Indhold

Dette afsnit beskriver retningslinerne for Skatteforvaltningen, når en enkeltperson eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse
  • Retningslinier
  • Retspraksis
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Regel

Tvangsindgreb over for en fysisk eller juridisk person, der med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse, kan kun ske efter reglerne i retsplejeloven om strafferetsplejen, hvis tvangsindgrebets formål er at tilvejebringe oplysninger om det eller de forhold, mistanken vedrører. Se RSL § 9, stk. 1.

Undtagelse

Hvis tvangsindgrebet gennemføres med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for behandlingen af andre spørgsmål end fastsættelse af straf, kan det ske efter RSL § 9, stk. 2.

Det betyder, at Skatteforvaltningen - uanset om der foreligger mistanke om strafbart forhold - kan gennemføre et tvangsindgreb, hvis det sker med henblik på varetagelse af SKATs "civile" opgaver. Med andre ord kan tvangsindgrebet gennemføres, hvis kontrollen har et fornuftigt forvaltningsretligt formål. Der er således tale om en meget væsentlig undtagelse fra bestemmelsen i RSL § 9, stk. 1.

Retningslinier

Skatteforvaltningen kan foretage et tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om et strafbart forhold, hvis kontrolbesøget gennemføres til brug for opgørelsen af et krav.

Adgang til lokaler og dokumenter (tvangsindgrebet) kan ske med politiets bistand efter SKL § 57, stk. 3, ML § 76, stk.2, og afgiftslovgivningens tilsvarende bestemmelser.

I de tilfælde, hvor der foretages tvangsindgreb, selv om der foreligger mistanke om strafbart forhold, skal bestemmelsen om undladelse af at gøre brug af oplysningspligter iagttages. Det betyder, at Skatteforvaltningen ikke må bede vedkommende om at være behjælpelig under kontrollen. Se RSL § 10.

Retspraksis

I en ikke offentliggjort Østre Landsrets dom af 29. april 2009 blev det fastslået, at SKAT ikke var afskåret fra at foretage kontrolbesøg efter RSL § 9, stk. 2, på baggrund af en anmeldelse.

SKAT havde i den konkrete sag modtaget en anmeldelse, hvorefter SKAT havde besluttet at foretage et kontrolbesøg. Det blev gjort gældende, at SKAT årligt modtager tusindvis af anmeldelser, hvor det ikke på baggrund af anmeldelsens indhold umiddelbart kan vurderes, om der er begået et strafbart forhold. I sådanne tilfælde foretager SKAT et kontrolbesøg.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt.
tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT-meddelelse

SKM2007.91.SKAT

Forholdet til strafferetsplejen ved tvangsindgreb. Om forståelsen af RSL § 9.