Indhold

Dette afsnit handler om en undtagelse til hovedreglen om, at der skal foreligge en endelig administrativ afgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Hovedregel

En borger/virksomhed kan indbringe en sag for domstolene 6 måneder efter, at sagen er påklaget til den administrative klageinstans på området, selv om klageinstansen ikke har truffet afgørelse i sagen. Dette kaldes overspringsreglen.

Se SFL § 48, stk. 2, 1. pkt.

Undtagelse

Dette gælder dog ikke, hvis klageren fra Skatteankestyrelsen har modtaget en sagsfremstilling med oplysninger om den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteankestyrelsens vurdering fører til, eller hvis klageren i øvrigt i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteankestyrelsens opfattelse fører til. 

Baggrund

I disse situationer vil behandlingen af klagen være fremskreden og vil ofte være nær sin afslutning. Klagerens behov for af tidsmæssige hensyn at kunne springe klageinstansen over og indbringe afgørelsen for domstolene vil derfor ikke længere være til stede i samme omfang.

Se SFL § 48, stk. 2, 2. pkt.

Bemærk

Når der er afsagt kendelse, gælder den normale frist for indbringelse af sagen. Se afsnit A.A.10.3.5.1 "Normal frist for sagsanlæg".

Hvis sagen indbringes for domstolene, anses sagen for den administrative klageinstans for bortfaldet, hvorefter Skatteankestyrelsen skriftligt meddeler klager, at sagen er henlagt.

Se BEK nr. 1516 af 13/12/2013 § 17, stk. 2.