Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der skal vejledes om indbringelse af afgørelser for domstolene.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overspringelsesreglen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal vejledes om muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

Overspringelsesreglen

Hovedregel

En sag kan indbringes for domstolene, inden der er truffet endelig administrativ afgørelse, hvis der forløbet mere end seks måneder efter sagens indbringelse for klageinstansen.

I sager, hvor sagsbehandlingstiden forventes at blive på mere end seks måneder, skal der derfor vejledes om overspringelsesreglen senest ved fristens udløb. Se SFL § 48, stk. 2.

Den omstændighed, at en sagsøger ikke var givet en korrekt klageadgang, kunne ikke føre til, at kravet om udnyttelse af administrativ rekurs kunne fraviges. Se SKM2007.545.BR.

Undtagelse

Hvis klageren fra Skatteankestyrelsen har modtaget en sagsfremstilling med oplysninger om den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteankestyrelsens vurdering fører til, eller hvis klageren i øvrigt i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteankestyrelsens vurdering fører til, kan klageren ikke indbringe sagen for domstolene, selvom der er forløbet 6 måneder.

Se SFL § 48, stk. 2, 2. pkt.

Se også

A.A.10.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999.488.VLD

Et moderselskab, som er sambeskattet med et datterselskab skal have klagevejledning, når selskabet underrettes om ændrede skatteansættelser for datterselskabet.

 

Byretsdomme

SKM2007.545.BR

Den omstændighed, at en sagsøger ikke var givet en korrekt klageadgang, kunne ikke føre til, at kravet om udnyttelse af administrativ rekurs kunne fraviges.