Indhold

Dette afsnit handler om grunde til at straffen ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen kan skærpes.

Afsnittet indeholder:

  • Gentagelsesvirkning på takstmæssige bøder (normalbøder)
  • Gentagelsesvirkning på ordensbøder
  • Gentagelsesvirkning på visse punktafgiftslove (colalovgivningen)
  • Ligeartet kriminalitet

Gentagelsesvirkning på takstmæssige bøder

Det er praksis i sager med takstmæssig bødefastsættelse, at bøden forhøjes med 25% af normalbøden i gentagelsestilfælde.

Gentagelsesvirkning på ordensbøder

I sager om ordensbøder er gentagelsesvirkningen forskellig fra lovkompleks til lovkompleks. Se afsnit A.C.3.5.4 om katalog over fastsatte ordensbøder.

Gentagelsesvirkning på visse punktafgiftslove (colalovgivningen)

Se A.C.3.5.3.3. Skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

Ligeartet kriminalitet

Det er en forudsætning, at en pådømt overtrædelse kan tillægges gentagelsesvirkning, at den dømte efterfølgende begår en ligeartet overtrædelse.

Ligeartet overtrædelse betyder, at det objektive gerningsindhold i de enkelte bestemmelser svarer til hinanden. Det betyder, at der som udgangspunkt skal foreligge overtrædelse af samme skatte- eller afgiftsbestemmelse.

Bemærk

Såfremt den samme lovbestemmelse er overtrådt på ny, kan der straffes med skærpede bøder, uanset om det ene forhold er begået med forsæt og det andet ved grov uagtsomhed.

Eksempel

Er pågældende tidligere dømt for skattesvig, vil afgørelsen alene tillægges gentagelsesvirkning i forhold til efterfølgende skattesvig. Gentagelsesvirkning vil indtræde, uanset om der straffes for forsætlig skattesvig efter SKL § 82, stk. 1, eller grov uagtsom skatteunddragelse efter SKL § 82, stk. 3. Afgørelsen vil derimod ikke have gentagelsesvirkning, hvis pågældende efterfølgende begår momssvig.

Bemærk

Overtrædelse af de forskellige regnskabsregler eller af de forskellige fakturaregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet. Se herom i afsnit A.C.3.5.3.3.

Ved gentagelse af beskedne smuglerier i rejsegodstrafikken (unddraget told og afgift ikke over 5.000 kr.) bliver normalbøden dog normalt ikke forhøjet.