Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når man tager arbejdsgiverens multimedier med hjem.

Afsnittet indeholder:

  • Multimedier der tages med hjem
  • Bærbar computer der efterlades i firmabilen på bopælen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Multimedier der tages med hjem

Hvis en medarbejder én gang tager et af multimedierne med hjem, er det bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet. En fastnettelefon eller installation af bredbåndsforbindelse på en medarbejders bopæl, som er betalt af arbejdsgiveren vil som udgangspunkt altid udløse multimediebeskatning.

Formodningsreglen gælder også, hvis medarbejderen har multimedier til rådighed i hjemmet i forbindelse med en distance- eller hjemmearbejdsplads, herunder hvis medarbejderen har sin bopæl som arbejdsplads.

Har en medarbejder aftalt med sin arbejdsgiver, at et multimedie kan tages med hjem, betyder rådighedsbegrebet, at medarbejderen har et multimedie til rådighed for privat brug, uanset om medarbejderen rent faktisk tager det med hjem, og medarbejderen skal da multimediebeskattes.

Eksempel 1: Stationære multimedier i hjemmet

En medarbejder har via sin arbejdsgiver en stationær computerog/eller internetforbindelseog/eller fastnettelefoni sit hjem med mulighed for at arbejde hjemmefra. Medarbejderen har et multimedie til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes.

I en sag udløste en internetforbindelse i hjemmet multimediebeskatning af et forretningsudvalgsmedlem. Se SKM2010.117.SR.

I lignende sag udløste internet og hjemme-pc i hjemmet multimediebeskatning. Se SKM2010.114.SR.

Eksempel 2: Tager bærbar computer med hjem

En medarbejder har en bærbar computerpå arbejdspladsen, som medarbejderen også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. Medarbejderen har et multimedie til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes.

Skatterådet har i en sag afgjort, at medarbejdere skulle multimediebeskattes af en bærbar computer, som de tog med hjem, selvom den alene var stillet til rådighed for erhvervsmæssig brug, og arbejdsgiveren krævede, at de anvendte computeren. Se SKM2009.679.SR.

I to sager om skolelærere, der tog deres bærbare computere med hjem på bopælen, skulle lærerne multimediebeskattes. Se SKM2009.780.SR og SKM2009.678.SR.

I en sag skulle medarbejderne bl.a. multimediebeskattes af bærbare computere, som de tog med hjem og som kun var til erhvervsmæssig brug, hvilket medarbejderne skrev under på ved ansættelsen. Se SKM2010.98.SR.

Se også

  • "Eksempel 4: Tager mobiltelefon med hjem".
  • "Eksempel 7: Mobiltelefon/computer fastmonteret i firmabil, som medarbejder parkerer ved   hjemmet"
  • "Bærbar computer der efterlades i firmabilen på bopælen"

Eksempel 3: tager mobil internetforbindelse med hjem

En medarbejder har en mobil internetforbindelse, som medarbejderen også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. Medarbejderen har et multimedie til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes.

Fra praksis udløste en mobilbredbåndsforbindelse i hjemmet multimediebeskatning af et forretningsudvalgsmedlem. Se SKM2010.117.SR.

Eksempel 4: Tager mobiltelefon med hjem

En medarbejder har en mobiltelefon på arbejdspladsen, som medarbejderen også tager med hjem for at arbejde hjemmefra. Medarbejderen har et multimedie til rådighed for privat brug og skal multimediebeskattes.

I en sag skulle medarbejdere, der tog mobiltelefon med hjem, multimediebeskattes, selvom de blev anmodet om at tage den med hjem på grund af stor tyveririsiko. Se SKM2010.99.SR.

Se også

  • C.A.5.2.2.3.2 "Undtagelse 1- Arbejdsmobiltelefon" om tilkaldevagt mv.
  • "Eksempel 2: Tager bærbar computer med hjem", "Bærbar computer i firmabil på bopælen".
  • "Eksempel 7: Mobiltelefon/computer fastmonteret i firmabil, som medarbejder parkerer ved hjemmet", som ikke udløser multimediebeskatning.

