Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et selskab, en forening m.fl. skal være for at blive anset for et investeringsselskab, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller en anden form for investeringsforening. 

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion til afsnittet om beskatning af investeringsforeninger, investeringsselskaber, SIKAV'er, værdipapirfonde, kapitalforeninger, AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde (C.D.1.1.10.1)
 • Investeringsselskaber - ABL § 19 (C.D.1.1.10.2)
 • Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde som har oprettet andelsklasser (C.D.1.1.10.3)
 • Generelt om investeringsforeninger (C.D.1.1.10.4)
 • Kapitalforeninger, AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde (C.D.1.1.10.5)
 • Investeringsforeninger - kontoførende (C.D.1.1.10.6)
 • Investeringsforeninger - generelt om bevisudstedende investeringsforeninger (C.D.1.1.10.7)
 • Investeringsforeninger - bevisudstedende minimumsbeskattede (C.D.1.1.10.8)
 • SIKAV'er (C.D.1.1.10.9)
 • Investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde - bevisudstedende minimumsbeskattede - opgørelse af minimumsindkomsten (C.D.1.1.10.10)
 • Investeringsforeninger - bevisudstedende akkumulerende (C.D.1.1.10.11)
 • Værdipapirfonde (C.D.1.1.10.12)
 • Definitioner og forklaringer (C.D.1.1.10.13).   

Bemærk

Skatteministeriet udgav i november 2015 rapporten "Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer".

Fra den 1. juli 2012 kan der være følgende tre danske investeringsenheder (UCITS):

1)      Investeringsforeninger, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

2)      SIKAV'er, som er selskaber, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

3)      Værdipapirfonde, som nu anses for selvstændige skattesubjekter, se C.D.1.1.10.12.

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2018 (bl.a. om indførelse af nye former for alternative investeringsfonde) er der indført to nye betegnelser for AIF'er. Det betyder, at fra og med 1. juli 2018 kan der være følgende tre danske EIF'er:

1) Kapitalforeninger

2) AIF-SIKAV'er

3) AIF-værdipapirfonde.  

De nye AIF'er omtales under afsnit C.D.1.1.10.5 "kapitalforeninger, AIF'er og AIF-værdipapirfonde.

Ved lov nr. 813 af 9. juni 2020 er der foretaget flere ændringer, som har betydning for investeringsselskaber og minimumsbeskattede investeringsinstitutter. Ændringerne vedrører udbytter. De nye regler bliver beskrevet de relevante steder.

ABL § 19 og LL § 16 C blev ændret ved lov nr.  84 af 30. januar 2019. I samme lov blev der foretaget flere andre lovændringer, som vedrører investeringsforeninger og andre investeringsinstitutter.  

Ved lov nr. 1707 af 27. december 2018 om investorfradragsloven, er der i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. indført såkaldte Investeringsfradragsfonde. Investeringsfradragsfonde skal ikke etableres som en særlig juridisk enhed, men der skal være tale om enheder, som opfylder kriterierne for at være alternative investeringsfonde i henhold til FAIF-loven. Det vil afhænge af den enkelte fonds konkrete juridiske organisationsform, hvilke beskatningsregler der finder anvendelse for fonden.

Se også

Se også afsnit C.B.4 "Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er" og værdipapirfonde mv.