for medarbejdere, der får stillet multimedier til rådighed som led i en uddannelse til hovedreglen for, hvornår en medarbejder har arbejdsgiverens multimedier til rådighed for privat brug.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Arbejdsgiverbetalt uddannelse og betingelserne for skattefrihed
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

 • C.A.5.2.1 Beskatning af multimedier, der stilles til rådighed for privat brug.
 • C.A.5.2.2.2 Hovedregel.
 • C.A.5.2.3 Arbejdsgiverens forpligtelser.

For at multimedier, der stilles til rådighed for en medarbejder som led i en arbejdsgiverbetalt uddannelse, kan være undtaget fra beskatning, skal en række betingelser være opfyldt. Der er tale om en undtagelse til hovedreglen om, at multimedier, der medtages på bopælen udløser multimediebeskatning.

Arbejdsgiverbetalt uddannelse og betingelserne for skattefrihed

Betaler arbejdsgiveren en uddannelse for medarbejderen, kan arbejdsgiveren under visse betingelser skattefrit for medarbejderen stille en computer til rådighed for uddannelsen. Dette fremgår af høringsskema (bilag 1) til lovforslag nr. 199 af 22. april 2009 (2009/2010), som senere blev til lov nr. 519 af 12. juni 2009, under Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Det kræver, at

 • arbejdsgiveren betaler en uddannelse for medarbejderen, som opfylder betingelserne for skattefrihed i LL § 31,
 • arbejdsgiveren stiller computeren til rådighed på linje med bøger og andet materiale til brug for forberedelsen hjemmefra
 • computeren er relevant for uddannelsen
 • computeren ikke anvendes privat, og
 • computeren afleveres tilbage ved uddannelsens afslutning.

En tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om, at medarbejderen ikke benytter computeren privat, er i den forbindelse tilstrækkeligt til at godtgøre, at medarbejderen ikke anvender computeren privat.

Skatterådet fandt i en sag, at elever, der af deres arbejdsgiver fik stillet bærbar computer til rådighed til brug for forberedelse af arbejdsgiverbetalt uddannelse hjemmefra, ikke skulle multimediebeskattes heraf. Skatterådet lagde vægt på, at det af spørger var oplyst, at computeren ikke måtte bruges privat i øvrigt, at det ifølge spørger var kutyme, at arbejdsgiveren stillede pc til rådighed til brug for uddannelsen, at computeren skulle afleveres til arbejdsgiver efter endt uddannelse samt at betingelserne for skattefrihed i LL § 31 i øvrigt var opfyldt. Skatterådet udtalte vejledende, at en tro og love-erklæring til arbejdsgiveren om, at medarbejderen ikke benytter computeren privat, i den forbindelse er tilstrækkeligt til at godtgøre, at medarbejderen ikke anvender computeren privat. Se SKM2009.676.SR.

Undtagelsen gælder også for bredbånd, der er stillet til rådighed i forbindelse med uddannelse og i øvrigt opfylder de nævnte betingelser for skattefrihed.

Skatterådet har i en sag taget stilling til en situation med elever på arbejdsgiverens interne uddannelse, der fik stillet et mobilt bredbånd til rådighed derhjemme til brug for uddannelsen. Hvis eleverne i øvrigt opfyldte betingelserne for skattefrihed, ville de ikke være omfattet af multimediebeskatningen. Se SKM2010.273.SR.

En typisk Ph.D-studerende tildeles et stipendiat og ansættes med løn i henhold til AC-overenskomsten og har derfor status som lønmodtager. Stiller universitet multimedier til rådighed for privat brug, er den Ph.d-studerende derfor ikke omfattet af undtagelsen om arbejdsgiverbetalt uddannelse men skal multimediebeskattes af multimedierne, som andre lønmodtagere. 

Se også

 • C.A.5.4 "Undervisning" om hvornår, der er skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt uddannelse efter LL § 31.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2009.676.SR

Elever, der fik bærbar computer til rådighed til brug for forberedelse af arbejdsgiverbetalt uddannelse hjemmefra omfattet af LL § 31, skulle ikke multimediebeskattes. Det var af spørger oplyst, at computeren ikke måtte bruges privat i øvrigt, at det var kutyme, at arbejdsgiveren stiller pc til rådighed til brug for uddannelsen, og at computeren skulle afleveres til arbejdsgiver efter endt uddannelse. Tro og love-erklæring om, at medarbejderen ikke benytter computeren privat, er tilstrækkeligt til at godtgøre, at medarbejderen ikke anvender den privat. Ikke Multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende internetforbindelse:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2010.273.SR

Elever på arbejdsgiverens interne uddannelse, der fik stillet mobilt bredbånd til rådighed derhjemme til brug for uddannelsen. Hvis eleverne i øvrigt opfyldte betingelserne for skattefrihed, ville de ikke være omfattet af multimediebeskatningen. Ikke multimediebeskatning.