Eksempel 5: Tager token med hjem

En medarbejder har en token(kodesystem til arbejdsgiverens netværk) til brug for at arbejde hjemmefra på egen computer. Medarbejderen har ikke et multimedie til rådighed for privat brug og skal ikke multimediebeskattes.

Eksempel 6: Viderestiller stationær telefon eller mobiltelefon til privat telefon

En medarbejder har en stationær telefon eller mobiltelefonpå arbejdspladsen, som viderestillestil medarbejderens private telefon, når medarbejderen arbejder hjemme. Medarbejderen har ikke et multimedie til rådighed for privat brug og skal ikke multimediebeskattes.

Eksempel 7: Mobiltelefon/computer fastmonteret i firmabil, som medarbejder parkerer ved hjemmet

En arbejdsgiver har stillet en firmabil/lastbil til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet. Bilen parkeres ved medarbejderens bopæl, da arbejdsdagen begynder og slutter der. I bilen er der fastmonteret en mobiltelefon og/eller en pc, på en sådan måde, at de ikke kan tages ud af bilen. Medarbejderen bruger telefonen/ pc'en i sit daglige arbejde. Der er indgået en aftale om, at mobiltelefonen/pc'en ikke må fjernes fra bilen, og at de ikke må anvendes privat. Medarbejderen har ikke multimedier til rådighed for privat brug, og arbejdsgiveren skal ikke føre yderligere kontrol med brugen af multimedierne.

Skatterådet har i en sag afgjort, at chauffører ikke havde rådighed over mobiltelefon til privat brug og ikke skulle multimediebeskattes, da den var fastmonteret i en lastbil med skruer, og der var indgået en aftale mellem virksomheden og chaufførerne om, at mobiltelefonen ikke måtte fjernes fra bilen, og den ikke måtte bruges privat. Se SKM2009.800.SR.

Skatterådet har desuden taget stilling til en situation, hvor arbejdsgiver havde en computer fastmonteret i montørs bil på en sådan måde, at det ikke var muligt for montøren at fjerne den. Montørerne havde ikke privat rådighed over computeren og skulle derfor ikke multimediebeskattes af computeren, hvis arbejdsgiver og arbejdstager indgik aftale om, at computeren ikke måtte fjernes fra bilen, og at den ikke måtte bruges privat. Se SKM2010.82.SR.

Ny tekst startI en sag om montører, der havde en bærbar computer med på bopælen, fandt Skatterådet, at montørerne ikke skulle beskattes, hvis computeren blev fastmonteret i montørbilen på en sådan måde, at den ikke kunne tages ud af bilen, og der blev indgået en aftale om, at den ikke måtte bruges privat eller fjernes fra bilen. Låste montøren computeren inde i et skab, som var fastmonteret i bilen, var det derimod ikke nok til at afkræfte formodningen for privat rådighed, da montøren derved havde mulighed for at udtage computeren til privat brug i tidsrummet, hvor computeren var teknisk åben. Se SKM2011.277.SR.Ny tekst slut

Eksempel 8: Bærbar computer som medarbejderen indimellem vil tage med hjem

En medarbejder har en bærbar computer til rådighed på arbejdspladsen. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Medarbejderen har indimellem behov for at tage computeren med hjem og vil aftale fra gang til gang med sin arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skal indberette medarbejderen til multimediebeskatning for de måneder, hvor medarbejderen har computeren med hjem. Medarbejderen har reelt multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor multimediebeskattes for hele året.

Eksempel 9: Låner bærbar computer med hjem i en periode

En arbejdsgiver har en ekstra bærbar computer, som en medarbejder låner med hjem fra arbejdspladsen, fordi medarbejderen i en periode skal bruge den privat, fx fordi vedkommende skal skrive en bog. Medarbejderen har en stationær computer på arbejdet, som benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Medarbejderen har alene et multimedie til rådighed for privat brug i den periode, hvor medarbejderen låner computeren med hjem og skal kun multimediebeskattes for den periode.

