Indhold

Dette afsnit handler om SKATs samarbejde med skattemyndighederne i de øvrige EU-medlemsstater.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Kontrol af EU-handel, herunder systemet "EU-salg uden moms" (tidligere Listesystemet)
  • Andre internationale samarbejdsaftaler.

Regel

Grundlaget for kontrolsamarbejdet på momsområdet mellem EU-medlemsstaterne har siden 1. januar 2004 været samlet i ét regelsæt. Se Rådets forordning af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift nr. 1798/2003.

Kontrol af EU-handel, herunder systemet "EU-salg uden moms" (tidligere Listesystemet)

Forordningen giver skattemyndighederne i EU-medlemsstaterne mulighed for at udøve det nødvendige bistandssamarbejde med henblik på kontrol af momsens korrekte beregning i EU-medlemsstaterne.

Forordningen indeholder bl.a. regler om

  • bistand efter anmodning i konkrete sager,
  • automatisk udveksling af kontroloplysninger,
  • spontan videregivelse af oplysninger,
  • udveksling af momsoplysninger om leverancer af varer og ydelser (EU-salg uden moms),
  • samtidige kontroller,
  • tilstedeværelse og deltagelse i administrative kontroller af embedsmænd fra andre EU-lande.

Forordningen indeholder også grundlaget for den systematiske elektroniske udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne via systemet "EU-salg uden moms" (tidligere Listesystemet) eller VIES (VAT Information Exchange System).

For at fjerne de største risici for momsunddragelse har der siden etablering af EU's indre marked pr. 1. januar 1993 været et særligt formaliseret samarbejde mellem medlemsstaterne om indsamling og elektronisk udveksling af oplysninger om EU-salg uden moms. Mellem medlemsstaterne sker der periodisk elektronisk udveksling af oplysninger om varehandelstransaktioner og siden 1. januar 2010 også transaktioner vedrørende ydelser. Systemet er et af fundamenterne for SKATs kontrol af virksomhedernes handelstransaktioner mellem virksomheder i EU-landene.

Andre internationale bistandsaftaler

Ud over den nævnte forordning er der også et EU-regelsæt, der gør det muligt at inddrive momsskyld mv. i andre medlemsstater. Se Rådets direktiv 2010/24/EU, der pr. 1. januar 2012 har erstattet direktiv 76/308, om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger.

På punktafgiftsområdet er der en tilsvarende forordning. Se Rådets forordning 2073/2004 om det administrative samarbejde på punktafgiftsområdet.

På området for direkte skatter er bistandssamarbejdet mellem EU-medlemsstaterne Rådets direktiv 77/799 grundlag for det administrative bistandssamarbejde samt de bilaterale dobbeltbeskatningsaftaler.

Desuden er der andre kontrolsamarbejdsaftaler, der rækker ud over EU, fx aftaler mellem de nordiske lande, Europarådet/OECDs aftale om gensidig bistand i skattesager, der også dækker moms og afgifter, samt dobbeltbeskatningsaftaler, som i de senere aftaler også dækker bistand vedrørende bl.a. moms.