Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke fradrag der indgår ved opgørelse af minimumsindkomsten.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

I det samlede nettobeløb nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.9.2 "Indtægt", kan  fradrages følgende tab mv.:

  1. Tab og renteudgifter på fordringer omfattet af KGL § 14, stk. 1, bortset fra tab omfattet af stk. 4, nr. 10 (den under C.D.1.1.10.10.2 nævnte nr. 10), og tab på fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet ikke opfyldte mindsterentekravet efter KGL § 38, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 16. oktober 2009. For investeringsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 8, gælder dette dog ikke tab på fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af foreningen er koncernforbundet, jf. KGL § 4, når fordringen også er omfattet af KGL § 4. Tabet, jf. 1. pkt., opgøres efter KGL § 26, stk. 5, idet stk. 4, nr. 4, 3 og 4. pkt., (den under C.D.1.1.10.10.2 nævnte nr. 4, 3. og 4. pkt.) finder tilsvarende anvendelse.
  2. Tab på finansielle kontrakter omfattet af KGL § 29. Tabet opgøres efter KGL § 33.
  3. Tab ved afståelse af værdipapirer mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, dog ikke aktier mv. omfattet af ABL § 19. Tabet opgøres efter ABL § 25 og § 26, stk. 2-4 og 6.
  4. Tab på aktier mv. omfattet af ABL § 19. Tabet opgøres efter ABL § 23, stk. 7.
  5. Beløb fremført efter LL § 16 C, stk. 8, som følge af en negativ minimumsindkomst.
  6. Beløb, der er anvendt til indløsning af beviser, i det omfang beløbet kan henføres til indtægter som nævnt under nr. 1-9, under afsnit C.D.1.1.10.10.2, der er erhvervet før eller som følge af indløsningen, jf. dog stk. 9 i LL § 16 C (den under C.D.1.1.10.10.6 nævnte mulige regulering).

Se LL § 16 C, stk. 5. 

Ad 1

Fra og med indkomståret 2015 kan også fratrækkes renteudgifter på fordringer ved opgørelse af minimumsindkomsten. Dvs. at der er fradragsret for de renteudgifter, som investeringsinstitutter har i egenskab af obligationsinvestor som følge af, at obligationen har en negativ rente.

Negative renter på obligationsinvesteringer, samt øvrige fordringer der er omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, herunder bankindskud, sidestillet med andre former for negativt afkast på fordringer i form af kurstab, som kan trækkes fra ved opgørelsen af minimumsindkomsten.

Der er derimod ikke fradrag for andre renteudgifter. Der er altså ikke fradrag for eventuelle renteudgifter, som investeringsinstitutterne har i egenskab af debitor.

Ændringen skete i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

 

Investeringsinstitutter kan ved opgørelsen af minimumsindkomsten fradrage udgifter til administration, i det omfang udgifterne ikke overstiger et eventuelt positivt nettobeløb opgjort efter LL § 16 C, stk. 4, nr. 1-9 og stk. 5. (de indtægter nævnt under C.D.1.1.10.10.2 nr. 1-9 nedsat med de ovenfor nævnte tab). Se LL § 16 C, stk. 6.

Er den samlede minimumsindkomst, der opgøres efter LL § 16 C, stk. 4 og 5, negativ, kan beløbet fremføres til fradrag ved opgørelsen af investeringsinstituttetes minimumsindkomst i de følgende indkomstår. Den negative minimumsindkomst kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis den ikke for et tidligere indkomstår kan rummes i det beløb, der skal minimumsbeskattes. Den negative minimumsindkomst indgår på tabssiden ved opgørelse af minimumsindkomsten i de følgende år. Se LL § 16 C, stk. 8.