Bærbar computer der efterlades i firmabilen på bopælen

En bærbar computer som medtages på bopælen, men som efterlades i en firmabil, og dermed ikke fysisk medtages i hjemmet, er fortsat bragt ind i privatsfæren. Der er derfor formodning for privat rådighed, og det udløser multimediebeskatning.

Skatterådet har taget stilling til en situation, hvor montører som arbejdede fra specialindrettede montørvogne og kørte direkte ud til kunderne fra bopælen. Bærbar computer var stillet til rådighed for arbejdets udførelse som et nødvendigt arbejdsredskab og måtte ikke bruges til private formål. Montørerne ville underskrive en tro og love-erklæring herom. Når montørerne medbragte bilen på bopælen og efterlod computeren i bilen, var den fortsat bragt ind i privatsfæren og udløste multimediebeskatning. Det forhold at arbejdsgiveren af sikkerhedsmæssige årsager ønskede, at montørerne tog computeren med ind i hjemmet fra montørvognen, gjorde ingen forskel. Se SKM2009.778.SR.

Skatterådet fandt i en sag, at en computer, der medtages på bopælen, ikke kan anses for at være en del af et specialindrettede køretøj og derved heller ikke følger reglerne om disse. Se SKM2009.686.SR.

Skatterådet har i en sag afgjort, at teknikere skulle multimediebeskattes af en bærbar computer, som blev taget med hjem på bopælen i en specialindrettet servicebil, der efter spørgers oplysninger udgjorde teknikernes arbejdsplads. Se SKM2010.308.SR.

Se også

  • "Eksempel 7: Mobiltelefon/computer fastmonteret i firmabil, som medarbejder parkerer ved hjemmet", som ikke udløser multimediebeskatning.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2011.277.SR

MNy tekst startontører, der havde en bærbar computer med på bopælen. Skatterådet fandt, at montørerne ikke skulle beskattes, hvis computeren blev fastmonteret i montørbilen på en sådan måde, at den ikke kunne tages ud af bilen, og der blev indgået en aftale om, at den ikke måtte bruges privat eller fjernes fra bilen. Ikke multimediebeskatning.Ny tekst slut

Ny tekst startLåste montøren computeren inde i et skab, som var fastmonteret i bilen, var det derimod ikke nok til at afkræfte formodningen for privat rådighed, da montøren derved havde mulighed for at udtage computeren til privat brug i tidsrummet, hvor computeren var teknisk åben. Multimediebeskatning.Ny tekst slut

SKM2010.99.SR

Medarbejdere, der tog mobiltelefon med hjem, skulle multimediebeskattes, selvom de blev anmodet om at tage den med hjem på grund af stor tyveririsiko. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.778.SR om computere og tyveririsiko.

SKM2009.800.SR

Chauffører havde ikke privat rådighed og skulle derfor ikke multimediebeskattes af en mobiltelefon, da den var fastmonteret i en lastbil med skruer, og der var indgået en aftale mellem virksomheden og chaufførerne om, at mobiltelefonen ikke måtte fjernes fra bilen, og den ikke måtte bruges privat.

Ledende afgørelse.

Se også

SKM2010.82.SR om fastmonteret computer.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2010.308.SR

Teknikere skulle multimediebeskattes af en bærbar computer, som blev taget med hjem på bopælen i en specialindrettet servicebil, der efter spørgers oplysninger udgjorde teknikeres arbejdsplads. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.778.SR og SKM2009.686.SR om specialindrettet køretøj og computer med hjem.

SKM2010.82.SR og SKM2009.800.SR om fastmonteret henholdsvis computer og mobiltelefon i bil, som ikke udløste beskatning.

