Indhold

Afsnittet beskriver afgrænsningen for anvendelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgrænsning.

Regel

Der er fastsat regler for myndighedernes gennemførelse af tvangsindgreb i tilfælde, hvor en person er mistænkt for at have begået et strafbart forhold. Se RSL § 9.

Bestemmelsen afgrænser anvendelsen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen i forhold til anvendelsen af tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se også afsnit A.C.3.1.2.2.

RSL § 9 gælder for tvangsindgreb omfattet af lovens § 1, stk. 1 og stk. 2.

Afgrænsning

Lovens § 9 finder anvendelse,

  • hvis en fysisk eller juridisk person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse
  • ved tvangsindgreb, der består af kontrol af en anden offentlig myndighed.

Reglen gælder også i den situation, hvor mistanken foreligger på forhånd, dvs. hvis myndigheden før et kontrolbesøg er bekendt med oplysninger, der kan begrunde, at en person med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse og i de tilfælde, hvor mistanken opstår under kontrollen/tvangsindgrebet.