Indhold

Dette afsnit handler om kompetence og sagsbehandling ved afgørelse af anmodninger om aktindsigt.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetence
  • Sagsbehandling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Kompetence

Kompetencen til at afgøre, om og i hvilken form en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, er reguleret i henholdsvis FVL § 16 og OFL § 36.

Efter disse bestemmelser ligger kompetencen til at afgøre en anmodning om aktindsigt i 1. instans som udgangspunkt hos den myndighed, der har dokumentet i sin besiddelse, men indgår dokumentet i en afgørelsessag, ligger kompetencen hos den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Se FVL § 16, stk. 1, og OFL § 36, stk. 1.

Told- og skatteforvaltningen kan som sekretariat for Skatterådet træffe afgørelse i sager om aktindsigt. Se bekendtgørelse nr. 1564 af 13. december 2013 § 1, stk. 1.

Endvidere kan Skatteankestyrelsen som sekretariat for Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn træffe afgørelse i sager om aktindsigt. Se samme bekendtgørelse § 1, stk. 2.

Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod. Se FVL § 16, stk. 3. ►Dette gælder ligeledes ikke, hvis materialet er offentligt tilgængeligt. Se OFL § 40, stk. 1, nr. 1.◄

I en sag vedrørende formen af aktindsigt afgjorde Landsskatteretten, at en klagers anmodning om aktindsigt ikke ansås for imødekommet, da klageren af SKAT var blevet pålagt selv at afhente kopi af sagens dokumenter. Landsskatteretten fandt, at SKAT havde pligt til at fremsende kopi af sagens dokumenter til klageren. Der blev lagt vægt på, at der ikke var holdepunkter for at antage, at dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt talte imod at pålægge SKAT at fremsende kopier. Se SKM2010.822.LSR.

Sagsbehandling

Ved anmodning om aktindsigt skal myndigheden træffe afgørelse snarest muligt. Se FVL § 16, stk. 2, 1. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 1. pkt.

En anmodning om aktindsigt skal være færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage efter myndigheden har modtaget anmodningen, med mindre dette undtagelsesvist ikke er muligt på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet. Se FVL § 16, stk. 2, 2. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 2. pkt.  

Udsættelse af fristen på 7 arbejdsdage kan også ske, hvis myndigheden holder lukket i en sammenhængende periode, fx mellem jul og nytår, eller hvis sagsbehandleren på den sag, der søges aktindsigt i, er syg eller fraværende i en længere periode.

Selvom en myndighed kan udsætte fristen på 7 arbejdsdage, skal myndigheden stadig prioritere aktindsigtssagen og behandle den så hurtigt som muligt.

Ved beregning af fristen på 7 arbejdsdage, skal lørdage, søndage og helligdage ikke tælles med.

Hvis myndigheden ikke kan træffe afgørelse inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, skal den der har fremsat anmodningen underrettes om grunden hertil, og om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Se FVL § 16, stk. 2, 3. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 3. pkt.

Hvis en sag både indeholder dokumenter, hvor retten til aktindsigt er tvivlsom og kræver nærmere undersøgelse og overvejelse, og dokumenter, hvor retten til aktindsigt er utvivlsom, skal der straks - og senest inden udløbet af 7 arbejdsdage efter modtagelsen - meddeles aktindsigt i de dokumenter, hvor retten til aktindsigt er utvivlsom. Samtidig skal det oplyses, hvornår afgørelsen for øvrige dokumenter kan forventes. Se FOB 1994, 356, der omhandler den tidligere frist på 10 dage.

Dette gælder også i tilfælde, hvor der utvivlsomt skal meddeles afslag på aktindsigt i visse dokumenter. Se Ombudsmandens udtalelse i FOB 2011, 13-4 om sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. Det fremgår af udtalelsen, at ombudsmanden ikke kritiserede ministeriets sagsbehandlingstid. Dog mente ombudsmanden, at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i ministerens kalender snarest muligt efter modtagelsen, da ministeriet ikke på noget tidspunkt havde været i tvivl om, at ministerkalendere ikke er omfattet af adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven, og at der derfor skulle gives afslag på denne del af anmodningen.

Hvis en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven ikke er færdigbehandlet inden 14 arbejdsdage efter den er modtaget hos myndigheden, kan der fra den 1. januar 2014 særskilt klages over myndighedens sagsbehandlingstid. Se OFL § 39, stk. 1, og afsnit A.A.10.1.2

Klagen skal sendes til den myndighed, der skal behandle anmodningen om aktindsigt. Myndigheden skal videresende klagen til klageinstansen, hvis myndigheden ikke kan nå at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen senest syv arbejdsdage efter klagen over sagsbehandlingstiden er modtaget. Myndigheden skal ved videresendelse til klageinstansen begrunde sagsbehandlingstiden. Se OFL § 39, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.10.1.2 om kompetencen til at afgøre en klage over afslag på aktindsigt. 
  • A.A.10.1.2 om klagefrist for afgørelser om aktindsigt.
  • A.A.10.1.2 om klage over sagsbehandlingstiden i sager om aktindsigt.
  • A.A.10.3 om domstolsprøvelse af afgørelser om aktindsigt.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2010.822.LSR

I en sag vedrørende formen af aktindsigt afgjorde LSR, at en klagers anmodning om aktindsigt ikke ansås for imødekommet, da klageren af SKAT var blevet pålagt selv at afhente kopi af sagens dokumenter. LSR fandt, at SKAT havde pligt til at fremsende kopi af sagens dokumenter til klageren, da der ikke var holdepunkter for at antage, at dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt talte imod at pålægge SKAT at fremsende kopier.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 2011 13-4

Om at afgørelsen skal træffes "snarest". Ombudsmanden mente, at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i ministerens kalender snarest muligt efter at anmodningen var modtaget, da der utvivlsomt skulle gives afslag på denne del af anmodningen. Se den dagældende OFL § 16, stk. 1 (nugældende OFL § 36, stk. 2).

FOB 1994, 356

Om 10 dages reglen. Se FVL § 16, stk. 2, og den dagældende OFL § 16, stk. 2 (nugældende OFL § 36, stk. 2). Hvis myndigheden ikke kan træffe afgørelse inden 10 dage, skal der inden udløbet af 10 dage meddeles aktindsigt i dokumenter, der utvivlsomt er omfattet af aktindsigt samt oplyses om, hvornår afgørelsen for øvrige dokumenter kan forventes.