SKM2010.114.SR

En medarbejder skulle multimediebeskattes af hjemme-pc og internet i hjemmet. Kunne ikke få dispensation for multimediebeskatning, selvom arbejdsgiver stiller pc og ADSL-forbindelse til rådighed i hjemmet udelukkende til erhvervsmæssig brug. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.98.SR

Medarbejderne skulle bl.a. multimediebeskattes af bærbare computere, som blev taget med hjem, selvom de kun var til erhvervsmæssig brug, hvilket medarbejderne skrev under på ved ansættelsen. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.778.SR og SKM2009.686.SR og     SKM2010.308.SR om specialindrettet køretøj og computer med hjem.

SKM2010.82.SR og

SKM2009.800.SR om fastmonteret henholdsvis computer og mobiltelefon i bil, som ikke udløste beskatning.

SKM2010.82.SR

Arbejdsgiver havde en computer fastmonteret i montørs bil på en sådan måde, at det ikke var muligt for montøren at fjerne den. Montørerne havde ikke privat rådighed over computeren og skulle derfor ikke multimediebeskattes af computeren, hvis arbejdsgiver og arbejdstager indgik aftale om, at computeren ikke måtte fjernes fra bilen, og at den ikke måtte bruges privat. Ikke multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.800.SR om fastmonterede mobiltelefoner.

SKM2009.686.SR og SKM2010.308.SR om specialindrettet køretøj og computer med hjem udløste multimediebeskatning.

SKM2009.780.SR

Skolelærere, der tog deres bærbare computere med hjem på bopælen, skulle multimediebeskattes. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.678.SR om skolelærere og computere med hjem.

SKM2009.778.SR

Montører, som arbejdede fra specialindrettede montørvogne og kørte direkte ud til kunderne fra bopælen, var ikke på tjenesterejse. Bærbar computer var et nødvendigt arbejdsredskab og måtte ikke bruges til private formål. Montørerne ville underskrive en tro og love-erklæring herom. Når computeren blev medbragt på bopælen og efterladt i bilen, var den fortsat bragt ind i privatsfæren og udløste multimediebeskatning. Det forhold, at arbejdsgiveren af sikkerhedsmæssige årsager ønskede, at computeren blev taget med ind i hjemmet fra montørvognen, gjorde ingen forskel. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.686.SR og SKM2010.308.SR om specialindrettet køretøj og computer med hjem.

SKM2010.82.SR og SKM2009.800.SR om fastmonteret henholdsvis computer og mobiltelefon i bil, som ikke udløste beskatning.

SKM2010.99.SR og SKM2009.778.SR om computere og tyveririsiko.

SKM2009.686.SR

En computer, der medtages på bopælen, kan ikke anses for at være en del af et specialindrettet køretøj og er ikke omfattet af reglerne om disse. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.778.SR og SKM2010.308.SR om specialindrettet køretøj og computer med hjem.

SKM2009.800.SR om mobiltelefon, der var fastmonteret og derfor ikke udløste beskatning.

SKM2010.82.SR og SKM2009.800.SR om fastmonteret henholdsvis computer og mobiltelefon i bil, som ikke udløste beskatning.

SKM2009.679.SR

Medarbejderne skulle multimediebeskattes af en bærbar computer, som de tog med hjem, selvom den alene var stillet til rådighed for erhvervsmæssig brug, og arbejdsgiveren krævede at de anvendte computeren. Multimediebeskatning.

 

SKM2009.678.SR

Skolelærere, der tog deres bærbare computere med hjem på bopælen, skulle multimediebeskattes. Multimediebeskatning.

Se også

SKM2009.780.SR om skolelærere og computere med hjem.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende internetforbindelse:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2010.117.SR

En internetforbindelse eller mobilbredbåndsforbindelse i hjemmet udløste multimediebeskatning af et forretningsudvalgsmedlem. Multimediebeskatning.

 

SKM2010.114.SR

Skulle multimediebeskattes af hjemme-pc og internet i hjemmet. Kunne ikke få dispensation for multimediebeskatning, selvom arbejdsgiver stiller pc og ADSL-forbindelse til rådighed i hjemmet udelukkende til erhvervsmæssig brug. Multimediebeskatning.