Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når man har multimedier til rådighed på arbejdspladsen.

Afsnittet indeholder:

  • Rådighed over multimedier på arbejdspladsen
  • Arbejdsgiverens kontrol
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Rådighed over multimedier på arbejdspladsen

Det forhold, at en medarbejder har multimedier til rådighed på arbejdspladsen, udløser ikke i sig selv multimediebeskatning. Det gælder også for bærbare multimedier som fx computer eller mobiltelefon. Almindelig privat brug af arbejdsgiverens multimedier på arbejdspladsen, fx at en medarbejder bruger telefonen på arbejdspladsen til at ringe og aftale tandlægetid, eller tjekker og besvarer private e-mails på computeren på arbejdet har ikke skattemæssige konsekvenser.

Har en medarbejder bærbare multimedier til rådighed på arbejdspladsen, er det relevant at aftale med arbejdsgiveren, om de må tages med hjem fra arbejdspladsen eller ej. Tager medarbejderen ikke bærbare multimedier med hjem fra arbejdspladsen, skal vedkommende som udgangspunkt ikke multimediebeskattes.

Eksempel 1: Kun stationære multimedier på arbejdspladsen

En medarbejder har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på arbejdspladsen. Multimedierne benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Medarbejderen har ikke multimedier til rådighed for privat brug og skal derfor ikke multimediebeskattes.

Eksempel 2: Medarbejder har bærbare multimedier på arbejdspladsen

En medarbejder har en bærbar computer på arbejdspladsen, som ikke må tages med hjem. Computeren benyttes i arbejdet og til almindelig privat anvendelse fra arbejdspladsen. Medarbejderen har ikke et multimedie til rådighed for privat brug og skal ikke multimediebeskattes.

Der gælder det samme for mobiltelefon - herunder en PDA - og en mobil internetforbindelse.

Arbejdsgiverens kontrol

Har en medarbejder bærbare multimedier til rådighed på arbejdspladsen, og er det aftalt med arbejdsgiveren, at medarbejderen ikke tager dem med hjem, er det en forudsætning for, at medarbejderne ikke skal multimediebeskattes, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at det aftalte overholdes.

Skatterådet har bekræftet, at der ikke skulle ske multimediebeskatning af en bærbar computer og mobiltelefon, når der var indgået aftale om, at de ikke måtte tages med hjem og arbejdsgiveren førte kontrol hermed. Se SKM2009.687.SR.

Skatterådet har også taget stilling til en sag, hvor ansatte havde bærbare computere til rådighed på arbejdspladsen, men ikke ønskede at tage multimedier med hjem og ikke ønskede privat rådighed over multimedierne. For at undgå kontrolforpligtelser indberettede arbejdsgiveren, at de ansatte havde privat rådighed over multimedier. Skatterådet udtalte, at det var en forudsætning, at arbejdsgiveren førte den fornødne kontrol med anvendelsen, for at medarbejderne ikke skulle multimediebeskattes. Skatterådet bekræftede derfor, at en medarbejder kunne pålægges at blive omfattet af multimediebeskatningen af en bærbar computer, hvis arbejdsgiveren ikke fører den fornødne kontrol med, at den rent faktisk ikke medtages på bopælen. Se SKM2010.181.SR.

I et senere svar til HK Privat har Skatteministeren uddybet spørgsmålet om beskatning i en situation, hvor arbejdsgiveren mod de ansattes ønske indberetter de ansatte med rådighed over multimedier. Se Svar på almindelig del-spørgsmål 370, 2009-2010:

"Arbejdsgiveren har ved at foretage indberetning taget positivt stilling til, at de ansatte har privat rådighed over multimedier. Arbejdsgiveren har således overfor skattemyndighederne tilkendegivet, at de ansatte har privat rådighed over multimedier, og de ansatte vil derfor være omfattet af multimediebeskatningen."

Skatteministeren præciserede videre, "at i en situation, hvor arbejdsgiveren ikke foretager indberetning, men heller ikke kontrollerer, om de ansatte tager bærbare computere med hjem fra arbejdspladsen, har arbejdsgiveren ikke opfyldt sin kontrolforpligtelse. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at de oplysninger, der indberettes til SKAT, er korrekte. Der vil således være en formodning for, at de ansatte har privat rådighed over multimedier, hvis arbejdsgiveren ikke fører fornøden kontrol med anvendelsen af bærbare multimedier. Men da der er tale om en formodningsregel, er der således mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed. Det afhænger af en konkret vurdering af alle relevante forhold i sagen om, hvorvidt formodningen er afkræftet. En tro og love-erklæring, der er indgået mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at multimedier aldrig tages med hjem, og hvor den ansatte har en berettiget forventning om, at arbejdsgiveren også opfylder sin del - nemlig kontrolforpligtelsen - vil i den forbindelse blive tillagt vægt. Hvis det kan lægges til grund, at de ansatte rent faktisk ikke har haft privat rådighed over bærbare multimedier, vil de ikke være omfattet af multimediebeskatningen."

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2009.687.SR

Der skulle ikke ske multimediebeskatning af en mobiltelefon, når der var indgået aftale om, at den ikke måtte tages med hjem og arbejdsgiveren førte kontrol hermed. Ikke multimediebeskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   

SKM2010.181.SR

For at undgå kontrolforpligtelser indberettede arbejdsgiveren, at de ansatte havde privat rådighed over computer. Det var en forudsætning, at arbejdsgiveren førte den fornødne kontrol med anvendelsen for at undgå beskatning. En medarbejder kunne derfor pålægges at blive omfattet af multimediebeskatningen, hvis arbejdsgiveren ikke førte den fornødne kontrol med, at computeren ikke blev taget med hjem. Multimediebeskatning.

 

SKM2009.687.SR

Der skulle ikke ske multimediebeskatning af en bærbar computer og mobiltelefon, når der var indgået aftale om, at den ikke måtte tages med hjem og arbejdsgiveren førte kontrol hermed. Ikke multimediebeskatning.