Indhold

I dette afsnit beskrives bl.a., om et investeringsinstitut med minimumsbeskatning kan vælge at blive beskattet som et investeringsselskab efter ABL § 19.

Kan et investeringsinstitut med minimumsbeskatning vælge beskatning som investeringsselskab?

Et investeringsinstitut med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, kan vælge at blive omfattet af ABL § 19 og dermed den subjektive skattepligt i SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

Instituttet skal give Skattestyrelsen meddelelse om valget. Valget har kun virkning for de af instituttets indkomstår, der begynder efter at meddelsen om at være omfattet af ABL § 19 er indsendt til Skattestyrelsen.

Gevinst og tab på beviser i instituttet, der hidrører fra indkomstårene fra og med det år, som valget gælder for, og de derefter følgende 4 indkomstår, beskattes ligeledes efter reglerne i ABL § 19, hvis instituttet vælger skattemæssig status som investeringsselskab, jf. ABL § 19. Et sådant valg kan ikke træffes med tilbagevirkende kraft for år, for hvilken fristen for rettidig indsendelse af oplysninger som nævnt i LL § 16 C, stk. 12 er overskredet.   

Hvis instituttet vælger at skifte fra at være minimumsbeskattet til at være investeringsselskab, er det bundet lige så længe som ved statusskifte på grund af fejl. Der kan af ordensmæssige grunde ikke skiftes status med virkning for år, hvor rettidig meddelelse er indsendt.

Se LL § 16 C, stk. 13.