Indhold

Dette afsnit beskriver de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen før et kontrolbesøg er bekendt med oplysninger, der kan begrunde, om en person med rimelig grund kan mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse.

Afsnittet indeholder:

  • Objektive betingelser
  • Tidligere kontrolbesøg i samme virksomhed
  • Anmeldelse om strafbart forhold.

Objektive betingelser

Mistanken skal være baseret på fornødne, konkrete, objektive oplysninger i den pågældende sag. Det er som udgangspunkt Skatteforvaltningen, der vurderer, om der foreligger rimelig grund til mistanke.

Bemærk

En mere eller mindre erfaringsbaseret fornemmelse af, at der ofte er noget galt i konkrete virksomheder eller inden for bestemte brancher indebærer ikke, at der foreligger en mistanke efter RSL § 9.

Tidligere kontrolbesøg i samme virksomhed

Hvis Skatteforvaltningen tidligere har foretaget et kontrolbesøg hos en bestemt virksomhed, hvor der blev konstateret en strafbar overtrædelse af den pågældende lovgivning, indebærer det ikke i sig selv, at der forud for et kontrolbesøg i samme virksomhed er rimelig grund til mistanke om, at virksomheden fortsat overtræder reglerne med hensyn til de konstaterede forhold.

Anmeldelse om strafbart forhold

Hvis Skatteforvaltningen modtager en anmeldelse om forhold, som efter deres karakter kan være strafbare, kommer det an på en konkret vurdering, om der herefter foreligger en rimelig grund til mistanke om et strafbart forhold.

I vurderingen kan indgå kriterier så som anmeldelsens troværdighed, hvor konkret forholdene er angivet, og om Skatteforvaltningen eller andre myndigheder er i besiddelse af oplysninger, som giver holdepunkter for, at der foreligger et strafbart forhold.

Bemærk

En anmeldelse er ikke i sig selv grundlag nok for en mistanke.

I visse tilfælde vil Skatteforvaltningen have mistanke om, at der foreligger et strafbart forhold, men det materiale, der foreligger, er af en så generel karakter, at det er umuligt at vurdere, om der er grundlag for at iværksætte straffeprocessuelle tvangsindgreb, som fx beslaglæggelse. I sådanne tilfælde, kan Skatteforvaltningen anvende kontrolbeføjelserne for at fremskaffe oplysninger i det omfang det er nødvendigt, for at politiet kan vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning.